پیش فروش امتیاز پروژه تجاری مسکونی البرز تعاونی ابنیه همت

38نفر 1402/12/15 6152

پروژه تجاری مسکونی البرز کوهک

عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت)-زمستان 1402

عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت)-پاییز 1402

عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت)-پاییز 1402

عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت)-پاییز 1402

عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت)-پاییز 1402

عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت)-پاییز 1402

عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت)-بهار 1402

عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت)-بهار 1402

عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت)-بهار 1402

عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت)-بهار 1402

نمای در حال ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت)-بهار 1402

عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت)

عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت)

عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت)

عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت)

عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت)

عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت)

عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت)

عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت)

عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت)

عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت)

عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت)

عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت)

عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت)

عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت)

عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت)

عملیات گودبرداری و بتن مگر پروژه البرز کوهک

عملیات گودبرداری و بتن مگر پروژه البرز کوهک

پروژه البرز بلوار کوهک تعاونی ابینه همت

پروژه البرز کوهک تعاونی ابینه همت

آغاز پروژه البرز بلوار کوهک

گودبرداری پروژه البرز بلوار کوهک

پروژه البرز بلوار کوهک-ابینه همت

عملیات گودبرداری پروژه البرز

نمای 3D پروژه تجاری مسکونی البرز کوهک

پروژه تجاری مسکونی البرز کوهک عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت)-زمستان 1402 عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت)-پاییز 1402 عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت)-پاییز 1402 عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت)-پاییز 1402 عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت)-پاییز 1402 عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت)-پاییز 1402 عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت)-بهار 1402 عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت)-بهار 1402 عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت)-بهار 1402 عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت)-بهار 1402 نمای در حال ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت)-بهار 1402 عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت) عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت) عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت) عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت) عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت) عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت) عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت) عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت) عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت) عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت) عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت) عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت) عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت) عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت) عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت) عملیات گودبرداری و بتن مگر پروژه البرز کوهک عملیات گودبرداری و بتن مگر پروژه البرز کوهک پروژه البرز بلوار کوهک تعاونی ابینه همت پروژه البرز کوهک تعاونی ابینه همت آغاز پروژه البرز بلوار کوهک گودبرداری پروژه البرز بلوار کوهک پروژه البرز بلوار کوهک-ابینه همت عملیات گودبرداری پروژه البرز نمای 3D پروژه تجاری مسکونی البرز کوهک
1 از 36
پروژه تجاری مسکونی البرز کوهک عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت)-زمستان 1402 عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت)-پاییز 1402 عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت)-پاییز 1402 عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت)-پاییز 1402 عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت)-پاییز 1402 عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت)-پاییز 1402 عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت)-بهار 1402 عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت)-بهار 1402 عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت)-بهار 1402 عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت)-بهار 1402 نمای در حال ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت)-بهار 1402 عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت) عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت) عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت) عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت) عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت) عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت) عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت) عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت) عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت) عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت) عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت) عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت) عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت) عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت) عملیات ساخت پروژه البرز کوهک(تعاونی ابنیه همت) عملیات گودبرداری و بتن مگر پروژه البرز کوهک عملیات گودبرداری و بتن مگر پروژه البرز کوهک پروژه البرز بلوار کوهک تعاونی ابینه همت پروژه البرز کوهک تعاونی ابینه همت آغاز پروژه البرز بلوار کوهک گودبرداری پروژه البرز بلوار کوهک پروژه البرز بلوار کوهک-ابینه همت عملیات گودبرداری پروژه البرز نمای 3D پروژه تجاری مسکونی البرز کوهک

پیش فروش امتیاز پروژه تجاری مسکونی البرز تعاونی ابنیه همت


امکانات پروژه

آنچه در ادامه مطلب خواهید خواند  دریک نگاه...

تحلیل پروژه البرز کوهک تعاونی ابینه همت

پروژه تجاری مسکونی البرز کوهک با سازنده ای معتبر و خوش نام در سطح منطقه 22 با رزومه ای درخشان,زمانی شروع به کار کرد که پروژه های نه چندان معتبری در منطقه 22 با تعاونی های نوظهور,خریداران و سرمایه گذاران را برای خرید مستاصل کرده بود و با شروع به کار خود گزینه ی مناسبی برای خریداران شد.البته خالی از لطف نیست که بگوییم کاربری مسکونی تجاری پروژه و این نکته که با فروش قدرالسهم تجاری اعضا,مبالغ حاصل از فروش بخش تجاری در جهت پیشبرد ساخت و کاهش بهای تمام شده پروژه هزینه میگردد باز هم جز نکات مثبت پروژه به حساب میاید و با یک حساب سرانگشتی سودآوری قابل توجهی برای اعضا به ارمغان میاورد

کاربری پروژه البرز کوهک تعاونی ابنیه همت

پروژه البرز یک پروژه تجاری مسکونی میباشد

سازنده پروژه تجاری و مسکونی البرز کوهک

سازنده پروژه البرز شرکت تعاونی عمرانی توسعه ابینه همت میباشد.

موقعیت مکانی پروژه البرز کوهک

واقع در منطقه 22 تهران-بلوار کوهک (علیمرادی)-جنب ناحیه 2 شهرداری منطقه22 میباشد

مشخصات کلی پروژه البرز کوهک

پروژه البرز در زمینی به مساحت 1703 متر و قالب ساختمانی در 12طبقه شامل 

4طبقه منفی با کاربری پارکینگ و انباری

یک طبقه همکف با کاربری تجاری

و 7طبقه مسکونی میباشد.

هر امتیاز شامل 50متر تراکم مسکونی و 7متر تراکم تجاری میباشد.

امکانات پروژه البرز کوهک ابینه همت

لابی مجلل بهمراه لابی من و نگهبان 24 ساعته

سرمایش گرمایش مرکزی

سالن اجتماعات و همایش ها

سالن ورزشی GYM

پارکینگ و انباری اختصاصی

واحدهای تجاری که ساکنین میتوانند مایحتاج روزمره خود را تامین نمایند

روال خرید و فروش پروژه البرز کوهک 

پروژه تجاری مسکونی البرز به صورت واریزی و امتیاز خرید و فروش میشود و تمام اعضا دارای دفترچه مالکیت میباشند و تمام امتیاز ها در تعاونی قابل استعلام و نقل و انتقال میباشد.

قیمت و اقساط  پروژه البرز کوهک تعاونی ابینه همت

  • واریزی به روز اعضا به تعاونی با قسط اسفند ماه 1402 مبلغ 1.883.000.000 میلیون تومان میباشد.

جدول اقساط علی الحساب پروژه مربوط به تا پایان سال 1402 به شرح ذیل می باشد:

 


شماره تماس دفتر خرید و فروش 02148000944

02148000944

سازنده پروژه البرز کوهک کدام تعاونی است؟

سازنده پروژه البرز تعاونی مسکن ابنیه همت میباشد که رزومه درخشانی در منطقه دارد.

تعاونی ابینه همت چه پروژه هایی رو ساخته؟

از رزومه تعاونی ابنیه همت میتوان از پروژه های آسمان آبی-برج تجاری اداری لکسون-برج مجلل فرزانگان نام برد.

جای قرارگیری پروژه البرز کجاست؟

تهران-منطقه22-بلوار کوهک-جنب شهرداری ناحیه2

الان برای خرید باید حق امتیاز پرداخت کنیم؟؟

بله شما باید از عضو خریداری کنید و حق امتیاز پرداخت نمایید.

ساعت کار دفتر خرید و فروش

همه روزه از 10 صبح تا 8 شب در خدمت شما هستیم


مینا شیرازی 11 ماه و 2 هفته قبل

با تشکر از مدیریت محترم مجموعه جناب آقای افشار و پیشنهاد سرمایه گذاری در این پروژه .....به همه دوستان پیشنهاد میکنم.

پدرام افشار 11 ماه و 2 هفته قبل

با عرض سلام و احترام خدمت شما ممنون از اعتماد و حسن نیت جنابعالی