فروش واحدهای مسکونی پروژه شهرک شهید خرازی بلوار اردستانی

112نفر 1402/09/27 62969

نمای بلوک های شهرک شهید خرازی

نمای بلوک های شهرک شهید خرازی

نمای بلوک های شهرک شهید خرازی

نمای بلوک های شهرک شهید خرازی

نمای بلوک های شهرک شهید خرازی

نقشه پلان بلوک های شهرک شهید خرازی

نقشه پلان بلوک های شهرک شهید خرازی

نقشه پلان بلوک های شهرک شهید خرازی

نقشه پلان بلوک های شهرک شهید خرازی

نقشه پلان بلوک های شهرک شهید خرازی

نقشه پلان بلوک های شهرک شهید خرازی

نقشه پلان بلوک های شهرک شهید خرازی

نقشه پلان بلوک های شهرک شهید خرازی

نقشه پلان بلوک های شهرک شهید خرازی

نقشه پلان بلوک های شهرک شهید خرازی

نقشه پلان بلوک های شهرک شهید خرازی

نمای بلوک های شهرک شهید خرازی

نمای بلوک های شهرک شهید خرازی

اجرای تاسیسات پروژه شهرک شهید خرازی-پاییز 99

نصب فریم پنجره شهرک شهید خرازی سپاه-پاییز 99

اجرای تاسیسات پروژه شهرک شهید خرازی-پاییز 99

اجرای سنگ درجه یک لابی طبقات-پاییز99

واحد های تکمیل شده شهرک شهید خرازی - زمستان99

واحد های تکمیل شده شهرک شهید خرازی - زمستان99

اجرای کاشی کاری آشپزخانه شهرک شهید خرازی-زمستان 99

پاگرد و لابی طبقات شهرک شهید خرازی-زمستان99

نصب فریم پنجره شهرک شهید خرازی سپاه

اجرای تاسیسات و نصبیات شهرک شهید خرازی-زمستان99

نصب فریم درب و پنجره شهرک شهید خرازی-پاییز99

اجرای سنگ درجه یک لابی طبقات-پاییز99

اجرای کف پارکینگ-زمستان99

نمای بلوک های شهرک شهید خرازی-زمستان99

اجرای فریم پنجره ها شهرک شهید خرازی-زمستان99

اجرای بتن ریزی پارکینگ و انباری شهرک شهید خرازی-پاییز 99

انجام تاسیسات دودکش شهرک شهید خرازی-زمستان99

رمپ پارکینگ بلوک های شهرک شهید خرازی-زمستان99

نمایی از بلوک های شهرک شهید خرازی

نمایی از بلوک های شهرک شهید خرازی

جا نمایی بلوک های لشکر 27 محمدرسول الله شهرک شهید خرازی

انجام پنجره و شیشه بلوک لشکر27 شهید خرازی

انجام پنجره و شیشه بلوک لشکر27 شهید خرازی

انجام پنجره و شیشه بلوک لشکر27 شهید خرازی

نمای بلوک های شهرک شهید خرازی

نمای بلوک های شهرک شهید خرازی

پلان نقشه های پروژه شهید خرازی

پلان نقشه های پروژه شهید خرازی

نمایی از برج های مسکونی شهرک شهید خرازی

نمایی از برج های پروژه شهرک شهید خرازی

نمایی از برج های مسکونی شهید خرازی

نمای اصلی پروژه شهید خرازی

نمای برج های شهید خرازی

نمای پروژه شهید خرازی

نمای شهرک شهید خرازی

برج های شهید خرازی

شهرک شهید خرازی

برج های مسکونی شهید خرازی

پروژه مسکونی شهید خرازی

شهرک مسکونی شهید خرازی

برج های شهید خرازی

پروژه شهید خرازی

شهرک شهید خرازی

نمای بلوک های شهرک شهید خرازی نمای بلوک های شهرک شهید خرازی نمای بلوک های شهرک شهید خرازی نمای بلوک های شهرک شهید خرازی نمای بلوک های شهرک شهید خرازی نقشه پلان بلوک های شهرک شهید خرازی نقشه پلان بلوک های شهرک شهید خرازی نقشه پلان بلوک های شهرک شهید خرازی نقشه پلان بلوک های شهرک شهید خرازی نقشه پلان بلوک های شهرک شهید خرازی نقشه پلان بلوک های شهرک شهید خرازی نقشه پلان بلوک های شهرک شهید خرازی نقشه پلان بلوک های شهرک شهید خرازی نقشه پلان بلوک های شهرک شهید خرازی نقشه پلان بلوک های شهرک شهید خرازی نقشه پلان بلوک های شهرک شهید خرازی نمای بلوک های شهرک شهید خرازی نمای بلوک های شهرک شهید خرازی اجرای تاسیسات پروژه شهرک شهید خرازی-پاییز 99 نصب فریم پنجره شهرک شهید خرازی سپاه-پاییز 99 اجرای تاسیسات پروژه شهرک شهید خرازی-پاییز 99 اجرای سنگ درجه یک لابی طبقات-پاییز99 واحد های تکمیل شده شهرک شهید خرازی - زمستان99 واحد های تکمیل شده شهرک شهید خرازی - زمستان99 اجرای کاشی کاری آشپزخانه شهرک شهید خرازی-زمستان 99 پاگرد و لابی طبقات شهرک شهید خرازی-زمستان99 نصب فریم پنجره شهرک شهید خرازی سپاه اجرای تاسیسات و نصبیات شهرک شهید خرازی-زمستان99 نصب فریم درب و پنجره شهرک شهید خرازی-پاییز99 اجرای سنگ درجه یک لابی طبقات-پاییز99 اجرای کف پارکینگ-زمستان99 نمای بلوک های شهرک شهید خرازی-زمستان99 اجرای فریم پنجره ها شهرک شهید خرازی-زمستان99 اجرای بتن ریزی پارکینگ و انباری شهرک شهید خرازی-پاییز 99 انجام تاسیسات دودکش شهرک شهید خرازی-زمستان99 رمپ پارکینگ بلوک های شهرک شهید خرازی-زمستان99 نمایی از بلوک های شهرک شهید خرازی نمایی از بلوک های شهرک شهید خرازی جا نمایی بلوک های لشکر 27 محمدرسول الله شهرک شهید خرازی انجام پنجره و شیشه بلوک لشکر27 شهید خرازی انجام پنجره و شیشه بلوک لشکر27 شهید خرازی انجام پنجره و شیشه بلوک لشکر27 شهید خرازی نمای بلوک های شهرک شهید خرازی نمای بلوک های شهرک شهید خرازی پلان نقشه های پروژه شهید خرازی پلان نقشه های پروژه شهید خرازی نمایی از برج های مسکونی شهرک شهید خرازی نمایی از برج های پروژه شهرک شهید خرازی نمایی از برج های مسکونی شهید خرازی نمای اصلی پروژه شهید خرازی نمای برج های شهید خرازی نمای پروژه شهید خرازی نمای شهرک شهید خرازی برج های شهید خرازی شهرک شهید خرازی برج های مسکونی شهید خرازی پروژه مسکونی شهید خرازی شهرک مسکونی شهید خرازی برج های شهید خرازی پروژه شهید خرازی شهرک شهید خرازی
1 از 69
نمای بلوک های شهرک شهید خرازی نمای بلوک های شهرک شهید خرازی نمای بلوک های شهرک شهید خرازی نمای بلوک های شهرک شهید خرازی نمای بلوک های شهرک شهید خرازی نقشه پلان بلوک های شهرک شهید خرازی نقشه پلان بلوک های شهرک شهید خرازی نقشه پلان بلوک های شهرک شهید خرازی نقشه پلان بلوک های شهرک شهید خرازی نقشه پلان بلوک های شهرک شهید خرازی نقشه پلان بلوک های شهرک شهید خرازی نقشه پلان بلوک های شهرک شهید خرازی نقشه پلان بلوک های شهرک شهید خرازی نقشه پلان بلوک های شهرک شهید خرازی نقشه پلان بلوک های شهرک شهید خرازی نقشه پلان بلوک های شهرک شهید خرازی نمای بلوک های شهرک شهید خرازی نمای بلوک های شهرک شهید خرازی اجرای تاسیسات پروژه شهرک شهید خرازی-پاییز 99 نصب فریم پنجره شهرک شهید خرازی سپاه-پاییز 99 اجرای تاسیسات پروژه شهرک شهید خرازی-پاییز 99 اجرای سنگ درجه یک لابی طبقات-پاییز99 واحد های تکمیل شده شهرک شهید خرازی - زمستان99 واحد های تکمیل شده شهرک شهید خرازی - زمستان99 اجرای کاشی کاری آشپزخانه شهرک شهید خرازی-زمستان 99 پاگرد و لابی طبقات شهرک شهید خرازی-زمستان99 نصب فریم پنجره شهرک شهید خرازی سپاه اجرای تاسیسات و نصبیات شهرک شهید خرازی-زمستان99 نصب فریم درب و پنجره شهرک شهید خرازی-پاییز99 اجرای سنگ درجه یک لابی طبقات-پاییز99 اجرای کف پارکینگ-زمستان99 نمای بلوک های شهرک شهید خرازی-زمستان99 اجرای فریم پنجره ها شهرک شهید خرازی-زمستان99 اجرای بتن ریزی پارکینگ و انباری شهرک شهید خرازی-پاییز 99 انجام تاسیسات دودکش شهرک شهید خرازی-زمستان99 رمپ پارکینگ بلوک های شهرک شهید خرازی-زمستان99 نمایی از بلوک های شهرک شهید خرازی نمایی از بلوک های شهرک شهید خرازی جا نمایی بلوک های لشکر 27 محمدرسول الله شهرک شهید خرازی انجام پنجره و شیشه بلوک لشکر27 شهید خرازی انجام پنجره و شیشه بلوک لشکر27 شهید خرازی انجام پنجره و شیشه بلوک لشکر27 شهید خرازی نمای بلوک های شهرک شهید خرازی نمای بلوک های شهرک شهید خرازی پلان نقشه های پروژه شهید خرازی پلان نقشه های پروژه شهید خرازی نمایی از برج های مسکونی شهرک شهید خرازی نمایی از برج های پروژه شهرک شهید خرازی نمایی از برج های مسکونی شهید خرازی نمای اصلی پروژه شهید خرازی نمای برج های شهید خرازی نمای پروژه شهید خرازی نمای شهرک شهید خرازی برج های شهید خرازی شهرک شهید خرازی برج های مسکونی شهید خرازی پروژه مسکونی شهید خرازی شهرک مسکونی شهید خرازی برج های شهید خرازی پروژه شهید خرازی شهرک شهید خرازی

فروش واحدهای مسکونی پروژه شهرک شهید خرازی بلوار اردستانی


امکانات پروژه

لازم به ذکر است تمامی برج ها در شهرک شهید خرازی تحویل اعضا گردیده و اعضا کاملا در آن ساکن هستند،اگر قصد پیش خرید دارید میتوانید از پروژه شهید خرازی فاز2 دیدن نمایید.

 

آنچه در ادامه مطلب خواهید خواند در یک نگاه:

تحلیل برج های مسکونی شهرک شهید خرازی

حوالی دریاچه خلیج فارس در منطقه 22 چند شهرک مسکونی مهم وجود دارند که شهرک شهید خرازی یکی از اصلی ترین آنها می باشد. شهرک شهید خرازی با وجود حدود 8000 واحد مسکونی در 44 برج تبدیل به یکی از اصلی ترین شهرک های مسکونی منطقه 22 خواهد شد. موقعیت مکانی خاص شهرک و دسترسی های مناسب آن مثل بزرگراه های خرازی و همدانی و همینطور آزادگان از مزیت های اصلی این پروژه می باشد. واحدهای مسکونی شهرک شهید خرازی می توانند از اصلی ترین انتخاب های خریداران و سرمایه گذاران منطقه 22 باشند. 

کاربری برج های شهید خرازی بلوار اردستانی

تمامی برج های شهرک شهید خرازی مسکونی می باشند.

سازنده شهرک شهید خرازی

شهرک شهید خرازی توسط 6 تعاونی سپاه در حال ساخت می باشد که همگی زیر نظر بنیاد تعاون سپاه می باشند.

موقعیت مکانی برج های شهید خرازی

منطقه 22 تهران، شهرک گلستان، امتداد  بزرگراه خرازی به سمت غرب، منطقه وردآورد، مجاور آتی شهر، ضلع شرقی بلوار اردستانی، شهرک مسکونی شهید خرازی

مشخصات کلی شهرک شهید خرازی اردستانی

شهرک شهید خرازی در قالب 44 برج 20-25 و 30 طبقه و در هر طبقه 6 واحد و 8 واحد با متراژهای 101 تا 131 متری (دوخوابه و سه خوابه) با مراحل ساخت مختلف از تحویل موقت داده شده تا بلوک هایی که در مرحله نصبیات و نازک کاری در حال ساخت می باشد.به طور مثال تعاونی آماد و پشتیبانی 4 بلوک مربوط به خود را تحویل موقت به اعضا داده است. برخی از مشخصات کلی پروژه شهرک شهید خرازی به شرح زیر می باشد:

مجری طرح: بنیاد تعاون سپاه

مساحت زمین ۳۸.۵ هکتار

تعداد بلوک: ۴۴ بلوک

تعداد واحد: ۸۰۳۲

تعداد طبقات: ۳۲

زیر بنای کل مسکونی: ۱۳۸۶۰۰۰متر مربع

زیر بنای خالص مسکونی: ۸۶۸۰۰۰ متر مربع

تعاونی های مستقر در پروژه و تعداد واحدهای هر تعاونی:

۱- تعاونی مسکن آماد و پشتیبانی 1676 واحد

۲- تعاونی مسکن سپاه حضرت رسول(ص)(لشکر27) 1180 واحد

۳- تعاونی مسکن هوا فضا 812 واحد

۴- تعاونی مسکن نیروی زمینی 1400 واحد

۵- تعاونی مسکن ستاد کل 464 واحد

6- تعاونی مسکن رزمنده 1800 واحد

امکانات واحدهای شهرک شهید خرازی

پارکینگ و انباری، لابی 24 ساعته، سالن اجتماعات، سالن ورزشی، درب ضدسرقت،سیستم شوتینگ زباله، سیستم سرمایش تهویه مطبوع مدرن و گرمایش به صورت مرکزی میباشد

انتخاب واحد و طبقه در پروژه شهرک شهید خرازی

در پروژه شهرک شهید خرازی هم مانند تمام تعاونی مسکن ها,طبقه و جهت از روز اول پروژه مشخص نبوده و به صورت امتیاز و واریزی خرید و فروش انجام میشد.در سال 1399 همزمان با انجام نازک کاری در بلوک ها,تعاونی هایی که از نظر کاری جلوتر بودند و اقدام به رتبه بندی سیستمی و بعد انتخاب طبقه و واحد اعضا نموده اند.

تمام تعاونی ها اقدام به مشخص نمودن طبقه و واحد اعضای خود کردند و میتوان برای خرید واحدی با طبقه و جهت دلخواه خریداری نمایید.

این مسئله باید مورد توجه قرار بگیرد که انتخاب طبقه و واحد توسط خود عضو انجام میشود و عضو باید اطلاعات کاملی درباره رتبه خود , طبقات و جهاتی که میتوانند انتخاب بکنند و شرایط واحدها داشته باشد تا انتخابی دقیق و متناسب با سلیقه خود داشته باشد. به همین دلیل توصیه میشود که مالکین عزیز قبل از اقدام برای انتخاب واحد حتما از مشاوره رایگان انتخاب واحد توسط کارشناسان متخصص گروه سرمایه گذاری مروارید بهره بگیرید.

روال خرید و فروش و نقل و انتقال تعاونی های شهرک شهید خرازی

همونطور که گفته شد تمام تعاونی های شهرک شهید خرازی انتخاب واحد نموده اندو طبقه و واحد آنها مشخص شده است به صورت متری واحدی خرید و فروش میشود. لازم به ذکر است تمامی واحدهای تعاونی ها دارای دفترچه مالکیت بوده و در دفتر تعاونی خود به صورت قطعی قابل نقل و انتقال و واگذاری می باشند.

قیمت و قرارداد ساخت برج های شهید خرازی

قرارداد ساخت پروژه شهید خرازی برای اعضای اولیه متری 3.800.000 میلیون تومان به صورت علی الحساب توسط تعاونی اعلام شده است که با توجه به پیشرفت کار بعید به نظر میرسد که افزایش چشمگیری داشته باشد. واریزی اعضای پروژه نیز بسته به تعاونی مربوطه تا نیمه اول سال 1400 بین 200 تا 400 میلیون تومان می باشد و اندک هزینه باقی مانده طبق اعلام تعاونی پرداخت میشود. هزینه مشاعات و انشعابات در قرارداد ساخت محاسبه نشده است و در انتهای کار از مالکین واحدها دریافت می گردد. 


شماره تماس دفتر خرید و فروش: 02148000944

02148000944

مشاوره رایگان و تخصصی انتخاب واحد شهرک شهید خرازی

تماس با ما و یا رجوع به قسمت مقاله ها در سایت مروارید

آیا پروژه خرازی برای سرمایه گذاری مناسب است؟

در جواب باید گفت بله.ضمن اینکه تعاونی های سازنده پروژه شهید خرازی بسیار معتبر و با رزومه کاری قوی هستن جای قرارگیری پروژه و سرعت عمل عالی پروژه هم مهر تایید به سرمایه گذاری معتبر شما میزند

نحوه خرید و فروش به چه صورتی است؟

در بعضی از بلوک ها که انتخاب واحد انجام شده به صورت متری خرید و فروش میشود و مابقی بلوک ها به صورت واریزی و امتیازی هستن

قیمت های پروژه خرازی چقدر هست؟

قیمت های این پروژه بسته به تعاونی سازنده و به تبع پیشرفت کاری مختلف است,برای اطلاع دقیق از قیمت ها با کارشناسان ما تماس بگیرید

ساعت کاری دفتر خرید و فروش

همه روزه از 10 صبح تا 8.30 شب در خدمت شما عزیزان هستیم


علی دامغانیان 6 ماه و 1 هفته قبل

سلام آقا پدرام من بررسی و تحقیق کردم دفتر شما برام قابل اعتماد و مطمئن هست حالا پیرو پیام قبلیم که تخت. واحد حکیمیه که دارم با یک واحد خرازی آقا پدرام فکر کنم همکارانتون با من تماس نگرفتن یا من متوجه نشدم یکبار دیگه شماره میدم لطف کنید پیگیری کنید چون مناظر تماستون هستم خیلی متشکرم
دامغانیان

پدرام افشار 6 ماه و 1 هفته قبل

سلام وقت بخیر و ارادت لطف شما شامل حال شده،ممنون از شما در تاریخ 24 دی ماه با شما تماس گرفته شد،متاسفانه پاسخگو نبودید دوباره اعلام شد با شما تماس گرفته شود

علی دامغانیان 6 ماه و 1 هفته قبل

سلام آقا پدرام من یک واحد حکیمیه دارم ۶۶ متر تک خواب و ساخت ۹۶ قیمت هم الان متری ۸۰ تا ۸۵ ملیون که قیمت کل بین ۵/۳۰۰ تا ۵/۸۰۰ معامله میشه وام واحدم تصفیه کردم و فک رهن شده و خودم ساکنم ضمنا حدود یک تومن میشه روش وام گذاشت و ۷۰۰ تومن هم رهن میکنند من تصمیم جدی دارم با یه واحد شهرک خرازی معاوضه کنم یا اینکه همونجا برام بفروشید و همونجا بخرید البته کمی شناخت نسبت به خرازی دارم و ۵۰۰ ملیون هم پول نقد دارم شب عید هم میخوام جابجا کنم این شرایط من هست و البته میدونم خیلی شرایط خوبی ندارم اما باز گفتم ببینم میتونید با یه سه خوابه ساخت کامل ولی تجهیز نشده که بعداً خودم تجهیز کنم انجام بدین؟شهرک چندجا مراجعه کردم گفتند انجام میدیم ولی واحدمو بفروشم اونجا برام بخرند که توی این وضعیت میترسم بفروشم یکدفعه گرون بشه نتونم بخرم خلاصه گفتم شاید شما بتونید کمکم کنید ممنون از راهنماییتون
دامغانیان

پدرام افشار 6 ماه و 1 هفته قبل

سلام وقت بخیر و ارادت ممنون که مارو انتخاب کردید،شماره تماستون به تیم فروش ارجاع شد،در اسرع وقت باشما تماس میگیرند.

فرهاد 6 ماه و 3 هفته قبل

سلام وقت بخیر
واحدی هستش که پیش خرید کنیم
متری چنده برای پیش خرید

پدرام افشار 6 ماه و 3 هفته قبل

سلام وقت بخیر تمام واحدهای برج خرازی واگذار شده و الان سکونت در آن وجود دارد.برای پیش خرید میبایست از فاز2 شهرک خرازی خرید کنید

حسین 1 سال و 2 ماه قبل

سلام برای خرید واحد دوخواب آماده هست

حسین 1 سال و 2 ماه قبل

سلام ایا واحد آماده هست که خرید کنم

پدرام افشار 1 سال و 2 ماه قبل

با عرض سلام و ادب بله آماده هست،با مشاورین ما تماس بگیرید 02148000944

زهرا 1 سال و 5 ماه قبل

با سلام
واحد آماده سکونت هست که خریداری کنیم؟

پدرام افشار 1 سال و 5 ماه قبل

سلام وقت بخیر بله عمده واحدها در شهرک شهید خرازی در حال حاضر آماده سکونت هست جهت مشاوره رایگان با کارشناسان ما تماس بگیرید 02148000944

محمد 1 سال و 9 ماه قبل

سلام از وضعیت برجb۹ و همچینین وضعیت گاز و آب میگید برامون؟
زمان تحویل هم اگر زحمتی نیست بفرمایید

پدرام افشار 1 سال و 8 ماه قبل

سلام و عرض ادب انشعابات در تمامی بلوک ها یا وصل شده و یا در شرف وصل شدن هست.تحویل پروژه هم تا آخر سال 1401 انجام میگیرد.

رضا 2 سال و 4 ماه قبل

سلام تحویل موقت بلوک b9 رزمنده تا یک ماه پیش باید شروع میشد و نشده
حالا که نشده برج ۳ تحویل داده نمیشه رفت برای چه تاریخی واسه تحویل؟

پدرام افشار 2 سال و 4 ماه قبل

سلام وقت بخیر و ارادت جهت زمانبندی تحویل واحد ها با تعاونی مربوطه در ارتباط باشید.ممنونم

رضا 2 سال و 6 ماه قبل

سلام
شماره تعاونی رزمنده رو دارید بدید؟
از کجا میشه گیر اورد؟
دیشب رفتم سر پروژه یکی دوتا برج دیدم که وسطش هنوز نما نداشت اون مربوط به کدوم بلوک و تعاونی هس؟

پدرام افشار 2 سال و 6 ماه قبل

با سلام وقت بخیر جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با کارشناسان ما تماس بگیرید 02148000944

یوسف 2 سال و 6 ماه قبل

سلام
آسانسور بلوک های b9و b10 راه افتادن؟
کلید رو موقع تحویل دائم میدن؟

پدرام افشار 2 سال و 6 ماه قبل

با عرض سلام اطلاعات دقیق ساخت رو از تعاونی مربوطه استعلام بگیرید

ناشناس 2 سال و 6 ماه قبل

سلام و عرض ادب ببخشید هنگام خرید یک واحد از پروژه شهید خرازی، چه هزینه هایی بر عهده خریدار است؟
و تکلیف هزینه هایی از قبیل قیمت زمین، vrf، هزینه افزایش قیمت و بدهکاری الحاقی فروشنده آیا برعهده خریدار است یا فروشنده ؟
و جریمه تاخیر پرداخت بدهی چند درصد است و برعهده چه کسی می باشد؟
باسپاس فراوان

پدرام افشار 2 سال و 6 ماه قبل

با عرض سلام و ادب مطمئنا در زمان نقل و انتقال تمام هزینه ها جرائم احتمالی برعهده فروشنده میباشد و بعد از نقل و انتقال هزینه های آتی اعم از تجهیز واحد و هزینه های بعدی واحد و تعاونی برعهده خریدار میباشد.جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان حقوقی ما تماس بگیرید 02148000944

محمد 2 سال و 6 ماه قبل

سلام کاشی های راهرو و گچ شدن دیوار تو طبقات بالای ۲۰ زده شده در بلوک b9؟
الان گاز و برق رو شروع کردن برای وصل کردن بلوک b9یا ن؟
اطلاع دارید؟
تابستون رفتیم کاشی راهرو از یه طبقه ای ب بعد نزاشته بودن
بعد اینکه میگن برج ۳ تحویل دائم هس این بلوک واقعیت داره؟
ساکنین واریز کردن پول رو یا ن؟
موقع انتخاب واحد نوشته بود که تحویل موقت ۱۱ بهمن هس اما امروز یکی گفت زودتر تحویل میدن افتاده تو تحویل راسته؟

پدرام افشار 2 سال و 6 ماه قبل

سلام وقت بخیر و ارادت لازم به ذکر است که تمام مواردی که فرمودید انجام شده و کارهای نصب گاز نیز در شرف انجام است.ضمنا تحویل موقت مطمئنا در سال 1400 انجام خواهد شد و تا برج 3 سال آینده انشاله تحویل دائم خواهد شد.

۰۲۱ هوم 2 سال و 7 ماه قبل

مقاله شهرک شهید خرازی مقاله جامع و کاملی بود ماشاالله 👏🏻👏🏻👏🏻

پدرام افشار 2 سال و 7 ماه قبل

عرض سلام و ادب ممنون از حسن نظر شما

محمد 2 سال و 9 ماه قبل

سلام خسته نباشید بعد از تحویل دائم قیمت متری چند تومنه

کرمی 2 سال و 9 ماه قبل

سلام
آیا حانبازان بازنشته نیروهای مسلح که زیر نظر ساتا می باشند می توانند از واحدهای شهرک خدیداری و عضو بشوند
اگر جواب مثبت هست لطفا ارائه طریق فرمایید

پدرام افشار 2 سال و 9 ماه قبل

سلام وقت بخیر پروژه شهرک شهید خرازی سالیان قبل توسط تعاونی مسکن به اعضا تعاونی که کارمندان سپاه پاسداران هستند واگذار شده و تمامی واحدها دارای عضو میباشد. برای خرید از این پروژه مثل مابقی پروژه ها میبایست امتیاز عضو رو خریداری بفرمایید و امکان خرید مستقیم از تعاونی به هیچ وجه مقدور نیست. ضمنا شما میتوانید از تعاونی مسکن سازمان خود استعلام بگیرید که اگر پروژه تازه ای برای شروع به کار دارند برای عضویت اقدام فرمایید. برای مشاور تلفنی با کارشناسان ما تماس بگیرید 02148000944

ناشناس 2 سال و 10 ماه قبل

در کل فقط نکات مثبت اونم از دیگاه تبلیغاتی گفتین.مگه میشه برجی با این تعداد واحد نکات منفی و مشکلات نداشته باشه لطفا به طور واقعی راهنمایی کنین

پدرام افشار 2 سال و 10 ماه قبل

سلام وقت بخیر مطمئنا در کنار هر نکته مثبتی،نکته ای منفی هم نهفته هست.ولی با توجه به شرایط کنونی قیمت مسکن،متریال ساخت و ظهور تعاونی های نامعتبر زیاد،به جرات میتوان گفت از اندک نکات منفی پروژه های معتبر چشم پوشی میشود.

مهدی 2 سال و 10 ماه قبل

با سلام با توجه به قیمت های پروژه خرازی که به نسبت منطقه مناسب هستند و البته این موضوع که واحدها در مراحل نهایی تکمیل هستند باز هم به لحاظ سرمایه گزاری توصیه میکنین ؟

پدرام افشار 2 سال و 10 ماه قبل

سلام وقت بخیر و ارادت شهرک شهید خرازی به دلیل موقعیت عالی و سازنده معتبر و اینکه هنوز به اعضا تحویل دائم نشده،میتواند موقعیت بسیار خوبی از جهت سرمایه گذاری امن باشد. جهت اطلاعات بیشتر و راهنمایی تخصصی با کارشناسان ما تماس بگیرید 02148000944

فراز دیبا 2 سال و 10 ماه قبل

سلام فوق العاده و عالی بسیار زیبا

پدرام افشار 2 سال و 10 ماه قبل

سلام وقت بخیر ممنون از حسن انتخاب شما

محمد 2 سال و 10 ماه قبل

سلام و خسته نباشید میخواستم بدون اختلاف قیمت یک واحد 100 متری طبقه اول با طبقه20 چقدر است و چگونه حساب میشود

پدرام افشار 2 سال و 10 ماه قبل

سلام وقت بخیر در تمام برج ها براساس قیمت پایه،هر طبقه با درصدی افزایش همراه هست که معمولا 2% در ازای هر طبقه محاسبه میشود.به طور مثال اگر قیمت طبقه اول متری 20 میلیون تومان باشد،قیمت در طبقه 20 برج با درصد ذکر شده قابل محاسبه میباشد.

زهرایی 2 سال و 11 ماه قبل

سلام ما جزو بلوک های ستاد کل هستیم c1,c2;تیپ و نمای داخلی بلوک های ستاد کل شبیه بلوک های آماد هستش؟
بعداز انتخاب واحدامکان تعویض وجود داره با بلوک های هوافضا یا نیرو زمینی؟!
کلا تیپ A,bفضا و نمای داخلیشون نسبتا به بلوک های تیپ cبه نظرمن بهتر هست درسته؟!

پدرام افشار 2 سال و 11 ماه قبل

سلام وقت بخیر و ارادت در مورد سوال اولتون،از نظر تیپ و نمای داخلی کاملا شبیه هم هستند و هیچ فرقی ندارند. در مورد سوال دومتون باید عرض کنیم امکان جابه جا توسط تعاونی امکانش نیست و شما باید واحدتون رو بفروشید و واحدی در دیگر تعاونی ها خرید کنید. و برای سوال آخر باید گفت تیپ و نقشه در واحد کاملا به صورت سلیقه ای هست و نمیتوان فرقی بین واحد ها گذاشت،ضمنا نقشه ها به طور کامل در سایتمون موجود هست میتونید ملاحظه بفرمایید.

منصور 3 سال قبل

سلام من یک واحد 118 متری در بلوک B12 در طبقه 14 دارم. قصد فروش دارم و میشه حدود قیمت فروش رو بفرمایید؟ من ساکن ایران نیستم و امکان تماس در حال حاظر ندارم.

پدرام افشار 3 سال قبل

سلام وقت بخیر متاسفانه بدلیل نوسانات قیمت و تفاوت شرایط هر واحد و جهت،باید با مشاورین ما تماس حاصل نمایید و استعلام قیمت نمایید. 02148000944

رضایی 3 سال قبل

سلام من امتیازم در تعاونی هوافضاس و هیچ اطلاعی از انتخاب واحد ندارم.برای انتخاب واحد چیکار باید بکنم؟؟لطفا راهنمایی کنید

پدرام افشار 3 سال قبل

سلام وقت بخیر جهت آموزش انتخاب واحد و طبقه با مشاورین خبره ما تماس بگیرید 02148000944

بهنام 3 سال و 1 ماه قبل

با سلام سایت خوبی است یک سوال دارم در انتخاب واحد طبقات با لا بهتر است یا طبقه پایین با متراژ بالاتر. و این که تفاوت قیمت طبقه 20 با طبقه 8 در پروژه شهید خرازی چقدر نی باشد.

پدرام افشار 3 سال و 1 ماه قبل

سلام وقت بخیر مطمئنا در برج طبقات بالا ارزشمند تر هستند،جهت استعلام قیمت ها با مشاورین ما تماس بگیرید 02148000944

جمشیدی 3 سال و 3 ماه قبل

سلام
زمان تحویل رزمنده کی هس؟چون داره انتخاب واحد میشه میپرسم
پیشرفت کاریش هم بگید

پدرام افشار 3 سال و 3 ماه قبل

سلام وقت بخیر طبق اعلام کل تعاونی های شهرک شهید خرازی تحویل همه ی بلوک ها نیمه دوم سال 1400 میباشد سرعت پیشرفت بسیار عالی با سرعت بالا میباشد.

رضا 3 سال و 3 ماه قبل

سلام. وضعیت پیشرفت ستاد کل رو می فرمائید.چ موقع تحویل میدن؟؟قیمت چنده الان؟؟؟

پدرام افشار 3 سال و 3 ماه قبل

سلام وقت بخیر بلوک های مربوط به ستاد کل در شهرک شهید خرازی الان در مرحله نازک کاری و انجام نما میباشد تحویل،طبق اعلام تعاونی نیمه دوم سال 1400 میباشد برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید 02148000944

محسن 3 سال و 3 ماه قبل

سلام واحدهایی که انتخاب شده قیمت هر متر چند است.

پدرام افشار 3 سال و 3 ماه قبل

با سلام برای استعلام قیمت به روز با کارشناسان ما تماس بگیرید 02148000944

Ali 3 سال و 4 ماه قبل

با عرض سلام،
آیا حتما باید استخدامی نیروهای نظامی (سپاه) بود برای پیش خرید شهرک مروارید؟
خیلی ممنون

پدرام افشار 3 سال و 3 ماه قبل

با سلام وقت بخیر در حال حاضر شما برای خرید باید امتیاز عضو اصلی رو خریداری کنید و برای خرید امتیاز هرشخصی میتواند اقدام کند.

علی یاری 3 سال و 4 ماه قبل

با عرض سلام. آیا هنوز هم میشه در پروژه سرمایه گذاری "پیش خرید" کرد؟

پدرام افشار 3 سال و 4 ماه قبل

سلام وقت بخیر بله هنوز هم زمان برای پیش خرید هست با ما تماس بگیرید 02148000944

مسعود 3 سال و 4 ماه قبل

برای انتخاب واحد کدوم واحدهای تعاونی نیروی زمینی رو پیشنهاد میدید
A11,A12,B12

پدرام افشار 3 سال و 4 ماه قبل

با عرض سلام و ادب بلوک های فرمودین همه در کنار هم هستند و فرق آنچنانی ندارند ولی تنها فرق که هست تیپ B هشت واحدی هست و تیپ A شش واحدی که این اطلاعات میتونه کمکتون کنه. البته اگر به دنبال واحدی با دید باز هستید باید بلوک B12 واحدهای جنوب شرقی انتخاب کنید. موفق باشید

محسنی 3 سال و 4 ماه قبل

سلام
تعاونی اماد که قرار بود اخر اسفند تحویل دائمی داده بشه انجام شد؟
دوتا بلوک رزمنده هم مثل اینکه جلوتر از بلوک های بعدیش بود هم قرار بود تحویل موقت داده بشه انجام شده؟
اکثر تعاونی ها ۱۴۰۰ تحویل داده میشه؟
کار نصب و نازک کاری به اخراش رسیده یا نه؟

حسینی 3 سال و 5 ماه قبل

سلام تعاونی ستاد کل در چه مرحله ایه نمای برج های ستاد کل رو دارن تعمیر میکنن؟ زمان انتخاب واحد معلوم نیست؟

ناشناس 3 سال و 5 ماه قبل

اجازه دیدن پروژه را به اعضا بدید تا ببینم واقعا چند در صد از کار انجام شده لطفا من باورم نمیشه که کار به مرحله نازک کاری رسیده باشه

پدرام افشار 3 سال و 5 ماه قبل

از بابت پیشرفت پروژه شهید خرازی خیالتون راحت باشه،کار جهادی و با سرعت بالا در حال انجام است.

ناشناس 3 سال و 5 ماه قبل

سلام با احترام در اطلاع رسانی ها مرتبا دکر می کنید در حال نازک کاری هست پروزه ما هر بار رفتیم از دور پروزه را دیدیم همان طور دست نخوره باقی مانده لطفا اطلاعات درست بفرمایید حتی نما هم نیمه کاره هست زمانی که پول واریز کردیم تو پروژه قرار بود سال ۹۸ آماده شود ولی ۴ سال هست اجاره نشین هستم و دارم متضرر میشم تو این پروژه

پدرام افشار 3 سال و 5 ماه قبل

سلام وقت بخیر اولا مرحله نازک کاری تماما در داخل پروژه و واحد انجام میشود که تشخیص آن از فاصله دور غیر ممکن است و شما باید به اطلاعاتی که توسط تعاونی داده میشود و عکس هایی که در سایت قرارگرفته استناد کنید.ضمنا تعاونی های مختلف پروژه خرازی پیشرفت کارهای مختلفی دارند و شما باید بسته به تعاونیتون انتظار پیشرفت داشته باشید.لازم به ذکر است تمام نمای پروژه خرازی تکمیل شده بغیر از بلوک های های C1 , C2 که بدلیل مشکلات فنی نما هنوز تکمیل نشده.

زیوری 3 سال و 6 ماه قبل

سلام وقت بخیر
ممنون ازاطلاعات صحیح وقیق شما

پدرام افشار 3 سال و 6 ماه قبل

سلام و ارادت ممنون از اعتماد شما

طه حسین اخلاقی 3 سال و 6 ماه قبل

سلام
تعاونی رزمنده چه زمانی برای تحویل موقت میدن؟تا الان از واحد های رزمنده داده شده یا نه؟

پدرام افشار 3 سال و 6 ماه قبل

سلام.فعلا هنوز واحدی تحویل نشده و زمانی برای انتخاب واحد توسط تعاونی اعلام نشده.

طه حسین اخلاقی 3 سال و 6 ماه قبل

سلام ببخشید خانه های رزمنده اکنون در کجای ساخت مرحله هس؟انتخاب واحد میشه کرد؟

پدرام افشار 3 سال و 6 ماه قبل

سلام وقت بخیر.بلوک های رزمنده الان در مرحله نازک کاری و نصبیات هست.فعلا اعضا رتبه بندی شده اند ولی تعاونی برای انتخاب طبقه و واحد زمانی اعلام نکرده

رضایی 3 سال و 6 ماه قبل

سلام خسته نباشین منظور از تحویل موقت چیست؟یعنی الان پروژه هایc3 و c4تحویل موقت شدندچه چیزی باقی مونده برای تحویل قطعی و چقدر زمان میبره؟

پدرام افشار 3 سال و 6 ماه قبل

سلام وقت بخیر,تمامی تعاونی ها در مرحله بعد از نازک کاری و نصبیات وارد مرحله تحویل موقت میشوند.تحویل موقت برای این هست که اعضا بتوانند واحد خود را ببینند و اگر مشکلی در واحد(نشتی آب یا فاضلاب یا خرابی درب ها یا سیستم برقی واحد) وجود دارد به تعاونی اعلام و تا تیم ساخت مستقر هستند رفع ایراد انجام شود.البته که یکی از دلایل دیگر تحویل موقت این است که مالکین اگر قصد تغییرات در دیوار ها یا نصب کابینت و کمددیواری داشته باشند میتوانند در فرصت تحویل موقت اینکارها را انجام دهند.

پدرام افشار 3 سال و 6 ماه قبل

بلوک C3 , C4 تعاونی آماد و پشتیبانی تحویل موقت انجام شده و تعاونی در شرف وصل انشعابات برق و گاز و محوطه سازی هستند.طبق اعلام تعاونی تحویل دائم این بلوک ها آخر اسفندماه 99 میباشد.

قاسم 3 سال و 7 ماه قبل

سلام نقدینگی ما چقد باید باشه وامم دتره؟

پدرام افشار 3 سال و 7 ماه قبل

سلام و درود خدمت شما متاسفانه برای اشخاص غیر عضو وامی در نظر گرفته نشده و وام ساخت فقط برای اعضای اولیه میباشد.برای استعلام قیمت ها با مشاورین ما تماس بگیرید 02148000944

رضا 3 سال و 8 ماه قبل

برای خرید، ۱۰۰متر چقدر لازم برای بسم الله ش

رضا 3 سال و 8 ماه قبل

سلام برای خرید اولیه چقدر باید پرداخت بشه،

رصا ربیعی 3 سال و 8 ماه قبل

باسلام وخسته نباشید درحال حاضر امکان خرید هست یاخیر واگر هست برای مرحله اول حداقل چقدر سرمایه نیاز است ؟ باتشکر

پدرام افشار 3 سال و 8 ماه قبل

با عرض سلام و خسته نباشید بله امکان خرید حق امتیاز از اعضا وجود دارد و برای استعلام مجموع امتیاز و واریزی با کارشناسان ما تماس بگیرید. 02148000944

طباطبائی 3 سال و 8 ماه قبل

سلام.الان کدام بلوکها انتخاب طبقه شده و ایا در تعاونی انتقال صورت میگیرد.تحویل قطعی واحد در بلوک اماده که الان رو به اتمام و تحویل میباشد چه زمانی است.و قیمت فروش امتیاز چند است و در نهایت با کل مبلغی که باید به تعاونی و فروشنده امتیاز پرداخت شود متری چند براورد قیمت شده.

پدرام افشار 3 سال و 8 ماه قبل

سلام وقت بخیر در پروژه شهید خرازی تعاونی آماد و پشتیبانی انتخاب واحد رو انجام داده و هر عضو طبقه,متراژ و واحد خود را مشخص کرده است. در بقیه تعاونی ها رتبه بندی انجام شده و اعضا با اطلاع از رتبه خود حدود طبقه خود را میتوانند تشخیص دهند.برای اطلاعات بیشتر و مشاوره تخصصی پروژه شهرک شهید خرازی با مشاورین ما تماس بگیرید 02148000944

حسن آقا رضائی 3 سال و 8 ماه قبل

سلام پ عرض ادب
من ساکن شیراز هستم آیا میتونم یک واحد خریداری کنم
باتشکر

پدرام افشار 3 سال و 8 ماه قبل

با سلام و خسته نباشید بله برای خرید شما هیچ محدودیتی نیست.با کارشناسان ما تماس بگیرید. 021-48000944

عفیفی 3 سال و 10 ماه قبل

سلام
آیا الان امکان پیش خرید بدون واسطه وجود دارد؟
شرایط پرداخت به چه صورت می باشد؟

پدرام افشار 3 سال و 10 ماه قبل

با سلام درجواب سوال اولتون باید عرض کنم که خیر!چون تمام واحدها به اعضا واگذار شده و الان عضو تعاونی امتیاز خود را به شما منتقل میکند. از نظر شرایط پرداخت هم تعاونی های مختلف شهرک شهید خرازی متفاوت هستند.بعضا متری و بعضا به صورت امتیاز و واریزی میباشند. برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید 02148000944

تفکری 4 سال و 2 ماه قبل

سلام.
همه واحدها دوخوابه هستن؟
و آیا امکان انتخاب طبقه و متراژ توسط متقاضی هست؟

پدرام افشار 4 سال و 2 ماه قبل

با عرض سلام و وقت بخیر طبق اعلام تعاونی تمامی واحدها 2خواب هستن و در جواب سوال بعدی باید گفت شما از عضو تعاونی خرید میکنید و واحد اون عضو تا الان بر اساس پرداخت اقساط اولویت بندی و امتیاز بندی شده که بر اون اساس طبقه و واحد در زمان انتخاب واحد مشخص میشود.برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید 02148000944

سهیل بیگلری 4 سال و 9 ماه قبل

سلام بنده برای خرید یک امتیاز واحد ۱۰۰ متری از اماد چگونه میتوانم فروشنده ها را پیدا کنم که بدون واسطه خریداری کنم؟ لطفا راهنمایی بفرمایید

پدرام افشار 4 سال و 9 ماه قبل

با سلام از آنجایی که فروشنده های امتیاز پروژه های مختلف منطقه 22 در بازار به صورت پراکنده پخش شده اند و مرجع مشخصی برای انتظار شما وجود ندارد می توانید از طریق دفاتر املاک اقدام به یک خرید منطقی و مطمئن نمایید.

سهیل بیگلری 4 سال و 9 ماه قبل

سلام بنده برای خرید یک امتیاز واحد ۱۰۰ متری از اماد چگونه میتوانم فروشنده ها را پیدا کنم که بدون واسطه خریداری کنم؟ لطفا راهنمایی بفرمایید

پدرام افشار 4 سال و 9 ماه قبل

با سلام از آنجایی که فروشنده های امتیاز پروژه های مختلف منطقه 22 در بازار به صورت پراکنده پخش شده اند و مرجع مشخصی برای انتظار شما وجود ندارد می توانید از طریق دفاتر املاک اقدام به یک خرید منطقی و مطمئن نمایید.

یاسین زاده 4 سال و 10 ماه قبل

سلام، الان قیمت خرید و فروش یک واحد 100متری چقدر است و امکان بازدید از پروژه فراهم است؟.

پدرام افشار 4 سال و 10 ماه قبل

ا سلام و عرض ادب دوست عزیز مبلغ وام و اقساط بسته به متراژ مختلف متفاوت می باشد متراژ مدنظر رو بفرمائید اعلام کنیم برای کسب اطلاعات بیشتر از پروژه با کارشناسان ما در تماس باشید با سپاس

داود محمدی 4 سال و 10 ماه قبل

سلام ازابتداتعاونی مسکن باامتیازچهارفرزندو اولویت وزارت نیرو عضوبودم امانه وام ومسکن

پدرام افشار 4 سال و 10 ماه قبل

با سلام و عرض ادب منظورتون اینه که مسکن به شما تعلق پیدا نکرده ؟ تعاونی مسکن وزارت نیرو تو منطقه 22 فعالیت دارد لکن در خصوص نحوه عضوگیری اعضای تعاونی مسکن اطلاعات کافی نداریم اگر امکانش باشه اطلاعات کافی بدهید بیشتر بتونیم راهنمایی کنیم با سپاس