پیش فروش برج آفتاب مهتاب تعاونی کارکنان شرکت نفت بلوار کوهک

158نفر 1402/12/20 33598

عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-زمستان 1402

عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-زمستان 1402

عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-زمستان 1402

عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-زمستان 1402

عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-زمستان 1402

معرفی پروژه نفت

عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-زمستان 1402

عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-زمستان 1402

عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-زمستان 1402

عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-زمستان 1402

عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-پاییز 1402

عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-پاییز 1402

عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-پاییز 1402

عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-پاییز 1402

عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-پاییز 1402

عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-پاییز 1402

عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-تابستان 1402

عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-تابستان 1402

عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-تابستان 1402

عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-تابستان 1402

عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-تابستان 1402

عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-تابستان 1402

عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-تابستان 1402

پلان چیدمان جدید و بهینه پروژه آفتاب مهتاب نفت

پلان چیدمان جدید و بهینه پروژه آفتاب مهتاب نفت

پلان چیدمان جدید و بهینه پروژه آفتاب مهتاب نفت

عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-بهار 1402

عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-بهار 1402

عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-بهار 1402

عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-بهار 1402

عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-بهار 1402

عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-بهار 1402

عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-بهار 1402

عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-بهار 1402

عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-بهار 1402

عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-بهار 1402

عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-بهار 1402

عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-بهار 1402

عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-بهار 1402

عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-بهار 1402

عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-بهار 1402

نصب اسکلت طبقات بلوک B پروژه آفتاب مهتاب-بهمن 1401

نصب اسکلت طبقات بلوک B پروژه آفتاب مهتاب-بهمن 1401

نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-مهر 1400

نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-مهر 1400

نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-مهر 1400

نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-تیر 1400

نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-تیر 1400

نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-تیر 1400

نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-تیر 1400

عملیات دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-مرداد 1400

عملیات بتن ریزی سقف عرشه فولادی پروژه آفتاب مهتاب-خرداد 1400

عملیات بتن ریزی سقف عرشه فولادی پروژه آفتاب مهتاب-خرداد 1400

عملیا بتن ریزی سقف عرشه فولادی پروژه آفتاب مهتاب-خرداد 1400

عملیات سقف عرشه فولادی پروژه آفتاب مهتاب-خرداد 1400

نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-خرداد 1400

آغاز دیوار چینی با بتن های هبلکس پروژه شرکت ملی نفت-اردیبهشت1400

نمای اسکلت پروژه آفتاب مهتاب شرکت نفت-فروردین 1400

نمای اسکلت پروژه آفتاب مهتاب شرکت نفت-فروردین 1400

عملیات بتن ریزی دیوار حائل پروژه آفتاب مهتاب - فروردین 1400

عملیات بتن ریزی پروژه آفتاب مهتاب نفت- اسفند 99

عملیات بتن ریزی دیوار حائل پروژه آفتاب مهتاب - فروردین 1400

نمای اسکلت پروژه آفتاب مهتاب شرکت نفت-اسفند99

عملیات بتن ریزی پروژه آفتاب مهتاب - اسفند 99

نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-29 دی 99

نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-زمستان99

ساخت پر سرعت اسکلت پروژه آفتاب مهتاب در شرکت رکن سازه-دی 99

دپوی اسکلت پروژه آفتاب و مهتاب نفت-زمستان99

عملیات نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب نفت-زمستان99

عملیات نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب نفت-زمستان99

عملیات نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب نفت-زمستان99

عملیات نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب نفت-زمستان99

نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-29 دی 99

عملیات نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب نفت-زمستان99

نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-29 دی 99

نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-29 دی 99

نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-29 دی 99

دید غربی پروژه آفتاب مهتاب نفت به سمت دریاچه چیتگر

نصب اسکلت و بتن ریزی سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-29 دی 99

نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-29 دی 99

نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-29 دی 99

نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-29 دی 99

نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب-زمستان 99

نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب-زمستان 99

نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب-زمستان 99

عملیات نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب-پاییز 99

نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب-تابستان99

نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب-تابستان99

اسکلت پروژه آفتاب و مهتاب-اردیبهشت99

نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب-تابستان99

اسکلت پروژه آفتاب و مهتاب-اردیبهشت99

اسکلت پروژه آفتاب و مهتاب-اردیبهشت99

اسکلت پروژه آفتاب و مهتاب-اردیبهشت99

اسکلت پروژه آفتاب و مهتاب-اردیبهشت99

پلان معماری طبقات پروژه آفتاب مهتاب طبقه 14 تا 20

پلان معماری طبقات پروژه آفتاب مهتاب طبقه 1 تا 13

نمای واحدهای تجاری پروژه آفتاب مهتاب-نفت

نمای واحدهای تجاری پروژه آفتاب مهتاب-نفت

پلان تفکیک شده واحدها-بلوکB

پلان تفکیک شده واحدها-بلوکA

نمای 3D پروژه آفتاب مهتاب

نمای 3D پروژه آفتاب مهتاب-شرکت ملی نفت

نمای 3D پروژه آفتاب مهتاب-شرکت ملی نفت

پروژه آفتاب مهتاب شرکت نفت

نمای 3D پروژه آفتاب مهتاب-شرکت ملی نفت

نمای 3D پروژه آفتاب مهتاب-شرکت ملی نفت

پروژه مسکونی تجاری آفتاب مهتاب-شرکت ملی نفت ایران

عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-زمستان 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-زمستان 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-زمستان 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-زمستان 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-زمستان 1402 معرفی پروژه نفت عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-زمستان 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-زمستان 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-زمستان 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-زمستان 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-پاییز 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-پاییز 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-پاییز 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-پاییز 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-پاییز 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-پاییز 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-تابستان 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-تابستان 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-تابستان 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-تابستان 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-تابستان 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-تابستان 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-تابستان 1402 پلان چیدمان جدید و بهینه پروژه آفتاب مهتاب نفت پلان چیدمان جدید و بهینه پروژه آفتاب مهتاب نفت پلان چیدمان جدید و بهینه پروژه آفتاب مهتاب نفت عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-بهار 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-بهار 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-بهار 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-بهار 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-بهار 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-بهار 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-بهار 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-بهار 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-بهار 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-بهار 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-بهار 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-بهار 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-بهار 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-بهار 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-بهار 1402 نصب اسکلت طبقات بلوک B پروژه آفتاب مهتاب-بهمن 1401 نصب اسکلت طبقات بلوک B پروژه آفتاب مهتاب-بهمن 1401 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-مهر 1400 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-مهر 1400 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-مهر 1400 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-تیر 1400 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-تیر 1400 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-تیر 1400 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-تیر 1400 عملیات دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-مرداد 1400 عملیات بتن ریزی سقف عرشه فولادی پروژه آفتاب مهتاب-خرداد 1400 عملیات بتن ریزی سقف عرشه فولادی پروژه آفتاب مهتاب-خرداد 1400 عملیا بتن ریزی سقف عرشه فولادی پروژه آفتاب مهتاب-خرداد 1400 عملیات سقف عرشه فولادی پروژه آفتاب مهتاب-خرداد 1400 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-خرداد 1400 آغاز دیوار چینی با بتن های هبلکس پروژه شرکت ملی نفت-اردیبهشت1400 نمای اسکلت پروژه آفتاب مهتاب شرکت نفت-فروردین 1400 نمای اسکلت پروژه آفتاب مهتاب شرکت نفت-فروردین 1400 عملیات بتن ریزی دیوار حائل پروژه آفتاب مهتاب - فروردین 1400 عملیات بتن ریزی پروژه آفتاب مهتاب نفت- اسفند 99 عملیات بتن ریزی دیوار حائل پروژه آفتاب مهتاب - فروردین 1400 نمای اسکلت پروژه آفتاب مهتاب شرکت نفت-اسفند99 عملیات بتن ریزی پروژه آفتاب مهتاب - اسفند 99 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-29 دی 99 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-زمستان99 ساخت پر سرعت اسکلت پروژه آفتاب مهتاب در شرکت رکن سازه-دی 99 دپوی اسکلت پروژه آفتاب و مهتاب نفت-زمستان99 عملیات نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب نفت-زمستان99 عملیات نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب نفت-زمستان99 عملیات نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب نفت-زمستان99 عملیات نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب نفت-زمستان99 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-29 دی 99 عملیات نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب نفت-زمستان99 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-29 دی 99 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-29 دی 99 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-29 دی 99 دید غربی پروژه آفتاب مهتاب نفت به سمت دریاچه چیتگر نصب اسکلت و بتن ریزی سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-29 دی 99 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-29 دی 99 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-29 دی 99 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-29 دی 99 نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب-زمستان 99 نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب-زمستان 99 نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب-زمستان 99 عملیات نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب-پاییز 99 نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب-تابستان99 نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب-تابستان99 اسکلت پروژه آفتاب و مهتاب-اردیبهشت99 نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب-تابستان99 اسکلت پروژه آفتاب و مهتاب-اردیبهشت99 اسکلت پروژه آفتاب و مهتاب-اردیبهشت99 اسکلت پروژه آفتاب و مهتاب-اردیبهشت99 اسکلت پروژه آفتاب و مهتاب-اردیبهشت99 پلان معماری طبقات پروژه آفتاب مهتاب طبقه 14 تا 20 پلان معماری طبقات پروژه آفتاب مهتاب طبقه 1 تا 13 نمای واحدهای تجاری پروژه آفتاب مهتاب-نفت نمای واحدهای تجاری پروژه آفتاب مهتاب-نفت پلان تفکیک شده واحدها-بلوکB پلان تفکیک شده واحدها-بلوکA نمای 3D پروژه آفتاب مهتاب نمای 3D پروژه آفتاب مهتاب-شرکت ملی نفت نمای 3D پروژه آفتاب مهتاب-شرکت ملی نفت پروژه آفتاب مهتاب شرکت نفت نمای 3D پروژه آفتاب مهتاب-شرکت ملی نفت نمای 3D پروژه آفتاب مهتاب-شرکت ملی نفت پروژه مسکونی تجاری آفتاب مهتاب-شرکت ملی نفت ایران
1 از 107
عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-زمستان 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-زمستان 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-زمستان 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-زمستان 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-زمستان 1402 معرفی پروژه نفت عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-زمستان 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-زمستان 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-زمستان 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-زمستان 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-پاییز 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-پاییز 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-پاییز 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-پاییز 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-پاییز 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-پاییز 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-تابستان 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-تابستان 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-تابستان 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-تابستان 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-تابستان 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-تابستان 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-تابستان 1402 پلان چیدمان جدید و بهینه پروژه آفتاب مهتاب نفت پلان چیدمان جدید و بهینه پروژه آفتاب مهتاب نفت پلان چیدمان جدید و بهینه پروژه آفتاب مهتاب نفت عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-بهار 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-بهار 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-بهار 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-بهار 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-بهار 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-بهار 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-بهار 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-بهار 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-بهار 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-بهار 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-بهار 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-بهار 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-بهار 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-بهار 1402 عملیات نصب اسکلت،بتن ریزی و دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-بهار 1402 نصب اسکلت طبقات بلوک B پروژه آفتاب مهتاب-بهمن 1401 نصب اسکلت طبقات بلوک B پروژه آفتاب مهتاب-بهمن 1401 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-مهر 1400 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-مهر 1400 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-مهر 1400 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-تیر 1400 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-تیر 1400 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-تیر 1400 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-تیر 1400 عملیات دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-مرداد 1400 عملیات بتن ریزی سقف عرشه فولادی پروژه آفتاب مهتاب-خرداد 1400 عملیات بتن ریزی سقف عرشه فولادی پروژه آفتاب مهتاب-خرداد 1400 عملیا بتن ریزی سقف عرشه فولادی پروژه آفتاب مهتاب-خرداد 1400 عملیات سقف عرشه فولادی پروژه آفتاب مهتاب-خرداد 1400 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-خرداد 1400 آغاز دیوار چینی با بتن های هبلکس پروژه شرکت ملی نفت-اردیبهشت1400 نمای اسکلت پروژه آفتاب مهتاب شرکت نفت-فروردین 1400 نمای اسکلت پروژه آفتاب مهتاب شرکت نفت-فروردین 1400 عملیات بتن ریزی دیوار حائل پروژه آفتاب مهتاب - فروردین 1400 عملیات بتن ریزی پروژه آفتاب مهتاب نفت- اسفند 99 عملیات بتن ریزی دیوار حائل پروژه آفتاب مهتاب - فروردین 1400 نمای اسکلت پروژه آفتاب مهتاب شرکت نفت-اسفند99 عملیات بتن ریزی پروژه آفتاب مهتاب - اسفند 99 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-29 دی 99 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-زمستان99 ساخت پر سرعت اسکلت پروژه آفتاب مهتاب در شرکت رکن سازه-دی 99 دپوی اسکلت پروژه آفتاب و مهتاب نفت-زمستان99 عملیات نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب نفت-زمستان99 عملیات نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب نفت-زمستان99 عملیات نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب نفت-زمستان99 عملیات نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب نفت-زمستان99 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-29 دی 99 عملیات نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب نفت-زمستان99 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-29 دی 99 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-29 دی 99 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-29 دی 99 دید غربی پروژه آفتاب مهتاب نفت به سمت دریاچه چیتگر نصب اسکلت و بتن ریزی سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-29 دی 99 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-29 دی 99 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-29 دی 99 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-29 دی 99 نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب-زمستان 99 نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب-زمستان 99 نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب-زمستان 99 عملیات نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب-پاییز 99 نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب-تابستان99 نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب-تابستان99 اسکلت پروژه آفتاب و مهتاب-اردیبهشت99 نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب-تابستان99 اسکلت پروژه آفتاب و مهتاب-اردیبهشت99 اسکلت پروژه آفتاب و مهتاب-اردیبهشت99 اسکلت پروژه آفتاب و مهتاب-اردیبهشت99 اسکلت پروژه آفتاب و مهتاب-اردیبهشت99 پلان معماری طبقات پروژه آفتاب مهتاب طبقه 14 تا 20 پلان معماری طبقات پروژه آفتاب مهتاب طبقه 1 تا 13 نمای واحدهای تجاری پروژه آفتاب مهتاب-نفت نمای واحدهای تجاری پروژه آفتاب مهتاب-نفت پلان تفکیک شده واحدها-بلوکB پلان تفکیک شده واحدها-بلوکA نمای 3D پروژه آفتاب مهتاب نمای 3D پروژه آفتاب مهتاب-شرکت ملی نفت نمای 3D پروژه آفتاب مهتاب-شرکت ملی نفت پروژه آفتاب مهتاب شرکت نفت نمای 3D پروژه آفتاب مهتاب-شرکت ملی نفت نمای 3D پروژه آفتاب مهتاب-شرکت ملی نفت پروژه مسکونی تجاری آفتاب مهتاب-شرکت ملی نفت ایران

پیش فروش برج آفتاب مهتاب تعاونی کارکنان شرکت نفت بلوار کوهک


امکانات پروژه

**نمای 360 درجه پروژه آفتاب و مهتاب**

توضیحات مختصر پروژه آفتاب مهتاب نفت را بشنوید:

آنچه در ادامه مطلب خواهید خواند در یک نگاه:

 

تحلیل تخصصی پروژه آفتاب مهتاب شرکت نفت

پروژه آفتاب مهتاب به خاطر موقعیت مکانی مناسب در بلوار کوهک و سازنده ای قوی و خوش نام که همان تعاونی مسکن ادارات مرکزی شرکت نفت میباشد و دارا بودن قدرالسهم تجاری برای تمامی اعضا میتواند گزینه ی مناسبی هم برای سکونت و هم سرمایه گذاری مطمئن باشد و مطمئنا عواید مالی فروش قدرالسهم تجاری میتواند کمک خوبی برای اعضا باشد که با قیمت تمام شده کمتری واحد خود را تحویل بگیرند.ضمن اینکه با پیشرفت عالی پروژه و خرید تمام اسکلت پروژه توسط تعاونی،چشم انداز پروژه آفتاب مهتاب روز به روز روشنتر میشود و جذابیتی کم نظیر برای پیش خریداران دارد.

کاربری پروژه آفتاب مهتاب

پروژه آفتاب مهتاب یک پروژه مسکونی و تجاری میباشد.البته لازم به ذکر است واحدهای تجاری پروژه مجزا از واحدهای مسکونی هستند و مسیر رفت و آمد جداگانه دارند.

 

سازنده پروژه آفتاب مهتاب کوهک


سازنده پروژه آفتاب مهتاب تعاونی مسکن کارکنان ادارات مرکزی شرکت ملی نفت ایران-تهران میباشد

موقعیت مکانی پروژه آفتاب مهتاب کوهک

منطقه22 تهران,شهرک گلستان,بلوار کوهک,بلوار نسیم شانزدهم غربی،خیابان شهید دکترخرمشاهی میباشد

مشخصات کلی برج آفتاب مهتاب

برج آفتاب مهتاب در قالب 2 برج 25 طبقه شامل 20 طبقه مسکونی 1طبقه لابی و 4طبقه پارکینگ میباشد و متراژهای برج 82-91-94-98-100-104-110-112-117-124-145-149 متری 2خواب و سه خواب اعلام شده بود.

در اطلاعیه مورخ 5 آذرماه 1402 تعاونی مربوطه،متراژ به روزرسانی شده ی واحدها رو اعلام نمود که به شرح ذیل میباشد:

متراژهای به روز شده پروژه آفتاب مهتاب(نفت)متراژهای جدید پروژه آفتاب مهتاب(نفت)

متراژهای جدید پروژه آفتاب مهتاب (نفت)

**البته لازم به ذکر است اعضا از تاریخ آذرماه 1402 به بعد تمامی اقساط را میباست با متراژ جدید پرداخت نمایند**

 

 

پلان چیدمان بلوک های A,B پروژه آفتاب مهتاب کوهک

پلان چیدمان بلوک های A,B پروژه آفتاب مهتاب کوهک

امکانات پروژه آفتاب مهتاب کوهک

لابی و لابی من 24 ساعته-پارکینگ و انباری اختصاصی-سالن اجتماعات و سالن ورزشی و سرمایش گرمایش مستقل هر واحد و هزار متر واحدهای تجاری در همجواری برج که باعث سهولت در تامین مایحتاج ساکنین میشود.


روال خرید فروش و نقل وانتقال پروژه آفتاب مهتاب

در پروژه آفتاب مهتاب تمامی اعضا طبقه و جهت و متراژ خود را انتخاب نموده اند و امتیاز واحد خود را بصورت متری و با طبقه مشخص به فروش میرسانند ضمن اینکه تمامی واحدها دارای دفترچه مالکیت بوده و دارای قدرالسهم تجاری میباشند ودر دفتر تعاونی به صورت قطعی قابل نقل و انتقال و واگذاری هستند.

قیمت و قرارداد ساخت پروژه آفتاب مهتاب کوهک

در پروژه آفتاب مهتاب هزینه زمین,تراکم,جواز و قدر السهم تجاری و واریزی اعضا و حتی امتیاز به صورت متری میباشد
طبق برآورد تعاونی برای دو سال پایانی ساخت پروژه،اقساط ساخت پروژه برای سال 1403 برای هرمتر مربع هر واحد متری 12 میلیون تومان میباشد که طی 4 قسط طبق جدول زیر از اعضا دریافت میگردد:

  • اقساط ساخت سال 1403 پروژه آفتاب مهتاب (نفت)

جدول اقساط سال 1403 پروژه آفتاب مهتاب (نفت)

طبق آخرین اخبار از تعاونی،وام مسکن اعضا مورد توافق قرار گرفته و به زودی به تمامی واحدها حدودا 550.000.000 تومان وام تعلق خواهد گرفت.

وام انبوه سازی مسکن پروژه آفتاب مهتاب نفت

همانطور که اعلام شد برای تمامی واحدها با هماهنگی بانک وام با بازپرداخت بعد از تحویل واحد در نظر گرفته شده و حدودا به هر واحد 550.000.000 تومان وام تعلق گرفته است.

اما لازم به ذکر است طبق اعلام تعاونی مبنای متراژ برای وام،94مترمربع میباشد و اعضا میباست مابقی متراژ باقی مانده از این متراژ را براساس متری 5.850.000 تومان به تعاونی در 3 قسط پرداخت نمایند.

تاریخ اولین سررسید قسط 1بهمن ماه 1402 بوده است

سررسید اقساط دوم و سوم براساس واریزی بخش دوم و سوم وام توسط بانک،اعلام خواهد شد.


شماره تماس دفتر خرید و فروش 02148000944

02148000944

آیا پروژه آفتاب مهتاب وام دارد؟

بله وام بدون بهره با بازپرداخت 48ماهه که شرایط ایده آلی برای خریدار فراهم میکند

آیا واحدهای مسکونی قدرالسهم تجاری دارند؟

بله تمام واحدهای مسکونی پروژه آفتاب مهتاب قدرالسهم تجاری دارند که با فروش سهم تجاری مبلغ قابل توجهی به پروژه تزریق خواهد شد

واحدهای تجاری پروژه در کجا قراردارد؟

طبق نقشه و پلان برج واحدهای تجاری با ورودی و خروجی مجزا و بدون هیچ گونه مزاحمتی در زیر برج قرار گرفته است

تحویل پروژه آفتاب مهتاب چه زمانی است؟

طبق اعلام تعاونی تحویل پروژه 48ماهه میباشد

ساعت کاری دفتر خرید و فروش پروژه

همه روزه از ساعت 10صبح تا 8.30 شب در خدمت عزیزان هستیم


امیرمحمد نوریزاد 3 هفته و 4 روز قبل

سلام قیمت واحد تجاری میفرمایید

پدرام افشار 1 هفته و 6 روز قبل

سلام وقت بخیر واحدهای تجاری توسط تعاونی به خریداران واگذار شده،و فعلا واحدی برای واگذاری وجود نداره جهت اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت واحدهای تجاری در منطقه22 تهران با کارشناسان ما تماس بگیرید 02148000944

اسماعیل محمدیان 1 ماه و 2 هفته قبل

سلام ممنون از اطلاعات کاملتون ،این بنگاه ها هرکدوم ی حرفی میزنند...ولی اگه قیمت ساخت سالهای بعد رو دقیق میگفتن خوب میشد که ما فکر جیبمون رو بکنیم

پدرام افشار 1 ماه و 2 هفته قبل

سلام وقت بخیر سلامت باشید ما در خدمتتون هستیم تا اطلاعات صحیح اعلام کنیم مطمئنا با توجه به تورم افسارگسیخته کشور پیش بینی 2 سال آینده همه جوره نشدنی نیست

مرضیه مولایی 4 ماه و 1 هفته قبل

سلام ممنون از اطلاعات کاملتون،واقعا گیج شده بودم انقدر که املاکی ها حرفهای مختلف میزدند!!!!

پدرام افشار 4 ماه و 1 هفته قبل

سلام وقت بخیر و ارادت رسالت ما اطلاع رسانی دقیق و صادقانه اس برای اینکه بتونید انتخاب درستی داشته باشید.

امیرحسین 6 ماه قبل

سلام. مبلغ وام پروژه چقدر هست؟

پدرام افشار 6 ماه قبل

سلام وقت بخیر تا زمانی که این پیام خدمتتون ارسال میشه،مبلغ کلی وام مشخص هست و باید منتظر باشیم ببینیم تعاونی این مبلغ هنگفت رو با چه فرمولی بین واحدها با متراژهای مختف تقسیم خواهد کرد

فرزانه 6 ماه و 4 هفته قبل

سلام من کارمند رسمی نفت هستم چرا صحبتی یا اطلاعیه ای در مورد این مسکن اعلام نشده برای صحت موضوع شما با کدوم قسمت نفت قراداد دارید که ما بتونیم پیگیری کنیم ؟

پدرام افشار 6 ماه و 3 هفته قبل

سلام وقت بخیر این پروژه در سال 90-91 توسط تعاونی مربوطه عضوگیری شده و ما کارگزار فروش هستیم. جهت اطلاعات بیشتر با تعاونی مسکن محل خدمتتون در ارتباط باشید.

صادق 8 ماه و 1 هفته قبل

سلام وقت بخیر تا الان چند طبقه ساخته شده است

پدرام افشار 8 ماه قبل

با عرض سلام و ادب در تاریخ 23مرداد 1402 هر2بلوک 14الی15 طبقه مثبت اسکلت نصب شده و همزمان سقف،دیوارچینی و رگه بندی داخلی هم انجام شده.

امیر 8 ماه و 2 هفته قبل

تاریخ تحویل پروژه چه زمانی هست؟

پدرام افشار 8 ماه و 2 هفته قبل

سلام وقت بخیر طبق اعلام جدید تعاونی،تحویل احتمالا 1404 خواهد بود

مسعود پرورش 8 ماه و 3 هفته قبل

سلام برای خرید از کجا اطلاعات بگیریم؟

پدرام افشار 8 ماه و 3 هفته قبل

سلام وقت بخیر برای خرید امن و مطمئن تحت نظارت تعاونی،با کارگزاری رسمی پروژه آفتاب مهتاب((گروه سرمایه گذاری مروارید)) تماس بگیرید 02148000944

کامل یوسفی 9 ماه و 1 هفته قبل

سلام در حال حاضر قیمت سهام واحدهای 124 متری چند هست ممنون

پدرام افشار 9 ماه قبل

سلام وقت بخیر پروژه به صورت سهامی نیست و به صورت واحد کامل خرید و فروش میشود ضمنا به دلیل نوسانات قیمت،جهت استعلام با ما تماس بگیرید 02148000944

کیان نادری 9 ماه و 2 هفته قبل

آیا اقساط ساخت شامل تورم میشود؟

پدرام افشار 9 ماه و 1 هفته قبل

با سلام بله قیمت ساخت در پروژه های تعاونی ساخت براساس قیمت تمام شده با اعضا محاسبه خواهد شد و براساس رشد تورم افزایش خواهد داشت.

کوروش 12 ماه قبل

سلام وقت بخیر
پروژه در چه مرحله ایه؟تحویل کِی هستش؟

پدرام افشار 11 ماه و 3 هفته قبل

سلام وقت بخیر پروژه آفتاب مهتاب در مرحله اسکلت طبقات مثبت،همزمان اجرای سقف و دیوارچینی میباشد. طبق اعلام جدید تعاونی تحویل 1404 میباشد.

محند 1 سال و 2 ماه قبل

سلام‌ الان فروش واحد ها به چه صورتیه

پدرام افشار 1 سال و 2 ماه قبل

سلام وقت بخیر تمامی واحدها به اعضای تعاونی واگذار شده و الان شما از طریق ما میتوانید از اشخاص فروشنده واحد مورد نظرتون را خریداری کنید. جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید 02148000944

رضا کاظمی 1 سال و 5 ماه قبل

با سلام ، آیا امکان عضو شدن در تعاونی وجود دارد؟ اگر بله ، به چه نحوی؟ و اینکه شرایط پیش فروش چگونه است ؟ با تشکر

پدرام افشار 1 سال و 5 ماه قبل

با عرض سلام و ادب بله امکان خرید حق امتیاز از اعضا وجود دارد و شما میتوانید خرید کنید،جهت اطلاعات بیشتر،بازدید و نحوه خرید با ما درارتباط باشید 02148000944

خمسه 1 سال و 7 ماه قبل

ببخشید تحویل پروژه کی هست

پدرام افشار 1 سال و 6 ماه قبل

سلام وقت بخیر طبق آخرین اعلام تعاونی تحویل 1403 میباشد

خسروی 2 سال و 1 ماه قبل

سلام و روز بخیر،آیا پروژه جدید در آینده دیگری برای سرمایه گذاری کارکنان رسمی نفت دارید؟

پدرام افشار 2 سال قبل

سلام وقت بخیر و ارادت فعلا تصمیمی گرفته نشده و پروژه جدیدی در نظر نیست.

حمید 2 سال و 3 ماه قبل

سلام الان امتیاز واحدهای ۸۲ متری چند خرید و فروش میشه؟

پدرام افشار 2 سال و 3 ماه قبل

سلام وقت بخیر جهت استعلام قیمت به روز با کارشناسان ما تماس بگیرید 02148000944

محمد یزدی 2 سال و 4 ماه قبل

سلام احتراما بنده فرد رسمی نفت وشرکتی هستم (شرکت نفت و گاز شرق ) امکان عضو گیری مجدد و یا تعویض با آپارتمان در مشهد وجود دارد

پدرام افشار 2 سال و 4 ماه قبل

سلام وقت بخیر تمامی واحدها در زمان عضوگیری به اعضای تعاونی مربوطه واگذار شده و امکان عضوگیری مجدد نیست تنها راه،خرید حق امتیاز از شخصی که عضو تعاونی هست میباشد. جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید 02148000944

رضا 2 سال و 5 ماه قبل

سلام. طبق گفته های شما تحویل پیمانکار ۴۸ ماهه یعنی سال ۱۴۰۰ بود ولی هنوز اسکلت ساختمان کامل نصب شده. این پروژه چندسال دیگر قراراست ساخته شود؟

پدرام افشار 2 سال و 5 ماه قبل

سلام وقت بخیر طبق اعلام تعاونی،48 ماه از ابتدای سال 99 بوده و فرمایشات شما صحیح نیست طبق اعلام تعاونی احتمالا 1402 تحویل پروژه خواهد بود

دیبا 2 سال و 6 ماه قبل

پروژه خوبی هستش با لوکیشن خوب تو منطقه کوهک .من که به شخصه با توجه به آشنایی تا حدودی از پروژه های بقیه این پروژه رو ترجیح میدم .لطفا متراژ زمین رو میتونید برام بفرمایید چند متره ؟ ممنون میشم

پدرام افشار 2 سال و 6 ماه قبل

سلام وقت بخیر و ارادت بله پروژه بسیار خوب و مناسبی هست.متراژ کل زمین 7000 متر میباشد

شهنام 2 سال و 7 ماه قبل

یکی از بهتربن پروژه های پیش خرید در کوهک با بهترین دوکیشن پروژه افتاب مهتاب هستش

فریدون نیسانی 2 سال و 8 ماه قبل

دانسته نشد که آیا همه واحد ها فروخته شده یا خیر و اینکه این اتفاق فقط برای اعضای نفتی است

پدرام افشار 2 سال و 8 ماه قبل

با عرض سلام و ادب تمامی واحدها به کارمندان شرکت نفت واگذار شده و شما برای خرید،باید امتیاز شخص اول رو خریداری کنید.

امید 3 سال و 2 ماه قبل

با سلام پیشرفت فیزیکی پروژه تا بهمن ۹۹ چقدر بوده؟

پدرام افشار 3 سال و 2 ماه قبل

سلام وقت بخیر و ارادت خرید تمام اسکلت پروژه و نصب پارت اسکلت طبقات 10 الی13 در بلوک A و نصب پارت اسکلت طبقات 4 الی 7 در بلوک B سقف عرش فولادی و بتن ریزی طبقات و... جز فعالیت های انجام شده تا بهمن ماه 99 میباشد.

حسین 3 سال و 4 ماه قبل

سلام وقت بخیر. آیا برای پروژه جریمه دیر کرد هم دارد؟

پدرام افشار 3 سال و 4 ماه قبل

سلام وقت بخیر معمولا پروژه های دولتی برای دیرکرد ضرر و زیان به اعضا پرداخت نمیکنند ولی در قرارداد تعاونی با پیمانکاران ضرر و زیانی در نظر گرفته شده که در صورت دیرکرد پیمانکار این مبلغ از ضمانت پیمانکار برداشت میشود و به پروژه تزریق میشود.

محمدی 3 سال و 5 ماه قبل

با سلام آیا اعضا هزینه زمین و جواز را پرداخت کرده اند

پدرام افشار 3 سال و 5 ماه قبل

با سلام بله اعضا هزینه زمین-جواز-تراکم را به صورت قطعی پرداخت نموده اند و از یکم اسفند 1398 اقساط ساختشان هم شروع شده و تا الان 9قسط را پرداخت نموده اند.

بنایی 3 سال و 5 ماه قبل

با سلام و خسته نباشید ببخشید یه سوال داشتم امکان مشاهده نقشه واحدها هست؟

پدرام افشار 3 سال و 5 ماه قبل

با عرض سلام و ادب بله نقشه و پلان چیدمان واحدها در دفتر مروارید موجود میباشد.با کارشناسان ما تماس بگیرید 02148000944

شهاب فر 3 سال و 6 ماه قبل

با سلام وقت بخیر چند سوال داشتم آیا امکان واگذاری واحدها ی سه خوابه وجود دارد ؟ شرایط؟ طبقه؟
ممنون

پدرام افشار 3 سال و 6 ماه قبل

با سلام و عرض ادب بله امکان خرید واحدهای سه خواب وجود دارد که شما باید از اعضا خریداری کنید که به صورت خرید امتیاز میباشد.برای اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید 02148000944

امینی 3 سال و 6 ماه قبل

با سلام منظور از وام و شرایط پرداختش چی هست؟؟؟

پدرام افشار 3 سال و 6 ماه قبل

با سلام خدمت شما منظور از وام در پروژه آفتاب مهتاب به این نحو است که تعاونی مبلغ علی الحساب ساخت پروژه را به صورت اقساط بدون بهره و طی 48ماه از عضو دریافت میکند.لازم به ذکر است مبلغ علی الحساب ساخت در پروژه از قرار متری 2میلیون تومان میباشد.

محمدی 3 سال و 6 ماه قبل

دقیقا تاریخ تحویل کی می باشد ؟

پدرام افشار 3 سال و 6 ماه قبل

وقت بخیر قرارداد با پیمانکار از دی ماه 1398 طی 48 ماه بسته شده و پیمانکار موظف است طی این زمان پروژه را تکمیل و تحویل دهد.

محمدی 3 سال و 6 ماه قبل

سلام وقت بخیر هر واحد که متراژ آن معلوم است چند متر تجاری به آن تعلق می گیرد ؟

پدرام افشار 3 سال و 6 ماه قبل

با سلام و عرض ادب قدرالسهم تجاری که در پروژه آفتاب مهتاب وجود دارد فقط متعلق به زمین و تعاونی است و متراژ مشخصی به واحدها تعلق نمیگیرد.فقط در صورت فروش واحدهای تجاری عواید مالی آن در پروژه هزینه خواهد شد که این مهم میتواند در راستای کاهش قیمت تمام شده اعضا بسیار مهم و موثر باشد.