نمای 3D پروژه مجتمع مسکونی نخل

پروژه شمیم رحمت فاز 3

شمیم رحمت 3

برج های شمیم رحمت 3

شمیم رحمت 3

شمیم رحمت 3 زیتون

شمیم رحمت 3 گودبرداری

شمیم رحمت 3 دریاچه چیتگر

شمیم رحمت 3 پروژه

شمیم رحمت 3 منطقه 22

شمیم رحمت 3 زیتون 3

شمیم رحمت 3 زیتون 3

شروع اسکلت طبقات منفی برج نخل (شمیم رحمت3) دی 99

شروع اسکلت طبقات منفی برج نخل (شمیم رحمت3) دی 99

شروع اسکلت طبقات منفی برج نخل (شمیم رحمت3) دی 99

شروع اسکلت طبقات منفی برج نخل (شمیم رحمت3) دی 99

شروع اسکلت طبقات منفی برج نخل (شمیم رحمت3) دی 99

شروع اسکلت طبقات منفی برج نخل (شمیم رحمت3) دی 99

عملیات بتن ریزی اسکلت طبقات منفی برج نخل (شمیم رحمت3) فروردین 1400

عملیات بتن ریزی اسکلت طبقات منفی برج نخل (شمیم رحمت3) فروردین 1400

عملیات بتن ریزی اسکلت طبقات منفی برج نخل (شمیم رحمت3) فروردین 1400

عملیات بتن ریزی اسکلت طبقات منفی برج نخل (شمیم رحمت3) خرداد 1400

عملیات بتن ریزی اسکلت طبقات منفی برج نخل (شمیم رحمت3) خرداد 1400

عملیات بتن ریزی اسکلت طبقات منفی برج نخل (شمیم رحمت3) خرداد 1400

عملیات بتن ریزی اسکلت طبقات منفی برج نخل (شمیم رحمت3) خرداد 1400

عملیات بتن ریزی اسکلت طبقات منفی برج نخل (شمیم رحمت3) خرداد 1400

عملیات بتن ریزی اسکلت طبقات منفی برج نخل (شمیم رحمت3) خرداد 1400

عملیات بتن ریزی اسکلت طبقات منفی برج نخل (شمیم رحمت3) خرداد 1400

اسکلت پروژه نخل شمیم رحمت3-زمستان 1401

اسکلت پروژه نخل شمیم رحمت3-بهار 1402

نمای 3D پروژه مجتمع مسکونی نخل پروژه شمیم رحمت فاز 3 شمیم رحمت 3 برج های شمیم رحمت 3 شمیم رحمت 3 شمیم رحمت 3 زیتون شمیم رحمت 3 گودبرداری شمیم رحمت 3 دریاچه چیتگر شمیم رحمت 3 پروژه شمیم رحمت 3 منطقه 22 شمیم رحمت 3 زیتون 3 شمیم رحمت 3 زیتون 3 شروع اسکلت طبقات منفی برج نخل (شمیم رحمت3) دی 99 شروع اسکلت طبقات منفی برج نخل (شمیم رحمت3) دی 99 شروع اسکلت طبقات منفی برج نخل (شمیم رحمت3) دی 99 شروع اسکلت طبقات منفی برج نخل (شمیم رحمت3) دی 99 شروع اسکلت طبقات منفی برج نخل (شمیم رحمت3) دی 99 شروع اسکلت طبقات منفی برج نخل (شمیم رحمت3) دی 99 عملیات بتن ریزی اسکلت طبقات منفی برج نخل (شمیم رحمت3) فروردین 1400 عملیات بتن ریزی اسکلت طبقات منفی برج نخل (شمیم رحمت3) فروردین 1400 عملیات بتن ریزی اسکلت طبقات منفی برج نخل (شمیم رحمت3) فروردین 1400 عملیات بتن ریزی اسکلت طبقات منفی برج نخل (شمیم رحمت3) خرداد 1400 عملیات بتن ریزی اسکلت طبقات منفی برج نخل (شمیم رحمت3) خرداد 1400 عملیات بتن ریزی اسکلت طبقات منفی برج نخل (شمیم رحمت3) خرداد 1400 عملیات بتن ریزی اسکلت طبقات منفی برج نخل (شمیم رحمت3) خرداد 1400 عملیات بتن ریزی اسکلت طبقات منفی برج نخل (شمیم رحمت3) خرداد 1400 عملیات بتن ریزی اسکلت طبقات منفی برج نخل (شمیم رحمت3) خرداد 1400 عملیات بتن ریزی اسکلت طبقات منفی برج نخل (شمیم رحمت3) خرداد 1400 اسکلت پروژه نخل شمیم رحمت3-زمستان 1401 اسکلت پروژه نخل شمیم رحمت3-بهار 1402
1 از 30
نمای 3D پروژه مجتمع مسکونی نخل پروژه شمیم رحمت فاز 3 شمیم رحمت 3 برج های شمیم رحمت 3 شمیم رحمت 3 شمیم رحمت 3 زیتون شمیم رحمت 3 گودبرداری شمیم رحمت 3 دریاچه چیتگر شمیم رحمت 3 پروژه شمیم رحمت 3 منطقه 22 شمیم رحمت 3 زیتون 3 شمیم رحمت 3 زیتون 3 شروع اسکلت طبقات منفی برج نخل (شمیم رحمت3) دی 99 شروع اسکلت طبقات منفی برج نخل (شمیم رحمت3) دی 99 شروع اسکلت طبقات منفی برج نخل (شمیم رحمت3) دی 99 شروع اسکلت طبقات منفی برج نخل (شمیم رحمت3) دی 99 شروع اسکلت طبقات منفی برج نخل (شمیم رحمت3) دی 99 شروع اسکلت طبقات منفی برج نخل (شمیم رحمت3) دی 99 عملیات بتن ریزی اسکلت طبقات منفی برج نخل (شمیم رحمت3) فروردین 1400 عملیات بتن ریزی اسکلت طبقات منفی برج نخل (شمیم رحمت3) فروردین 1400 عملیات بتن ریزی اسکلت طبقات منفی برج نخل (شمیم رحمت3) فروردین 1400 عملیات بتن ریزی اسکلت طبقات منفی برج نخل (شمیم رحمت3) خرداد 1400 عملیات بتن ریزی اسکلت طبقات منفی برج نخل (شمیم رحمت3) خرداد 1400 عملیات بتن ریزی اسکلت طبقات منفی برج نخل (شمیم رحمت3) خرداد 1400 عملیات بتن ریزی اسکلت طبقات منفی برج نخل (شمیم رحمت3) خرداد 1400 عملیات بتن ریزی اسکلت طبقات منفی برج نخل (شمیم رحمت3) خرداد 1400 عملیات بتن ریزی اسکلت طبقات منفی برج نخل (شمیم رحمت3) خرداد 1400 عملیات بتن ریزی اسکلت طبقات منفی برج نخل (شمیم رحمت3) خرداد 1400 اسکلت پروژه نخل شمیم رحمت3-زمستان 1401 اسکلت پروژه نخل شمیم رحمت3-بهار 1402

پیش فروش امتیاز شمیم رحمت فاز 3 (برج نخل) بلوار کوهک


امکانات پروژه

تحلیل پروژه مجتمع مسکونی نخل (شمیم رحمت فاز 3)

تعاونی شمیم رحمت در بلوار کوهک فاز سوم از پروژه های خود را آغاز نمود.4 بلوک بهم چسبیده (چهارپره) 26 طبقه که طی 3 سال آینده تحویل می شوند. نوع عرضه ی امتیاز واحدهای مسکونی فاز 3 پروژه ی شمیم رحمت (نخل) شاید یکی از نوین ترین شیوه های عرضه ی مسکن به صورت سهامی می باشد. تعاونی شمیم رحمت سهام واحدهای مسکونی را در بسته های 10 سهمی (هر 10 سهم معادل 10 متر) به اعضای اولیه خود واگذار نمود. این نوع از واگذاری و عرضه این امکان را برای اعضا و سرمایه گذاران بیرون از پروژه فراهم می کند که متناسب با بودجه خود به پروژه ورود کنند و با گذشت زمان برحسب پس انداز و درآمد خود به متراژشان اضافه کنند تا در نهایت بتوانند به یک واحد مسکونی برسند و اگر هم تا پایان پروژه یک عضو نتواند تعداد برگه های خود را به حدنصاب یک واحد برساند ضرر نکرده است، به اندازه ی سهامی که خریده است در سود پروژه و ارزش افزوده آن سهیم هستند. 

کاربری پروژه شمیم فاز 3 (مجتمع مسکونی نخل)

برج نخل (شمیم رحمت فاز 3) واقع در بلوار کوهک مسکونی  می باشند. 

سازنده پروژه شمیم رحمت فاز 3 (مجتمع مسکونی نخل)

همچون دو فاز قبلی پروژه های شمیم رحمت(امپریال و ترنج)، سازنده ی برج نخل نیز تعاونی شمیم رحمت می باشد.

موقعیت مکانی مجموعه مسکونی نخل بلوار کوهک

منطقه 22 تهران، بلوار کوهک، بلوار علوم فنون

مشخصات کلی پروژه شمیم رحمت 3 (پروژه نخل)

پروژه مجتمع مسکونی نخل (شمیم رحمت فاز 3) با زیر بنای مسکونی 110.000 مترمربع در قالب 4 بلوک بهم چسبیده و چهارپر 26 طبقه (شامل 21طبقه مسکونی + پارکینگ و همکف 6طبقه شامل 2طبقه تجاری-تفریحی-فرهنگی) با 744 واحد مسکونی در 10 تیپ مختلف متراژی((متراژ 110 تا 256متری)) در مرحله انجام اسکلت طبقات مثبت با سرعت عالی در حال ساخت می باشد. نحوه ی عرضه ی تعاونی شمیم رحمت به هر یک از اعضای خود تعداد 10 سهم (10متر) میباشد. به این معنی که اگر یک نفر بخواهد سهام خود را در این پروژه تبدیل به واحد نماید می بایست تا 110متر برابر با 11 بسته سهامی از سهام های شمیم رحمت را خریداری نموده و با هم تجمیع نماید. 

براساس آخرین اطلاع تعاونی،تحویل پروژه مجلل نخل سال 1404 میباشد.

امکانات پروژه شمیم رحمت فاز 3

مجتمع مسکونی نخل (شمیم رحمت فاز 3 ) دارای امکانات کم نظیر و لوکسی میباشد که مطمئنا هر خریداری را تشویق به خرید و سرمایه گذاری در این برج مینماید

از جمله امکانات مجتمع مسکونی نخل میتوان از:

2طبقه تجاری-تفریحی و فرهنگی

سالن برگزاری مراسم ویژه آقایان

استخر-سونا-جکوزی آقایان و بانوان به طور مجزا

سالن ورزشی حرفه ای GYM بانوان و آقایان

کافی شاپ مجهز فقط برای ساکنین و میهمانان

سالن سینما و تآتر خانگی برای ساکنین

کتابخانه تکمیل و تخصصی با فضای دلنشین 

سالن اجتماعات چند منظوره 

خشکشویی 

کارواش ویژه خودرو ساکنین

محوطه و فضای سبز دارای فضاهای زمین بازی اطفال-زمین والیبال,بسکتبال و فوتبال

 

روال خرید و فروش و نقل و انتقال پروژه شمیم رحمت فاز 3

برگه های قدرالسهمی تعاونی شمیم رحمت فاز 3 به صورت واریزی و امتیازی خرید و فروش می شوند و در دفتر تعاونی قابل نقل و انتقال بوده و هر بسته ی 10 سهمی به صورت قطعی در دفتر تعاونی نقل و انتقال می یابند. 

قیمت و قرارداد ساخت پروژه شمیم رحمت فاز 3

قرارداد ساخت پروژه مجتمع مسکونی نخل((شمیم رحمت فاز 3)) به صورت علی الحساب برای اعضای اولیه متری 6 میلیون تومان برآورد شده است که هر عضو بابت هر بسته ی 10 سهمی تا اول خرداد 1402 مبلغ 101.000.000  میلیون تومان واریزی داشته است و به ازای هر 10 سهم،تا 36 ماه می بایست ماهیانه مبلغ 4میلیون تومان اقساط پرداخت نماید.

قابل توجه پیش خریداران محترم،طبق اعلام تعاونی از تاریخ 1تیرماه 1402 اقساط پروژه برای هر بسته 10 متری به ماهی 4 میلیون تومان افزایش پیدا خواهد کرد.

البته لازم به ذکر است 35.000.000 میلیون تومان از مبلغ واریزی اعضا مربوط به هزینه زمین،تراکم و مجوزات میباشد که به تعاونی پرداخت شده است.

 


شماره تماس دفتر خرید و فروش 02148000944

02148000944

خرید و فروش پروژه شمیم3 به چه صورتی است؟

به صورت سهام های 10متری هست که با امتیاز و واریزی و اقساط هستن

متراژهای پروژه شمیم 3 چند متری است؟

متراژ پروژه از 85 متری تا 150متر میباشد

اقساط پروژه به چه شکل میباشد؟

اقساط برای هر 10متر ماهی 1میلیون تومان میباشد

ساعت کاری دفتر خرید و فروش

همه روزه از 10صبح تا 8.30 شب در خدمت شما هستیم


زهرا 1 هفته قبل

سلام الان هم امکان خرید هست

پدرام افشار 1 هفته قبل

با عرض سلام بله امکان خرید هست،با کارشناسان ما تماس بگیرید 02148000944

اکبری 2 هفته و 4 روز قبل

سلام
وقت بخیر

اقساط ماهانه اش الان چنده؟
و تاریخ تحویل پروژه کی هستش؟

پدرام افشار 2 هفته و 4 روز قبل

سلام وقت بخیر داخل متن به طور کامل و واضح توضیح داده شده.لطفا با دقت مطالعه بفرمایید

فرهاد 4 ماه قبل

روز بخير ،در حال حاضر پيشرفت پروژه در چه وضعيتى هست و تا سقف چندم انجام شده . ممنون

رسول 6 ماه و 2 هفته قبل

سلام برا تکمیل ی واحد چند سهم باید خریداری کرد؟

پدرام افشار 6 ماه و 2 هفته قبل

سلام وقت بخیر طبق آخرین اعلام تعاونی برای یک واحد نیاز به 11 سهم 10 متری میباشد.جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید.

میرشکرایی 6 ماه و 3 هفته قبل

سلام و صبح بخیر آیا درحال حاضر امکان خرید سهم هست ؟

پدرام افشار 6 ماه و 3 هفته قبل

سلام وقت بخیر و ارادت بله امکان خرید سهم وجود دارد جهت استعلام قیمت و نحوه خرید با مشاورین ما در تماس باشید 02148000944

مسعود 9 ماه و 1 هفته قبل

انتخاب طبقه به چه صورته

پدرام افشار 9 ماه و 1 هفته قبل

سلام وقت بخیر در زمان انتخاب واحد در صورتی که به حد نصاب متراژ واحد رسیده باشید،تعاونی بر اساس خوش حسابی در پرداخت اقساط و رتبه کسب شده و پس از دریافت مبلغ ضریب طبقه انتخاب طبقه و واحد رو مشخص میکند.

مهدی 9 ماه و 3 هفته قبل

سلام و عرض ادب
چرا سهام این تعاونی آنقدر نوسان داره آدم یاد بورس و کارهای حقوقی و ... می افته

پدرام افشار 9 ماه و 3 هفته قبل

سلام وقت بخیر و ارادت ذاتا سهام به این شکل است و دارای نوسان میباشد،پروژه نخل هم از این قاعده مستثنی نیست. عواملی مانند قیمت مصالح،سرعت ساخت پروژه و ... در قیمت سهام موثر میباشد

دارابی 11 ماه و 1 هفته قبل

سلام.هنوز هم میشه پیش خرید کرد

پدرام افشار 11 ماه قبل

سلام وقت بخیر بله امکانش هست. با کارشناسان ما تماس بگیرید 02148000944

اسفندیاری 11 ماه و 2 هفته قبل

سلام ،هنوز هم میسه پیش خرید کرد؟

پدرام افشار 11 ماه و 2 هفته قبل

سلام وقت بخیر ثبت نام چند سال پیش انجام شده،الان شما میتونین حق امتیاز خریداری کنید جهت اطلاعات بیشتر و خرید با ما تماس بگیرید 02148000944

رها محمدی 1 سال و 8 ماه قبل

سلام
خسته نباشید این پروژه تا در مرحله ای است لطفا عکس از مراحل پیشرفت کار قرار دهید
با تشکر

پدرام افشار 1 سال و 8 ماه قبل

سلام وقت بخیر بدلیل اینکه کارگاه فعال هست،حفاظت کارگاه اجازه عکس برداری مداوم نمیدن به محض دریافت هرگونه اطلاعات و عکس در سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

مجید 1 سال و 8 ماه قبل

سلام الان قیمت هر سهم چقدر می باشد؟

پدرام افشار 1 سال و 8 ماه قبل

سلام وقت بخیر برای استعلام قیمت به روز با کارشناسان ما تماس بگیرید 02148000944

جواد 1 سال و 8 ماه قبل

هوافضا عالی و معتبر

سینا 1 سال و 8 ماه قبل

با سلام
بارزومه ای ک تعاونی هوافضا داره قطعا پروژه نخل یکی از بینظیر ترین پروژه های منطقه۲۲ میشه
ممنون از اطلاعات خوبتون

پدرام افشار 1 سال و 8 ماه قبل

سلام و عرض ادب مطمئنا همینطور هست،ممنون از حسن نظر شما

مهمان 1 سال و 9 ماه قبل

سلام لطفا عکس از آخرین وضعیت پروژه قرار دهید

پدرام افشار 1 سال و 9 ماه قبل

سلام و ارادت حتما چشم اطلاع رسانی خواهد شد

آرمان 2 سال قبل

سلام، من پرسیدم میگن واحدها از 110 متر شروع میشه؟حقیقت داره؟ شما گفتیداز 85 متره

پدرام افشار 2 سال قبل

با عرض ادب و احترام هنوز اطلاعات دقیقی از کمترین متراژ پروژه نخل توسط تعاونی اعلام نشده،به محض اطلاع رسانی اعلام خواهد شد.

مومنی 2 سال قبل

سلام امکان خرید سهم در حال حاضر وجود داره یا باید سهام دیگران رو خریداری نمود؟
لطفا توضیحات جامع تری از زمان شروع پروژه و پیشرفت آن تا حال در سایتتون قرار بدید تا خریداران در تصمیم گیری راحتتر باشند

پدرام افشار 2 سال قبل

سلام وقت بخیر در حال حاضر سهام به اعضا اصلی واگذار شده و شما باید سهام را از عضو اولیه خریداری کنید ضمنا امکان پرداختن به اطلاعات بیشتر در درگاه سایت نیست،برای مشاوره تخصصی با کارشناسان ما تماس بگیرید. 02148000944

هنرجو 2 سال قبل

خواهشا عکس جدید از روند کار رو بزارید

پدرام افشار 2 سال قبل

سلام وقت بخیر چشم حتما

حمید 2 سال و 2 ماه قبل

سلام،لطفا تصاویر جدید تهیه کنید،به نظر سقف منفی پنج اجرا شده است.

پدرام افشار 2 سال و 1 ماه قبل

سلام ممنون از پیشنهاد شما حتما انجام خواهد شد.

سید 2 سال و 2 ماه قبل

سلام من تا الان حدود63میلیون واریز کردم بابت ۱۰‌تا‌سهم الان بخواهم بفروشم چقدر میشود

پدرام افشار 2 سال و 2 ماه قبل

با سلام جهت استعلام قیمت لحظه ای با کارشناسان ما تماس بگیرید 02148000944

محمد 2 سال و 3 ماه قبل

سلام ما از سال پیش که رفتیم تعاونی گفتن۴سال اینده تحویل داده میشه و الان که چند روز پیش رفتیم گفتن ۴ سال اینده تحویل داده میشه
چرا این پروژه از سال پیش که ۴ ساله بوده الان نشده۳ سال دیگر؟؟🤔🤔

پدرام افشار 2 سال و 3 ماه قبل

با عرض سلام و وقت بخیر تمام پروژه های عظیم در طول ساخت دستخوش اتفاقاتی میشوند که ناگزیر هست،سال 99 هم همونطور که برهمه روشن هست با شیوع ویروس کرونا و تورم افسارگسیخته تمام فعالیت ها تحت تاثیر قرارگرفت.مطمئنا سال 1400 سالی پر رونق و پر سرعت خواهد بود.

جمال 2 سال و 3 ماه قبل

با سلام . تحویل قطعی کی هست ؟
چرا پروژه پیشترفتی نداره؟

پدرام افشار 2 سال و 3 ماه قبل

باسلام طبق اعلام تعاونی تحویل پروژه 4سال آینده هست.

جمال 2 سال و 3 ماه قبل

با سلام .
چرا پروژه اصلا پیشترفت نداره. تحویل چه یالی هست

نورمحمد 2 سال و 3 ماه قبل

ممنونم از صبر و شکیباییتون
و پاسخاتون

نورمحمد 2 سال و 3 ماه قبل

سلام
فقط خیلیی پیشرفتش کمه

پدرام افشار 2 سال و 3 ماه قبل

سلام وقت بخیر در 2ماه اخیر بدلیل یکسری مشکلات و شیوع بیماری کرونا مقداری سرعت پروژه کند بود ولی طی اخبار واصله مشکلات حل شده و پروژه به سرعت نرمال خودش رسیده.

نورمحمد 2 سال و 3 ماه قبل

فقط
ما خودمون در زمان تحویل واحدها میتونیم واحدی که دوست داریم رو برداریم؟؟

پدرام افشار 2 سال و 3 ماه قبل

سلامی دوباره در زمان انتخاب واحد براساس متراژی که سهام خریداری کردید و خوش حسابی در پرداخت اقساط و براساس اولویتی که تعاونی براتون در نظر میگیره میتونید انتخاب واحد کنید ولی صرفا سلیقه شخصی شما نیست

نورمحمد 2 سال و 3 ماه قبل

میشه متراژ هارو بگید از چند متر شروع میشه🙏🏻
با تشکر

پدرام افشار 2 سال و 3 ماه قبل

سلام وقت بخیر شروع متراژ ها از 85 متر خواهد بود

نورمحمد 2 سال و 3 ماه قبل

سلام میشه عکس های جدیدی برامون ارسال کنین

پدرام افشار 2 سال و 3 ماه قبل

سلام و عرض ادب چشم در اسرع وقت ارسال میشه

فراز 2 سال و 3 ماه قبل

سلام
پیمانکار شمیم تعویض شده
فکر میکنم من بعد کار سریع پیش بره
ارزش سهامش تا اردیبهشت ۲ برابر میشه

پدرام افشار 2 سال و 3 ماه قبل

سلام ممنون از نظر شما

رحیمی 2 سال و 4 ماه قبل

سلام من تاالان دو سهم خریدم باید چند سهم بخرم تا صاحب واحد شوم. الان ارزش هر سهم چقده .با تشکر رحیمی

پدرام افشار 2 سال و 4 ماه قبل

سلام وقت بخیر برای مشاوره و استعلام به روز قیمت با ما کارشناسان ما تماس بگیرید. 02148000944

نورمحمد 2 سال و 4 ماه قبل

میشه تمام متراژ واحد هارو بگید

امیرعباس 2 سال و 4 ماه قبل

با سلام
متراژ از 85متر است یا 120چون که بعضی ها میگن 120متر کف هس؟؟

نورمحمد 2 سال و 4 ماه قبل

سلام
پروژه (شمیم رحمت۳) چند ساله طول میکشد که تحویل داده بشه؟

پدرام افشار 2 سال و 4 ماه قبل

سلام وقت بخیر طبق اعلام تعاونی 4سال آینده تحویل پروژه میباشد.

علی 2 سال و 4 ماه قبل

سلام،چرا اینقدر کند پیش میره؟

پدرام افشار 2 سال و 4 ماه قبل

سلام وقت بخیر پروژه های عظیم همه روزه با چالش های زیادی روبه رو هستن و عملیات ساخت سختی های خاص خودش را دارد. ضمن اینکه شرایط بیماری منحوس کرونا تاثیر بر روی تمام زندگی و کار مردم گذاشته که نمیتوان نادیده گرفت

حسینی 2 سال و 4 ماه قبل

سلام علیکم، مبنای قیمت نهایی در زمان تحویل چیه؟؟ اگر مثلا اون موقع ارزش قیمت هر مثر ۲۰ میلیون شده باشه ما بقی رو باید همون موقع پرداخت کرد؟؟یا اینکه با همین مبلغ میشه صاحب خانه شد؟؟؟

پدرام افشار 2 سال و 4 ماه قبل

سلام و ارادت مبنا برای تسویه حساب قیمت تمام شده ی پروژه بر اساس تورم و نرخ روز هست و اگر هر افزایش قیمتی در زمان تحویل محاسبه شود عضو موظف به تسویه حساب با تعاونی میباشد

حسن رضای 2 سال و 4 ماه قبل

باعرض سلام وخسته نباشیدما عضو پروژه نیستیم ویک واحد۱۵۰متری میخواییم قیمت چندمیشه

پدرام افشار 2 سال و 4 ماه قبل

سلام برای مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید 02148000944

حسن 2 سال و 5 ماه قبل

قیمت خرید هر سهم 10 تائی الان (دی ماه 99) چند است؟

کامبیز حسن نژاد ۰۹۱۲۱۷۲۵۸۹۰ 2 سال و 6 ماه قبل

سلام
میشه الان پنج سهم ده تایی خرید وسال بعد هم پنج سهم ده تایی خرید بعد تجمیعش کرد؟؟؟

پدرام افشار 2 سال و 6 ماه قبل

سلام وقت بخیر برای خرید هر تعداد سهام در هر زمانی محدودیتی نیست و شما در زمان انتخاب واحد میتوانید سهام خود را طبق واحد مدنظرتان تجمیع کنید. برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید 02148000944

بهروز 2 سال و 8 ماه قبل

باسلام و عرض وقت بخیر

قسط سال ۹۸ ظاهرا یک میلیون تومان برای هر ده متر بوده و در سال ۹۹ شده یک میلیون و سیصد هزار تومان. این رقم در ادامه پروژه برای سال ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۳ چقدر هست و چگونه محاسبه میشه؟

سپاس فراوان

پدرام افشار 2 سال و 7 ماه قبل

با عرض سلام و ادب معمولا تمام تعاونی های سازنده در منطقه 22 براساس قیمت تمام شده,دستمزدها,قیمت بروز مصالح و فاکتور های دیگر هر ساله افزایش قیمت ساخت رو اعلام میکنن و به تبع آن اقساط جدید اعلام میشود.البته با توجه به تورم افسارگریخته کشورمان محاسبه این مبلغ از الان برای سال های آتی امری امکان ناپذیر است.

بهمن محمدی 2 سال و 10 ماه قبل

خوب بود

بهمن محمدی 2 سال و 10 ماه قبل

با سلام
بنده بازنشسته سازمان بسیج هستم
میتونم از سهام شما خریداری کنم

پدرام افشار 2 سال و 10 ماه قبل

با سلام و عرض ادب تمامی سهام های پروژه شمیم رحمت3 به اعضا واگذار شده.در صورت قصد خرید با خرید حق امتیاز میتوانید جایگزین عضو فعلی شوید.برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید 02148000944