فروش واحدهای مسکونی برج های تریتیوم 1 غرب دریاچه چیتگر

19نفر 1402/08/27 12149

پروژه الماس غرب تریتیوم1

پروژه الماس غرب(تریتیوم 1)

پروژه تریتیوم1(الماس غرب)

پروژه تریتیوم1 (الماس غرب)

نمای سه بعدی پروژه تریتیوم(الماس غرب)

استخر پروژه تریتیوم1 الماس غرب

واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب)

واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب)

واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب)

واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب)

واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب)

واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب)

واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب)

واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب)

واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب)

واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب)

واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب)

واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب)

واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب)

واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب)

واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب)

واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب)

واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب)

واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب)

واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب)

واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب)

واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب)

واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب)

واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب)

واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب)

واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب)

واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب)

واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب)

واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب)

پروژه مسکونی تریتیوم (الماس غرب)

برج های مسکونی تریتیوم (الماس غرب)

پروژه الماس غرب تریتیوم1 پروژه الماس غرب(تریتیوم 1) پروژه تریتیوم1(الماس غرب) پروژه تریتیوم1 (الماس غرب) نمای سه بعدی پروژه تریتیوم(الماس غرب) استخر پروژه تریتیوم1 الماس غرب واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) پروژه مسکونی تریتیوم (الماس غرب) برج های مسکونی تریتیوم (الماس غرب)
1 از 36
پروژه الماس غرب تریتیوم1 پروژه الماس غرب(تریتیوم 1) پروژه تریتیوم1(الماس غرب) پروژه تریتیوم1 (الماس غرب) نمای سه بعدی پروژه تریتیوم(الماس غرب) استخر پروژه تریتیوم1 الماس غرب واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) پروژه مسکونی تریتیوم (الماس غرب) برج های مسکونی تریتیوم (الماس غرب)

فروش واحدهای مسکونی برج های تریتیوم 1 غرب دریاچه چیتگر


امکانات پروژه

**قابل توجه مطالعه کننده گرامی،برج تریتیوم 1 در زمستان 1400 به طور کامل به مالکین تحویل داده شد و در حال حاضر داخل آن سکونت دارند**

آنچه در ادامه مطلب خواهید خواند در یک نگاه:

تحلیل جامع و تخصصی پروژه تریتیوم1

برج های تریتیوم برج های لوکس و خوش ساختی هستند که در بین برجهای ساخته شده در منطقه 22 یک سر و گردن از نظر کیفیت طراحی و ساخت بالاتر هستند و به همان میزان نیز از قیمت بالاتری برخوردار می باشند که این قیمت برای چنین برج هایی منطقی به نظر می رسند.خرید از برج های تریتیوم یا الماس غرب برای خریدارانی مناسب است که بیشتر مصرف کننده هستند و قصد سکونت دارند تا سرمایه گذاری. البته که اگر از این برج خرید انجام دهید تا زمان درگذشت زمان و با دریافت سند تک برگ ارزش افزوده ی منطقی و مناسبی نیز شامل این برج خواهد شد. 

کاربری برج های تریتیوم 1

برج های تریتیوم1 (الماس غرب) مسکونی می باشند.

سازنده برج های تریتیوم1

برج های تریتیوم مربوط به اعضای دانشگاه مالک اشتر تعاونی مرات و میثاق می باشد که به صورت مشارکتی توسط شرکت نیکان سازه ساخته شده است.

موقعیت مکانی برج تریتیوم1

منطقه 22 تهران، غرب دریاچه خلیج فارس، بلوار میعاد، خیابان طراوت، روبروی ایران مال، برج های مسکونی تریتیوم1

مشخصات کلی برج های مسکونی تریتیوم1

برج های تریتیوم 1 در قالب 2 برج 26 طبقه (21 طبقه مسکونی)  با متراژهای 158 متر و 300 متری میباشد که تا طبقه 19 برج بصورت 4 واحدی و دو طبقه آخر 2واحدی میباشد.پروژه تریتیوم1 در زمستان 1400 به طور کامل و بدون هیچ نقصی به مالکین تحویل داده شد و در حال حاضر در آن سکونتی لوکس دارند.

امکانات برج تریتیوم 1

روف گاردن طبقه آخر

کافی شاپ

سیستم BMS مدیریت هوشمند ساختمان

استخر سونا و جکوزی و آب نمای شیشه ای

سیستم اعلان و اطفاء حریق

سرمایش و گرمایش مرکزی پکیج

هلی پد

باشگاه ورزشی مجهز
2 لاین آسانسور یک لاین نفربر و یک لاین باربر

کابینت های گلس

پرده ریموت دار

کاغذ دیواری و نقاشی شده

کتابخانه

روال خرید و فروش و نقل و انتقال برج های تریتیوم

در پروژه تریتیوم واحدهای طبقات زوج (در مجموع 84 واحد) سهم سازنده و نیمی از واحدها که در طبقات فرد قرار دارند مربوط به اعضای تعاونی دانشگاه مالک اشتر می باشند.تمامی واحدها به  صورت متری خرید و فروش می شوند و نقل و انتقال نیز به صورت عقد قرارداد در دفتر شرکت نیکان سازه سدید انجام می شود. 

قیمت برج های الماس غرب

قیمت واحدهای برج لوکس تریتیوم 1 با توجه به ساخت بی نظیر،متریال عالی و امکانات کمیابش مطمئنا بالاتر از واحدهایی با استانداردهای پایین تر هست.در حال حاضر مالکین محترم برج به گروه سرمایه گذاری مروارید مراجعه و واحدهای خود را در ویترین فروش ما قرار میدهند.البته خرید این واحدها با توجه به نوسانات بازار به صورت کاملا نقد معامله میشود.

جهت استعلام واحدهای موجود،قیمت ها و فروشنده های واقعی با کارشناسان ما تماس بگیرید 02148000944

دیگر پروژه های شرکت نیکان سازه سدید:

پروژه تریتیوم 2

پروژه تریتیوم 4

پروژه مجلل تریتیوم VIP


تلفن دفتر خرید و فروش 02148000944

02148000944

برج تریتیوم شخصی ساز هست یا تعاونی ساز؟

این برج توسط شرکت نیکان سازه در دست ساخت می باشد که در دسته شخصی ساز قرار میگیرد

تاریخ تحویل برج تریتیوم چه زمانی است؟

برج تریتیوم 1 در انتهای سال 1400 تحویل می گردد و این تاریخ قطعی می باشد و در صورت دیر کرد ضرر و زیان پرداخت می گردد.

متراژ واحد ها چگونه است؟

متراژ واحدها 158 متری و 300 متری میباشد.

ساعت کاری دفتر خرید و فروش

همه روزه از 10 صبح تا 8 شب