پروژه مسکونی تجاری آفتاب مهتاب-شرکت ملی نفت ایران

نمای 3D پروژه آفتاب مهتاب-شرکت ملی نفت

نمای 3D پروژه آفتاب مهتاب-شرکت ملی نفت

پروژه آفتاب مهتاب شرکت نفت

نمای 3D پروژه آفتاب مهتاب-شرکت ملی نفت

نمای 3D پروژه آفتاب مهتاب-شرکت ملی نفت

نمای 3D پروژه آفتاب مهتاب

پلان تفکیک شده واحدها-بلوکA

پلان تفکیک شده واحدها-بلوکB

نمای واحدهای تجاری پروژه آفتاب مهتاب-نفت

نمای واحدهای تجاری پروژه آفتاب مهتاب-نفت

پلان معماری طبقات پروژه آفتاب مهتاب طبقه 1 تا 13

پلان معماری طبقات پروژه آفتاب مهتاب طبقه 14 تا 20

اسکلت پروژه آفتاب و مهتاب-اردیبهشت99

اسکلت پروژه آفتاب و مهتاب-اردیبهشت99

اسکلت پروژه آفتاب و مهتاب-اردیبهشت99

اسکلت پروژه آفتاب و مهتاب-اردیبهشت99

نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب-تابستان99

اسکلت پروژه آفتاب و مهتاب-اردیبهشت99

نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب-تابستان99

نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب-تابستان99

عملیات نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب-پاییز 99

نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب-زمستان 99

نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب-زمستان 99

نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب-زمستان 99

نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-29 دی 99

نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-29 دی 99

نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-29 دی 99

نصب اسکلت و بتن ریزی سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-29 دی 99

دید غربی پروژه آفتاب مهتاب نفت به سمت دریاچه چیتگر

نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-29 دی 99

نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-29 دی 99

نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-29 دی 99

عملیات نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب نفت-زمستان99

نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-29 دی 99

عملیات نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب نفت-زمستان99

عملیات نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب نفت-زمستان99

عملیات نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب نفت-زمستان99

عملیات نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب نفت-زمستان99

دپوی اسکلت پروژه آفتاب و مهتاب نفت-زمستان99

ساخت پر سرعت اسکلت پروژه آفتاب مهتاب در شرکت رکن سازه-دی 99

نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-زمستان99

نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-29 دی 99

عملیات بتن ریزی پروژه آفتاب مهتاب - اسفند 99

نمای اسکلت پروژه آفتاب مهتاب شرکت نفت-اسفند99

عملیات بتن ریزی دیوار حائل پروژه آفتاب مهتاب - فروردین 1400

عملیات بتن ریزی پروژه آفتاب مهتاب نفت- اسفند 99

عملیات بتن ریزی دیوار حائل پروژه آفتاب مهتاب - فروردین 1400

نمای اسکلت پروژه آفتاب مهتاب شرکت نفت-فروردین 1400

نمای اسکلت پروژه آفتاب مهتاب شرکت نفت-فروردین 1400

آغاز دیوار چینی با بتن های هبلکس پروژه شرکت ملی نفت-اردیبهشت1400

نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-خرداد 1400

عملیات سقف عرشه فولادی پروژه آفتاب مهتاب-خرداد 1400

عملیا بتن ریزی سقف عرشه فولادی پروژه آفتاب مهتاب-خرداد 1400

عملیات بتن ریزی سقف عرشه فولادی پروژه آفتاب مهتاب-خرداد 1400

عملیات بتن ریزی سقف عرشه فولادی پروژه آفتاب مهتاب-خرداد 1400

عملیات دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-مرداد 1400

نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-تیر 1400

نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-تیر 1400

نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-تیر 1400

نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-تیر 1400

نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-مهر 1400

نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-مهر 1400

نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-مهر 1400

نصب اسکلت طبقات بلوک B پروژه آفتاب مهتاب-بهمن 1401

نصب اسکلت طبقات بلوک B پروژه آفتاب مهتاب-بهمن 1401

پروژه مسکونی تجاری آفتاب مهتاب-شرکت ملی نفت ایران نمای 3D پروژه آفتاب مهتاب-شرکت ملی نفت نمای 3D پروژه آفتاب مهتاب-شرکت ملی نفت پروژه آفتاب مهتاب شرکت نفت نمای 3D پروژه آفتاب مهتاب-شرکت ملی نفت نمای 3D پروژه آفتاب مهتاب-شرکت ملی نفت نمای 3D پروژه آفتاب مهتاب پلان تفکیک شده واحدها-بلوکA پلان تفکیک شده واحدها-بلوکB نمای واحدهای تجاری پروژه آفتاب مهتاب-نفت نمای واحدهای تجاری پروژه آفتاب مهتاب-نفت پلان معماری طبقات پروژه آفتاب مهتاب طبقه 1 تا 13 پلان معماری طبقات پروژه آفتاب مهتاب طبقه 14 تا 20 اسکلت پروژه آفتاب و مهتاب-اردیبهشت99 اسکلت پروژه آفتاب و مهتاب-اردیبهشت99 اسکلت پروژه آفتاب و مهتاب-اردیبهشت99 اسکلت پروژه آفتاب و مهتاب-اردیبهشت99 نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب-تابستان99 اسکلت پروژه آفتاب و مهتاب-اردیبهشت99 نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب-تابستان99 نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب-تابستان99 عملیات نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب-پاییز 99 نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب-زمستان 99 نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب-زمستان 99 نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب-زمستان 99 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-29 دی 99 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-29 دی 99 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-29 دی 99 نصب اسکلت و بتن ریزی سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-29 دی 99 دید غربی پروژه آفتاب مهتاب نفت به سمت دریاچه چیتگر نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-29 دی 99 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-29 دی 99 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-29 دی 99 عملیات نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب نفت-زمستان99 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-29 دی 99 عملیات نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب نفت-زمستان99 عملیات نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب نفت-زمستان99 عملیات نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب نفت-زمستان99 عملیات نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب نفت-زمستان99 دپوی اسکلت پروژه آفتاب و مهتاب نفت-زمستان99 ساخت پر سرعت اسکلت پروژه آفتاب مهتاب در شرکت رکن سازه-دی 99 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-زمستان99 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-29 دی 99 عملیات بتن ریزی پروژه آفتاب مهتاب - اسفند 99 نمای اسکلت پروژه آفتاب مهتاب شرکت نفت-اسفند99 عملیات بتن ریزی دیوار حائل پروژه آفتاب مهتاب - فروردین 1400 عملیات بتن ریزی پروژه آفتاب مهتاب نفت- اسفند 99 عملیات بتن ریزی دیوار حائل پروژه آفتاب مهتاب - فروردین 1400 نمای اسکلت پروژه آفتاب مهتاب شرکت نفت-فروردین 1400 نمای اسکلت پروژه آفتاب مهتاب شرکت نفت-فروردین 1400 آغاز دیوار چینی با بتن های هبلکس پروژه شرکت ملی نفت-اردیبهشت1400 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-خرداد 1400 عملیات سقف عرشه فولادی پروژه آفتاب مهتاب-خرداد 1400 عملیا بتن ریزی سقف عرشه فولادی پروژه آفتاب مهتاب-خرداد 1400 عملیات بتن ریزی سقف عرشه فولادی پروژه آفتاب مهتاب-خرداد 1400 عملیات بتن ریزی سقف عرشه فولادی پروژه آفتاب مهتاب-خرداد 1400 عملیات دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-مرداد 1400 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-تیر 1400 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-تیر 1400 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-تیر 1400 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-تیر 1400 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-مهر 1400 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-مهر 1400 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-مهر 1400 نصب اسکلت طبقات بلوک B پروژه آفتاب مهتاب-بهمن 1401 نصب اسکلت طبقات بلوک B پروژه آفتاب مهتاب-بهمن 1401
1 از 71
پروژه مسکونی تجاری آفتاب مهتاب-شرکت ملی نفت ایران نمای 3D پروژه آفتاب مهتاب-شرکت ملی نفت نمای 3D پروژه آفتاب مهتاب-شرکت ملی نفت پروژه آفتاب مهتاب شرکت نفت نمای 3D پروژه آفتاب مهتاب-شرکت ملی نفت نمای 3D پروژه آفتاب مهتاب-شرکت ملی نفت نمای 3D پروژه آفتاب مهتاب پلان تفکیک شده واحدها-بلوکA پلان تفکیک شده واحدها-بلوکB نمای واحدهای تجاری پروژه آفتاب مهتاب-نفت نمای واحدهای تجاری پروژه آفتاب مهتاب-نفت پلان معماری طبقات پروژه آفتاب مهتاب طبقه 1 تا 13 پلان معماری طبقات پروژه آفتاب مهتاب طبقه 14 تا 20 اسکلت پروژه آفتاب و مهتاب-اردیبهشت99 اسکلت پروژه آفتاب و مهتاب-اردیبهشت99 اسکلت پروژه آفتاب و مهتاب-اردیبهشت99 اسکلت پروژه آفتاب و مهتاب-اردیبهشت99 نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب-تابستان99 اسکلت پروژه آفتاب و مهتاب-اردیبهشت99 نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب-تابستان99 نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب-تابستان99 عملیات نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب-پاییز 99 نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب-زمستان 99 نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب-زمستان 99 نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب-زمستان 99 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-29 دی 99 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-29 دی 99 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-29 دی 99 نصب اسکلت و بتن ریزی سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-29 دی 99 دید غربی پروژه آفتاب مهتاب نفت به سمت دریاچه چیتگر نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-29 دی 99 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-29 دی 99 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-29 دی 99 عملیات نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب نفت-زمستان99 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-29 دی 99 عملیات نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب نفت-زمستان99 عملیات نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب نفت-زمستان99 عملیات نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب نفت-زمستان99 عملیات نصب اسکلت پروژه آفتاب مهتاب نفت-زمستان99 دپوی اسکلت پروژه آفتاب و مهتاب نفت-زمستان99 ساخت پر سرعت اسکلت پروژه آفتاب مهتاب در شرکت رکن سازه-دی 99 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-زمستان99 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-29 دی 99 عملیات بتن ریزی پروژه آفتاب مهتاب - اسفند 99 نمای اسکلت پروژه آفتاب مهتاب شرکت نفت-اسفند99 عملیات بتن ریزی دیوار حائل پروژه آفتاب مهتاب - فروردین 1400 عملیات بتن ریزی پروژه آفتاب مهتاب نفت- اسفند 99 عملیات بتن ریزی دیوار حائل پروژه آفتاب مهتاب - فروردین 1400 نمای اسکلت پروژه آفتاب مهتاب شرکت نفت-فروردین 1400 نمای اسکلت پروژه آفتاب مهتاب شرکت نفت-فروردین 1400 آغاز دیوار چینی با بتن های هبلکس پروژه شرکت ملی نفت-اردیبهشت1400 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-خرداد 1400 عملیات سقف عرشه فولادی پروژه آفتاب مهتاب-خرداد 1400 عملیا بتن ریزی سقف عرشه فولادی پروژه آفتاب مهتاب-خرداد 1400 عملیات بتن ریزی سقف عرشه فولادی پروژه آفتاب مهتاب-خرداد 1400 عملیات بتن ریزی سقف عرشه فولادی پروژه آفتاب مهتاب-خرداد 1400 عملیات دیوارچینی پروژه آفتاب مهتاب-مرداد 1400 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-تیر 1400 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-تیر 1400 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-تیر 1400 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-تیر 1400 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-مهر 1400 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-مهر 1400 نصب اسکلت و سقف عرش فولادی پروژه آفتاب مهتاب-مهر 1400 نصب اسکلت طبقات بلوک B پروژه آفتاب مهتاب-بهمن 1401 نصب اسکلت طبقات بلوک B پروژه آفتاب مهتاب-بهمن 1401

پیش فروش برج آفتاب مهتاب تعاونی کارکنان شرکت نفت بلوار کوهک


امکانات پروژه

**نمای 360 درجه پروژه آفتاب و مهتاب**

 

تحلیل پروژه آفتاب مهتاب شرکت نفت

پروژه آفتاب مهتاب به خاطر موقعیت مکانی مناسب در بلوار کوهک و سازنده ای قوی و خوش نام که همان تعاونی مسکن ادارات مرکزی شرکت نفت میباشد و دارا بودن قدرالسهم تجاری برای تمامی اعضا میتواند گزینه ی مناسبی هم برای سکونت و هم سرمایه گذاری مطمئن باشد و مطمئنا عواید مالی فروش قدرالسهم تجاری میتواند کمک خوبی برای اعضا باشد که با قیمت تمام شده کمتری واحد خود را تحویل بگیرند.ضمن اینکه با پیشرفت عالی پروژه و خرید تمام اسکلت پروژه توسط تعاونی،چشم انداز پروژه آفتاب مهتاب روز به روز روشنتر میشود و جذابیتی کم نظیر برای پیش خریداران دارد.

کاربری پروژه آفتاب مهتاب

پروژه آفتاب مهتاب یک پروژه مسکونی و تجاری میباشد

 

سازنده پروژه آفتاب مهتاب کوهک


سازنده پروژه آفتاب مهتاب تعاونی مسکن کارکنان ادارات مرکزی شرکت ملی نفت ایران-تهران میباشد

موقعیت مکانی پروژه آفتاب مهتاب کوهک

منطقه22 تهران,شهرک گلستان,بلوار کوهک,بلوار علوم فنون میباشد

مشخصات کلی برج آفتاب مهتاب

برج آفتاب مهتاب در قالب 2 برج 25 طبقه شامل 20 طبقه مسکونی 1طبقه لابی و 4طبقه پارکینگ میباشد و متراژهای برج 82-91-94-98-100-104-110-112-117-124-145-149 متری 2خواب و سه خواب میباشد.

امکانات پروژه آفتاب مهتاب کوهک

لابی و لابی من 24 ساعته-پارکینگ و انباری اختصاصی-سالن اجتماعات و سالن ورزشی و سرمایش گرمایش مستقل هر واحد و هزار متر واحدهای تجاری در همجواری برج که باعث سهولت در تامین مایحتاج ساکنین میشود.


روال خرید فروش و نقل وانتقال پروژه آفتاب مهتاب

در پروژه آفتاب مهتاب تمامی اعضا طبقه و جهت و متراژ خود را انتخاب نموده اند و امتیاز واحد خود را بصورت متری و با طبقه مشخص به فروش میرسانند ضمن اینکه تمامی واحدها دارای دفترچه مالکیت بوده و دارای قدرالسهم تجاری میباشند ودر دفتر تعاونی به صورت قطعی قابل نقل و انتقال و واگذاری هستند.

قیمت و قرارداد ساخت پروژه آفتاب مهتاب کوهک

در پروژه آفتاب مهتاب هزینه زمین,تراکم,جواز و قدر السهم تجاری و واریزی اعضا و حتی امتیاز به صورت متری میباشد
و قرارداد ساخت پروژه به صورت علی الحساب متری 4.500.000 میلیون تومان میباشد که براساس تصمیم تعاونی اعضا متری 2میلیون تومان آن را طی اقساط 48 ماهه به تعاونی پرداخت مینمایند. لازم به ذکر است که اعضا تا اول مرداد 1401 تعداد 36 دوره اقساط را به تعاونی پرداخت نموده اند.بدلیل اینکه تمامی اعضا انتخاب طبقه نموده اند،هزینه ضریب طبقه برای طبقات مختلف بر اساس جدول تعاونی،به طور کامل از اعضا دریافت گردیده است.

طبق تصمیم تعاونی برای سال 1401 تمامی اعضا متری 4 میلیون تومان از قرارداد ساخت خود را طی 4 قسط باید به تعاونی پرداخت نمایند.

**البته لازم به ذکر است اقساط فوق العاده سال 1401 مازاد بر اقساط ماهانه میباشد**

اقساط فوق العاده سال 1401 اعضا به شرح ذیل است:

تاریخ 1401/03/01 متری 1 میلیون تومان (بسته به متراژ)

تاریخ 1401/06/01 متری 1 میلیون تومان (بسته به متراژ)

تاریخ 1401/09/01 متری 1 میلیون تومان (بسته به متراژ)

تاریخ 1401/10/01 متری 1 میلیون تومان (بسته به متراژ)

**مابقی مبلغ ساخت پروژه در سال های آتی ساخت پروژه به مرور و بصورت قسط های فوق العاده از عضو دریافت میشود**
 


شماره تماس دفتر خرید و فروش 02148000944

02148000944

آیا پروژه آفتاب مهتاب وام دارد؟

بله وام بدون بهره با بازپرداخت 48ماهه که شرایط ایده آلی برای خریدار فراهم میکند

آیا واحدهای مسکونی قدرالسهم تجاری دارند؟

بله تمام واحدهای مسکونی پروژه آفتاب مهتاب قدرالسهم تجاری دارند که با فروش سهم تجاری مبلغ قابل توجهی به پروژه تزریق خواهد شد

واحدهای تجاری پروژه در کجا قراردارد؟

طبق نقشه و پلان برج واحدهای تجاری با ورودی و خروجی مجزا و بدون هیچ گونه مزاحمتی در زیر برج قرار گرفته است

تحویل پروژه آفتاب مهتاب چه زمانی است؟

طبق اعلام تعاونی تحویل پروژه 48ماهه میباشد

ساعت کاری دفتر خرید و فروش پروژه

همه روزه از ساعت 10صبح تا 8.30 شب در خدمت عزیزان هستیم


محند 2 ماه قبل

سلام‌ الان فروش واحد ها به چه صورتیه

پدرام افشار 1 ماه و 4 هفته قبل

سلام وقت بخیر تمامی واحدها به اعضای تعاونی واگذار شده و الان شما از طریق ما میتوانید از اشخاص فروشنده واحد مورد نظرتون را خریداری کنید. جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید 02148000944

رضا کاظمی 4 ماه و 2 هفته قبل

با سلام ، آیا امکان عضو شدن در تعاونی وجود دارد؟ اگر بله ، به چه نحوی؟ و اینکه شرایط پیش فروش چگونه است ؟ با تشکر

پدرام افشار 4 ماه و 2 هفته قبل

با عرض سلام و ادب بله امکان خرید حق امتیاز از اعضا وجود دارد و شما میتوانید خرید کنید،جهت اطلاعات بیشتر،بازدید و نحوه خرید با ما درارتباط باشید 02148000944

خمسه 6 ماه و 1 هفته قبل

ببخشید تحویل پروژه کی هست

پدرام افشار 6 ماه قبل

سلام وقت بخیر طبق آخرین اعلام تعاونی تحویل 1403 میباشد

خسروی 1 سال قبل

سلام و روز بخیر،آیا پروژه جدید در آینده دیگری برای سرمایه گذاری کارکنان رسمی نفت دارید؟

پدرام افشار 11 ماه و 3 هفته قبل

سلام وقت بخیر و ارادت فعلا تصمیمی گرفته نشده و پروژه جدیدی در نظر نیست.

حمید 1 سال و 3 ماه قبل

سلام الان امتیاز واحدهای ۸۲ متری چند خرید و فروش میشه؟

پدرام افشار 1 سال و 3 ماه قبل

سلام وقت بخیر جهت استعلام قیمت به روز با کارشناسان ما تماس بگیرید 02148000944

محمد یزدی 1 سال و 3 ماه قبل

سلام احتراما بنده فرد رسمی نفت وشرکتی هستم (شرکت نفت و گاز شرق ) امکان عضو گیری مجدد و یا تعویض با آپارتمان در مشهد وجود دارد

پدرام افشار 1 سال و 3 ماه قبل

سلام وقت بخیر تمامی واحدها در زمان عضوگیری به اعضای تعاونی مربوطه واگذار شده و امکان عضوگیری مجدد نیست تنها راه،خرید حق امتیاز از شخصی که عضو تعاونی هست میباشد. جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید 02148000944

رضا 1 سال و 4 ماه قبل

سلام. طبق گفته های شما تحویل پیمانکار ۴۸ ماهه یعنی سال ۱۴۰۰ بود ولی هنوز اسکلت ساختمان کامل نصب شده. این پروژه چندسال دیگر قراراست ساخته شود؟

پدرام افشار 1 سال و 4 ماه قبل

سلام وقت بخیر طبق اعلام تعاونی،48 ماه از ابتدای سال 99 بوده و فرمایشات شما صحیح نیست طبق اعلام تعاونی احتمالا 1402 تحویل پروژه خواهد بود

دیبا 1 سال و 6 ماه قبل

پروژه خوبی هستش با لوکیشن خوب تو منطقه کوهک .من که به شخصه با توجه به آشنایی تا حدودی از پروژه های بقیه این پروژه رو ترجیح میدم .لطفا متراژ زمین رو میتونید برام بفرمایید چند متره ؟ ممنون میشم

پدرام افشار 1 سال و 6 ماه قبل

سلام وقت بخیر و ارادت بله پروژه بسیار خوب و مناسبی هست.متراژ کل زمین 7000 متر میباشد

شهنام 1 سال و 6 ماه قبل

یکی از بهتربن پروژه های پیش خرید در کوهک با بهترین دوکیشن پروژه افتاب مهتاب هستش

فریدون نیسانی 1 سال و 7 ماه قبل

دانسته نشد که آیا همه واحد ها فروخته شده یا خیر و اینکه این اتفاق فقط برای اعضای نفتی است

پدرام افشار 1 سال و 7 ماه قبل

با عرض سلام و ادب تمامی واحدها به کارمندان شرکت نفت واگذار شده و شما برای خرید،باید امتیاز شخص اول رو خریداری کنید.

امید 2 سال و 1 ماه قبل

با سلام پیشرفت فیزیکی پروژه تا بهمن ۹۹ چقدر بوده؟

پدرام افشار 2 سال و 1 ماه قبل

سلام وقت بخیر و ارادت خرید تمام اسکلت پروژه و نصب پارت اسکلت طبقات 10 الی13 در بلوک A و نصب پارت اسکلت طبقات 4 الی 7 در بلوک B سقف عرش فولادی و بتن ریزی طبقات و... جز فعالیت های انجام شده تا بهمن ماه 99 میباشد.

حسین 2 سال و 3 ماه قبل

سلام وقت بخیر. آیا برای پروژه جریمه دیر کرد هم دارد؟

پدرام افشار 2 سال و 3 ماه قبل

سلام وقت بخیر معمولا پروژه های دولتی برای دیرکرد ضرر و زیان به اعضا پرداخت نمیکنند ولی در قرارداد تعاونی با پیمانکاران ضرر و زیانی در نظر گرفته شده که در صورت دیرکرد پیمانکار این مبلغ از ضمانت پیمانکار برداشت میشود و به پروژه تزریق میشود.

محمدی 2 سال و 4 ماه قبل

با سلام آیا اعضا هزینه زمین و جواز را پرداخت کرده اند

پدرام افشار 2 سال و 4 ماه قبل

با سلام بله اعضا هزینه زمین-جواز-تراکم را به صورت قطعی پرداخت نموده اند و از یکم اسفند 1398 اقساط ساختشان هم شروع شده و تا الان 9قسط را پرداخت نموده اند.

بنایی 2 سال و 5 ماه قبل

با سلام و خسته نباشید ببخشید یه سوال داشتم امکان مشاهده نقشه واحدها هست؟

پدرام افشار 2 سال و 5 ماه قبل

با عرض سلام و ادب بله نقشه و پلان چیدمان واحدها در دفتر مروارید موجود میباشد.با کارشناسان ما تماس بگیرید 02148000944

شهاب فر 2 سال و 5 ماه قبل

با سلام وقت بخیر چند سوال داشتم آیا امکان واگذاری واحدها ی سه خوابه وجود دارد ؟ شرایط؟ طبقه؟
ممنون

پدرام افشار 2 سال و 5 ماه قبل

با سلام و عرض ادب بله امکان خرید واحدهای سه خواب وجود دارد که شما باید از اعضا خریداری کنید که به صورت خرید امتیاز میباشد.برای اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید 02148000944

امینی 2 سال و 5 ماه قبل

با سلام منظور از وام و شرایط پرداختش چی هست؟؟؟

پدرام افشار 2 سال و 5 ماه قبل

با سلام خدمت شما منظور از وام در پروژه آفتاب مهتاب به این نحو است که تعاونی مبلغ علی الحساب ساخت پروژه را به صورت اقساط بدون بهره و طی 48ماه از عضو دریافت میکند.لازم به ذکر است مبلغ علی الحساب ساخت در پروژه از قرار متری 2میلیون تومان میباشد.

محمدی 2 سال و 5 ماه قبل

دقیقا تاریخ تحویل کی می باشد ؟

پدرام افشار 2 سال و 5 ماه قبل

وقت بخیر قرارداد با پیمانکار از دی ماه 1398 طی 48 ماه بسته شده و پیمانکار موظف است طی این زمان پروژه را تکمیل و تحویل دهد.

محمدی 2 سال و 5 ماه قبل

سلام وقت بخیر هر واحد که متراژ آن معلوم است چند متر تجاری به آن تعلق می گیرد ؟

پدرام افشار 2 سال و 5 ماه قبل

با سلام و عرض ادب قدرالسهم تجاری که در پروژه آفتاب مهتاب وجود دارد فقط متعلق به زمین و تعاونی است و متراژ مشخصی به واحدها تعلق نمیگیرد.فقط در صورت فروش واحدهای تجاری عواید مالی آن در پروژه هزینه خواهد شد که این مهم میتواند در راستای کاهش قیمت تمام شده اعضا بسیار مهم و موثر باشد.