پیش فروش امتیاز پروژه برج های چهارگانه نزاجا پهنه نارنجستان شهرک چیتگر

79نفر 1402/12/14 30333

پروژه نیروی زمینی ارتش

پلان چیدمان واحد 121 متری پروژه نیروی زمینی ارتش

پلان چیدمان واحد 135 متری پروژه نیروی زمینی ارتش

پلان چیدمان واحد 93 متری پروژه نیروی زمینی ارتش

پلان چیدمان واحد 110متری پروژه نیروی زمینی ارتش

پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش(زمستان99)

پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش(زمستان99)

پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش(زمستان99)

پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش(زمستان99)

پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش(زمستان99)

پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش(زمستان99)

اسکلت پروژه نیروی زمینی ارتش(زمستان99)

بلوک سوم پروژه نیروی زمینی ارتش

بلوک سوم و چهارم نیروی زمینی ارتش (زمستان99)

بلوک چهارم پروژه نیروی زمینی ارتش

نمای 3D پروژه نیروی زمینی ارتش

نمای بلوک یک و دو و سه پروژه نیروی زمینی ارتش-تابستان99

عملیات نصب اسکلت برج3 نیروی زمینی ارتش-تابستان99

نمای دریاچه چیتگر از پد هلیکوپتر بلوک1

نصب اسکلت بلوک3 نیروی زمینی ارتش-تابستان99

عملیات بتن ریزی سقف بلوک2-پروژه ی نیروی زمینی ارتش-تابستان99

عملیات بتن ریزی بلوک2 پروژه نیروی زمینی ارتش-تابستان99

برج نیروی زمینی ارتش

نمای پروژه برج 3 و 4 نیروی زمینی ارتش-تابستان99

بتن ریزی منفی 4 برج2 نیروی زمینی ارتش-تابستان99

عملیات نصب اسکلت بلوک3 نیروی زمینی ارتش-تابستان99

پروژه نیروی زمینی پهنه C شهرک چیتگر

برج های اداره مهندسی نیروی زمینی

جدول اقساط واحدهای پروژه نزاجا

جدول اقساط واحدهای پروژه نزاجا

جدول اقساط واحدهای پروژه نزاجا

جدول اقساط واحدهای پروژه نزاجا

برج های نزاجا شهرک چیتگر

برج نیروی زمینی ارتش

هلی پد پروژه نیروی زمینی

هلی پد برج نیرو زمینی

برج های نزاجا پهنه نارنجستان

برج های چهارگانه نزاجا

نمای 3D پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش

نمای 3D پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش

نمای 3D پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش

نمای 3D پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش

نمای 3D پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش

نمای 3D پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش

نمای 3D پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش

پروژه نیروی زمینی ارتش پلان چیدمان واحد 121 متری پروژه نیروی زمینی ارتش پلان چیدمان واحد 135 متری پروژه نیروی زمینی ارتش پلان چیدمان واحد 93 متری پروژه نیروی زمینی ارتش پلان چیدمان واحد 110متری پروژه نیروی زمینی ارتش پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش(زمستان99) پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش(زمستان99) پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش(زمستان99) پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش(زمستان99) پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش(زمستان99) پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش(زمستان99) اسکلت پروژه نیروی زمینی ارتش(زمستان99) بلوک سوم پروژه نیروی زمینی ارتش بلوک سوم و چهارم نیروی زمینی ارتش (زمستان99) بلوک چهارم پروژه نیروی زمینی ارتش نمای 3D پروژه نیروی زمینی ارتش نمای بلوک یک و دو و سه پروژه نیروی زمینی ارتش-تابستان99 عملیات نصب اسکلت برج3 نیروی زمینی ارتش-تابستان99 نمای دریاچه چیتگر از پد هلیکوپتر بلوک1 نصب اسکلت بلوک3 نیروی زمینی ارتش-تابستان99 عملیات بتن ریزی سقف بلوک2-پروژه ی نیروی زمینی ارتش-تابستان99 عملیات بتن ریزی بلوک2 پروژه نیروی زمینی ارتش-تابستان99 برج نیروی زمینی ارتش نمای پروژه برج 3 و 4 نیروی زمینی ارتش-تابستان99 بتن ریزی منفی 4 برج2 نیروی زمینی ارتش-تابستان99 عملیات نصب اسکلت بلوک3 نیروی زمینی ارتش-تابستان99 پروژه نیروی زمینی پهنه C شهرک چیتگر برج های اداره مهندسی نیروی زمینی جدول اقساط واحدهای پروژه نزاجا جدول اقساط واحدهای پروژه نزاجا جدول اقساط واحدهای پروژه نزاجا جدول اقساط واحدهای پروژه نزاجا برج های نزاجا شهرک چیتگر برج نیروی زمینی ارتش هلی پد پروژه نیروی زمینی هلی پد برج نیرو زمینی برج های نزاجا پهنه نارنجستان برج های چهارگانه نزاجا نمای 3D پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش نمای 3D پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش نمای 3D پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش نمای 3D پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش نمای 3D پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش نمای 3D پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش نمای 3D پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش
1 از 45
پروژه نیروی زمینی ارتش پلان چیدمان واحد 121 متری پروژه نیروی زمینی ارتش پلان چیدمان واحد 135 متری پروژه نیروی زمینی ارتش پلان چیدمان واحد 93 متری پروژه نیروی زمینی ارتش پلان چیدمان واحد 110متری پروژه نیروی زمینی ارتش پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش(زمستان99) پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش(زمستان99) پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش(زمستان99) پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش(زمستان99) پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش(زمستان99) پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش(زمستان99) اسکلت پروژه نیروی زمینی ارتش(زمستان99) بلوک سوم پروژه نیروی زمینی ارتش بلوک سوم و چهارم نیروی زمینی ارتش (زمستان99) بلوک چهارم پروژه نیروی زمینی ارتش نمای 3D پروژه نیروی زمینی ارتش نمای بلوک یک و دو و سه پروژه نیروی زمینی ارتش-تابستان99 عملیات نصب اسکلت برج3 نیروی زمینی ارتش-تابستان99 نمای دریاچه چیتگر از پد هلیکوپتر بلوک1 نصب اسکلت بلوک3 نیروی زمینی ارتش-تابستان99 عملیات بتن ریزی سقف بلوک2-پروژه ی نیروی زمینی ارتش-تابستان99 عملیات بتن ریزی بلوک2 پروژه نیروی زمینی ارتش-تابستان99 برج نیروی زمینی ارتش نمای پروژه برج 3 و 4 نیروی زمینی ارتش-تابستان99 بتن ریزی منفی 4 برج2 نیروی زمینی ارتش-تابستان99 عملیات نصب اسکلت بلوک3 نیروی زمینی ارتش-تابستان99 پروژه نیروی زمینی پهنه C شهرک چیتگر برج های اداره مهندسی نیروی زمینی جدول اقساط واحدهای پروژه نزاجا جدول اقساط واحدهای پروژه نزاجا جدول اقساط واحدهای پروژه نزاجا جدول اقساط واحدهای پروژه نزاجا برج های نزاجا شهرک چیتگر برج نیروی زمینی ارتش هلی پد پروژه نیروی زمینی هلی پد برج نیرو زمینی برج های نزاجا پهنه نارنجستان برج های چهارگانه نزاجا نمای 3D پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش نمای 3D پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش نمای 3D پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش نمای 3D پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش نمای 3D پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش نمای 3D پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش نمای 3D پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش

پیش فروش امتیاز پروژه برج های چهارگانه نزاجا پهنه نارنجستان شهرک چیتگر


امکانات پروژه

توضیحات مختصر پروژه چهارگانه نیروی زمینی ارتش را اینجا بشنوید:

آنچه در این مطلب خواهید خواند در یک نگاه:

  1. تحلیل تخصصی پروژه برج نیروی زمینی ارتش
  2. کاربری پروژه
  3. سازنده پروژه
  4. موقعیت مکانی پروژه
  5. مشخصات کلی پروژه برج های نیروی زمینی ارتش
  6. امکانات پروژه
  7. روال خرید و فروش در پروژه
  8. قیمت و قرارداد ساخت پروژه

تحلیل پروژه برج های چهارگانه نزاجا

برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش، نیمی از برج های پهنه C را تشکیل می دهند و باتوجه به مبلغ واریزی و اقساط متناسب نسبت به دیگر پروژه های این پهنه، با اقبال عمومی خوبی مواجه شده است و همچنین افزایش قیمت علی الحساب آن نیز نسبت به دیگر پروژه ها منطقی تر و متعادل تر بوده است. به مزایای این پروژه می توان تنوع متراژ برای واحدهای یک ، دو و سه خوابه و همچنین موقعیت مکانی آرام و دنج نسبت به پروژه های دور دریاچه را نیز اضافه نمود. در نهایت می توان گفت خریداران می توانند با هر میزان آورده ی اولیه ای که از یک عدد خاص شروع می شود- مجموع واریزی و حق امتیاز- در این پروژه وارد شوند و با پرداخت اقساط آن به یک واحد خوب در یک برج با سازه ای متفاوت از دیگر برج های شهرک چیتگر برسند. 

کاربری برج های نیروی زمینی ارتش

برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش در پهنه C شهرک چیتگر قرار دارند که کاربری پهنه مسکونی می باشند.البته مطمئنا متولیان امرساخت برای رفع مایحتاج اعضا اقدام به ساخت چندین واحد تجاری در پهنه مینمایند.

سازنده پروژه نزاجا شهرک چیتگر

شرکت تعاونی مسکن کارکنان اداره فنی،مهندسی نیروی زمینی ارتش ساخت برج های چهارگانه نزاجا را به عهده دارند. 

موقعیت مکانی برج های چهارگانه نزاجا

منطقه 22 تهران، شهرک گلستان، ضلع غربی دریاچه خلیج فارس، شهرک چیتگر، پهنه C یا نارنجستان، برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش

مشخصات کلی پروژه چهارگانه نزاجا پهنه C شهرک چیتگر

پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی در قالب 4 برج 40 طبقه با متراژهای 93، 110، 121 و 135 متری در مرحله اتمام نما در برج های اول و دوم و برج سوم در مرحله ی اتما اسکلت و برج چهارم در مرحله اسکلت با موعد تحویل سال 1405 میباشد.

امکانات پروژه نیروی زمینی چیتگر

پارکینگ و انباری، لابی 24 ساعته، سالن اجتماعات، سالن ورزشی

روال خرید و فروش و نقل و انتقال برج های چهارگانه نزاجا

واحدهای مسکونی برج های چهارگانه نیروی زمینی در برج های اول،دوم و سوم به صورت متری خرید و فروش می شوند و برج چهارم که آخرین بلوک میباشد بصورت امتیاز و واریزی میباشد.تمامی واحدها در دفتر تعاونی قابل استعلام می باشند. تمامی واحدها دارای دفترچه مالکیت بوده و در دفتر تعاونی قابل نقل و انتقال و واگذاری به صورت قطعی می باشند. 

قیمت و قرارداد ساخت پروژه نیروی زمینی پهنه نارنجستان 

واحدهایی که در برج اول تا سوم قرار دارند چون انتخاب واحد نموده اند و طبقه و جهت و متراژ دقیق آنها مشخص میباشد بصورت تسویه کامل و متری خرید و فروش میشود که خواهشمندیم جهت استعلام قیمت به روز با کارشناسان ما تماس بگیرید.


تماس با دفتر خرید و فروش 02148000944

02148000944

برج های نیروی زمینی ارتش در کجا واقع شده؟

در غرب دریاچه,تقاطع اتوبان حکیم و بلوار پژوهش,پهنه C شهرک چیتگر

تحویل پروژه نیروی زمینی چه زمانی است؟

با توجه به اعلام تعاونی و پیشرفت کاری عالی پروژه تحویل بلوک های 1 و 2 سال 1400 میباشد

قرارداد ساخت پروژه نیروی زمینی ارتش چقدر است؟

قرارداد ساخت پروژه به صورت علی الحساب متری 2.585.000 تومان میباشد

نحوه خرید در این پروژه به چه شکل است؟

نجوه خرید این پروژه به صورت واریزی امتیازی است و برای اطلاع از قیمت ها با کارشناسان ما تماس بگیرین

ساعت کاری دفتر فروش

همه روزه از 10 صبح تا 8.30 شب در خدمت شما هستیم


سینا 2 سال قبل

فقط افرادی ک تو ارتش کار میکنن میتونن با این قسمت بخرن یا همه؟

پدرام افشار 1 سال و 12 ماه قبل

سلام وقت بخیر برای خرید امتیاز هر شخصی میتواند اقدام کنید جهت خرید امتیاز با مشاورین ما تماس بگیرید 02148000944

فراز دیبا 2 سال و 10 ماه قبل

توضیحات فوق العاده

پدرام افشار 2 سال و 10 ماه قبل

با عرض سلام و ادب ممنون از حسن نظر شما

صادق 3 سال و 1 ماه قبل

برج خوبیه ولی قرار بود برای خونه دار کردن و بالا بردن توان مالی پرسنل کادر نزاجا باشه که برعکس شد باعث ورشکستگیشون شد من هرچی داشتم فروختم دادم جای اقساط پروژه که الان قیمت همونا از خود پروژه بیشتر شده در کل سود را افرادی بردن که از نظامیا خریدن

پیمان 3 سال و 1 ماه قبل

با سلام خدمت شما
ثبت نام جدید پروژه ها کی شروع میشه؟

اشرفی 3 سال و 3 ماه قبل

سلام با یک میلیاردو پونصد میشه در بلوک ۱ یه واحد ۹۳ متری گرفت؟من کل بودجه ای که دارم همین قدره

پدرام افشار 3 سال و 3 ماه قبل

سلام وقت بخیر برای استعلام قیمت با کارشناسان ما تماس بگیرید 02148000944

نوید 3 سال و 4 ماه قبل

سلام خسته نباشید مبلغ قسط ماهیانه چقدره و چند قسط داره

علی 3 سال و 5 ماه قبل

با سلام اگر الان بخواهیم نسبت به خرید امتیاز یک واحد ۱۳۵ متری اقدام کنیم تقریبا چه مبلغی الان باید پرداخت کنیم و چه مبلغی تا زمان تحویل

پدرام افشار 3 سال و 5 ماه قبل

با سلام و عرض ادب برای استعلام قیمت های بروز و مشاوره خرید رایگان با ما تماس بگیرید 02148000944

آرامی 3 سال و 5 ماه قبل

با عرض سلام هر برج شامل چند واحد مسکونی می باشد

پدرام افشار 3 سال و 5 ماه قبل

سلام هر برج 450 واحد میباشد که با متراژهای 93 تا 135متری میباشد.

محمد 3 سال و 5 ماه قبل

سلام و وقت بخیر شرایط پیش فروش به چه صورت هست؟

پدرام افشار 3 سال و 5 ماه قبل

سلام وقت بخیر شرایط به صورت واریزی امتیازی میباشد جهت اطلاع از قیمت ها با ما تماس بگیرید. 02148000944

ایمانی 4 سال قبل

ایا با تحویل برج اول و دوم امکان سکونت فراهم است یا تحویل موقت میشوند تا دو رج دیگر هم ساخته و تحویل شوند؟

پدرام افشار 4 سال قبل

با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما طبق اعلام تعاونی سازنده برج اول و دوم تا سال 1400 تحویل اعضا میشوند و هنوز زمان دقیقی برای تحویل بلوک های 3 و 4 اعلام نشده. با این وجود به محض تحویل بلوک اول و دوم اجازه سکونت داده خواهد شد