برج های مسکونی تریتیوم (الماس غرب)

پروژه مسکونی تریتیوم (الماس غرب)

واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب)

واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب)

واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب)

واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب)

واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب)

واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب)

واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب)

واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب)

واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب)

واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب)

واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب)

واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب)

واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب)

واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب)

واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب)

واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب)

واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب)

واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب)

واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب)

واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب)

واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب)

واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب)

واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب)

واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب)

واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب)

واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب)

واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب)

واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب)

استخر پروژه تریتیوم1 الماس غرب

نمای سه بعدی پروژه تریتیوم(الماس غرب)

پروژه تریتیوم1 (الماس غرب)

پروژه تریتیوم1(الماس غرب)

پروژه الماس غرب(تریتیوم 1)

پروژه الماس غرب تریتیوم1

برج های مسکونی تریتیوم (الماس غرب) پروژه مسکونی تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) استخر پروژه تریتیوم1 الماس غرب نمای سه بعدی پروژه تریتیوم(الماس غرب) پروژه تریتیوم1 (الماس غرب) پروژه تریتیوم1(الماس غرب) پروژه الماس غرب(تریتیوم 1) پروژه الماس غرب تریتیوم1
1 از 36
برج های مسکونی تریتیوم (الماس غرب) پروژه مسکونی تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) واحد نمونه برج های مسکونی پروژه تریتیوم (الماس غرب) استخر پروژه تریتیوم1 الماس غرب نمای سه بعدی پروژه تریتیوم(الماس غرب) پروژه تریتیوم1 (الماس غرب) پروژه تریتیوم1(الماس غرب) پروژه الماس غرب(تریتیوم 1) پروژه الماس غرب تریتیوم1

پیش فروش پروژه مسکونی برج های تریتیوم 1 غرب دریاچه چیتگر


امکانات پروژه

تحلیل پروژه تریتیوم1

پروژه تریتیوم برج های لوکس و خوش ساختی هستند که در بین پروژه های در حال ساخت منطقه 22 یک سر و گردن از نظر کیفیت طراحی و ساخت بالاتر هستند و به همان میزان نیز از قیمت بالاتری برخوردار می باشند که این قیمت برای چنین پروژه هایی منطقی به نظر می رسند. پیش خرید از برج های تریتیوم یا الماس غرب برای خریدارانی مناسب است که بیشتر مصرف کننده هستند و قصد سکونت دارند تا سرمایه گذاری. البته که اگر از این پروژه پیش خرید انجام دهید تا زمان تحویل ارزش افزوده ی منطقی و مناسبی نیز شامل این پروژه خواهد شد. 

کاربری برج های تریتیوم 1

برج های تریتیوم1 (الماس غرب) مسکونی می باشند.

سازنده برج های تریتیوم1

برج های تریتیوم مربوط به اعضای دانشگاه مالک اشتر تعاونی مرات و میثاق می باشد که به صورت مشارکتی توسط شرکت نیکان سازه ساخته می شود. 

موقعیت مکانی پروژه تریتیوم1

منطقه 22 تهران، غرب دریاچه خلیج فارس، بلوار میعاد، خیابان طراوت، روبروی ایران مال، برج های مسکونی تریتیوم1

مشخصات کلی برج های مسکونی تریتیوم1

پروژه تریتیوم 1 در قالب 2 برج 26 طبقه (21 طبقه مسکونی)  با متراژهای 158 متر و 300 متری در حال ساخت میباشد که تا طبقه 19 برج بصورت 4 واحدی و دو طبقه آخر 2واحدی در حال ساخت میباشد.پروژه تریتیوم1 در آبان ماه 1400 در انتهای کار خود قرار دارد و تا اندک زمانی دیگر تحویل موقت خواهد شد.

امکانات پروژه تریتیوم 1

روف گاردن طبقه آخر

کافی شاپ

سیستم BMS مدیریت هوشمند ساختمان

استخر سونا و جکوزی و آب نمای شیشه ای

سیستم اعلان و اطفاء حریق

سرمایش و گرمایش مرکزی پکیج

هلی پد

باشگاه ورزشی مجهز
2 لاین آسانسور یک لاین نفربر و یک لاین باربر

کابینت های گلس

پرده ریموت دار

کاغذ دیواری و نقاشی شده

کتابخانه

روال خرید و فروش و نقل و انتقال برج های تریتیوم

در پروژه تریتیوم واحدهای طبقات زوج (در مجموع 84 واحد) سهم سازنده و نیمی از واحدها که در طبقات فرد قرار دارند مربوط به اعضای تعاونی دانشگاه مالک اشتر می باشند که در حال حاضر فقط واحدهای سهم سازنده قابل فروش هستند که به صورت متری خرید و فروش می شوند و نقل و انتقال نیز به صورت عقد قرارداد در دفتر شرکت سازنده انجام می شود. 

قیمت و قرارداد ساخت برج های الماس غرب

قیمت واحدهای برج تریتیوم به صورت متری بوده و از طبقه اول در حال حاضر متری 50 الی 65 میلیون تومان می باشد که این قیمت در نوسان می باشد و لازم به ذکر است هر طبقه بالاتر شامل 2% ضریب طبقه میشود.شرایط پرداخت نیز در حال حاضر به صورت زیر می باشد:

85% بصورت نقدی

5% تا موعد تحویل واحد (2ماه آینده)

10% برای سند 

 


تلفن دفتر خرید و فروش 02148000944

02148000944

برج تریتیوم شخصی ساز هست یا تعاونی ساز؟

این برج توسط شرکت نیکان سازه در دست ساخت می باشد که در دسته شخصی ساز قرار میگیرد

تاریخ تحویل برج تریتیوم چه زمانی است؟

برج تریتیوم 1 در انتهای سال 1400 تحویل می گردد و این تاریخ قطعی می باشد و در صورت دیر کرد ضرر و زیان پرداخت می گردد.

متراژ واحد ها چگونه است؟

متراژ واحدها 158 متری و 300 متری میباشد.

ساعت کاری دفتر خرید و فروش

همه روزه از 10 صبح تا 8 شب