مقدمه

احتمالا کلمه پذیره نویسی یا عضوگیری را هراز چندگاهی در تبلیغات و آگهی های ملکی در منطقه 22 شنیده ایم،در این بخش سعی داریم با توضیحاتی که در کلیپ ذکر میشود مزایای سرشار و به طبع خطرات احتمالی را بررسی کنیم،امیدواریم که توانسته باشیم به رسالت همیشگی خود در آگاه سازی پیش خریداران و سرمایه گذاران عمل کرده باشیم.

پذیره نویسی یا عضوگیری

اولین مرحله از شروع پروژه در تعاونی مسکن عضوگیری میباشد.در مرحله عضوگیری شما مستقیما از تعاونی خرید میکنید و حق امتیاز و سود به شخصی پرداخت نمیکنین.پس مطمئنا بعد از اتمام پذیره نویسی شخصی که متقاضی ورود به پروژه باشد،تعاونی واحدی برای عرضه ندارد و باید از اشخاص خرید کنند که بغیر از مبلغ پرداختی به تعاونی،حق امتیاز یا سودی هم به شخصی که عضو هست باید پرداخت نمایند.

سود یا ضرر...؟

همه میدانیم که هر موقعیت سودزایی اگر دقت و توجه همراهش نباشد،میتواند به شدت ضرر ایجاد کند.پس دقت در انتخاب و استعلام گرفتن میتواند جلوی متضرر شدن را بگیرد.