پیش فروش امتیاز پروژه برج های چهارگانه نزاجا پهنه نارنجستان شهرک چیتگر

56نفر 1402/04/19 24997

نمای 3D پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش

نمای 3D پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش

نمای 3D پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش

نمای 3D پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش

نمای 3D پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش

نمای 3D پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش

نمای 3D پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش

برج های چهارگانه نزاجا

برج های نزاجا پهنه نارنجستان

هلی پد برج نیرو زمینی

هلی پد پروژه نیروی زمینی

برج نیروی زمینی ارتش

برج های نزاجا شهرک چیتگر

جدول اقساط واحدهای پروژه نزاجا

جدول اقساط واحدهای پروژه نزاجا

جدول اقساط واحدهای پروژه نزاجا

جدول اقساط واحدهای پروژه نزاجا

برج های اداره مهندسی نیروی زمینی

پروژه نیروی زمینی پهنه C شهرک چیتگر

عملیات نصب اسکلت بلوک3 نیروی زمینی ارتش-تابستان99

بتن ریزی منفی 4 برج2 نیروی زمینی ارتش-تابستان99

نمای پروژه برج 3 و 4 نیروی زمینی ارتش-تابستان99

عملیات بتن ریزی بلوک2 پروژه نیروی زمینی ارتش-تابستان99

عملیات بتن ریزی سقف بلوک2-پروژه ی نیروی زمینی ارتش-تابستان99

نصب اسکلت بلوک3 نیروی زمینی ارتش-تابستان99

نمای دریاچه چیتگر از پد هلیکوپتر بلوک1

عملیات نصب اسکلت برج3 نیروی زمینی ارتش-تابستان99

نمای بلوک یک و دو و سه پروژه نیروی زمینی ارتش-تابستان99

نمای 3D پروژه نیروی زمینی ارتش

بلوک چهارم پروژه نیروی زمینی ارتش

بلوک سوم و چهارم نیروی زمینی ارتش (زمستان99)

بلوک سوم پروژه نیروی زمینی ارتش

اسکلت پروژه نیروی زمینی ارتش(زمستان99)

پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش(زمستان99)

پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش(زمستان99)

پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش(زمستان99)

پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش(زمستان99)

پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش(زمستان99)

پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش(زمستان99)

پلان چیدمان واحد 110متری پروژه نیروی زمینی ارتش

پلان چیدمان واحد 93 متری پروژه نیروی زمینی ارتش

پلان چیدمان واحد 135 متری پروژه نیروی زمینی ارتش

پلان چیدمان واحد 121 متری پروژه نیروی زمینی ارتش

نمای 3D پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش نمای 3D پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش نمای 3D پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش نمای 3D پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش نمای 3D پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش نمای 3D پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش نمای 3D پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش برج های چهارگانه نزاجا برج های نزاجا پهنه نارنجستان هلی پد برج نیرو زمینی هلی پد پروژه نیروی زمینی برج نیروی زمینی ارتش برج های نزاجا شهرک چیتگر جدول اقساط واحدهای پروژه نزاجا جدول اقساط واحدهای پروژه نزاجا جدول اقساط واحدهای پروژه نزاجا جدول اقساط واحدهای پروژه نزاجا برج های اداره مهندسی نیروی زمینی پروژه نیروی زمینی پهنه C شهرک چیتگر عملیات نصب اسکلت بلوک3 نیروی زمینی ارتش-تابستان99 بتن ریزی منفی 4 برج2 نیروی زمینی ارتش-تابستان99 نمای پروژه برج 3 و 4 نیروی زمینی ارتش-تابستان99 عملیات بتن ریزی بلوک2 پروژه نیروی زمینی ارتش-تابستان99 عملیات بتن ریزی سقف بلوک2-پروژه ی نیروی زمینی ارتش-تابستان99 نصب اسکلت بلوک3 نیروی زمینی ارتش-تابستان99 نمای دریاچه چیتگر از پد هلیکوپتر بلوک1 عملیات نصب اسکلت برج3 نیروی زمینی ارتش-تابستان99 نمای بلوک یک و دو و سه پروژه نیروی زمینی ارتش-تابستان99 نمای 3D پروژه نیروی زمینی ارتش بلوک چهارم پروژه نیروی زمینی ارتش بلوک سوم و چهارم نیروی زمینی ارتش (زمستان99) بلوک سوم پروژه نیروی زمینی ارتش اسکلت پروژه نیروی زمینی ارتش(زمستان99) پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش(زمستان99) پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش(زمستان99) پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش(زمستان99) پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش(زمستان99) پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش(زمستان99) پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش(زمستان99) پلان چیدمان واحد 110متری پروژه نیروی زمینی ارتش پلان چیدمان واحد 93 متری پروژه نیروی زمینی ارتش پلان چیدمان واحد 135 متری پروژه نیروی زمینی ارتش پلان چیدمان واحد 121 متری پروژه نیروی زمینی ارتش
1 از 44
نمای 3D پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش نمای 3D پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش نمای 3D پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش نمای 3D پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش نمای 3D پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش نمای 3D پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش نمای 3D پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش برج های چهارگانه نزاجا برج های نزاجا پهنه نارنجستان هلی پد برج نیرو زمینی هلی پد پروژه نیروی زمینی برج نیروی زمینی ارتش برج های نزاجا شهرک چیتگر جدول اقساط واحدهای پروژه نزاجا جدول اقساط واحدهای پروژه نزاجا جدول اقساط واحدهای پروژه نزاجا جدول اقساط واحدهای پروژه نزاجا برج های اداره مهندسی نیروی زمینی پروژه نیروی زمینی پهنه C شهرک چیتگر عملیات نصب اسکلت بلوک3 نیروی زمینی ارتش-تابستان99 بتن ریزی منفی 4 برج2 نیروی زمینی ارتش-تابستان99 نمای پروژه برج 3 و 4 نیروی زمینی ارتش-تابستان99 عملیات بتن ریزی بلوک2 پروژه نیروی زمینی ارتش-تابستان99 عملیات بتن ریزی سقف بلوک2-پروژه ی نیروی زمینی ارتش-تابستان99 نصب اسکلت بلوک3 نیروی زمینی ارتش-تابستان99 نمای دریاچه چیتگر از پد هلیکوپتر بلوک1 عملیات نصب اسکلت برج3 نیروی زمینی ارتش-تابستان99 نمای بلوک یک و دو و سه پروژه نیروی زمینی ارتش-تابستان99 نمای 3D پروژه نیروی زمینی ارتش بلوک چهارم پروژه نیروی زمینی ارتش بلوک سوم و چهارم نیروی زمینی ارتش (زمستان99) بلوک سوم پروژه نیروی زمینی ارتش اسکلت پروژه نیروی زمینی ارتش(زمستان99) پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش(زمستان99) پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش(زمستان99) پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش(زمستان99) پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش(زمستان99) پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش(زمستان99) پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش(زمستان99) پلان چیدمان واحد 110متری پروژه نیروی زمینی ارتش پلان چیدمان واحد 93 متری پروژه نیروی زمینی ارتش پلان چیدمان واحد 135 متری پروژه نیروی زمینی ارتش پلان چیدمان واحد 121 متری پروژه نیروی زمینی ارتش

پیش فروش امتیاز پروژه برج های چهارگانه نزاجا پهنه نارنجستان شهرک چیتگر


امکانات پروژه

تحلیل پروژه برج های چهارگانه نزاجا

برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش، نیمی از برج های پهنه C را تشکیل می دهند و باتوجه به مبلغ واریزی و اقساط متناسب نسبت به دیگر پروژه های این پهنه، با اقبال عمومی خوبی مواجه شده است و همچنین افزایش قیمت علی الحساب آن نیز نسبت به دیگر پروژه ها منطقی تر و متعادل تر بوده است. به مزایای این پروژه می توان تنوع متراژ برای واحدهای یک ، دو و سه خوابه و همچنین موقعیت مکانی آرام و دنج نسبت به پروژه های دور دریاچه را نیز اضافه نمود. در نهایت می توان گفت خریداران می توانند با هر میزان آورده ی اولیه ای که از یک عدد خاص شروع می شود- مجموع واریزی و حق امتیاز- در این پروژه وارد شوند و با پرداخت اقساط آن به یک واحد خوب در یک برج با سازه ای متفاوت از دیگر برج های شهرک چیتگر برسند. 

کاربری برج های نیروی زمینی ارتش

برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش مسکونی می باشند. 

سازنده پروژه نزاجا شهرک چیتگر

شرکت تعاونی مسکن کارکنان اداره فنی،مهندسی نیروی زمینی ارتش ساخت برج های چهارگانه نزاجا را به عهده دارند. 

موقعیت مکانی برج های چهارگانه نزاجا

منطقه 22 تهران، شهرک گلستان، ضلع غربی دریاچه خلیج فارس، شهرک چیتگر، پهنه C یا نارنجستان، برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش

مشخصات کلی پروژه چهارگانه نزاجا پهنه C شهرک چیتگر

پروژه برج های چهارگانه نیروی زمینی در قالب 4 برج 40 طبقه با متراژهای 93، 110، 121 و 135 متری در مرحله اتمام اسکلت و دیوارچینی انجام نما در برج های اول و دوم و برج سوم در مرحله ی نصب اسکلت و برج چهارم در مرحله اسکلت با موعد تحویل سال 1403 میباشد.

امکانات پروژه نیروی زمینی چیتگر

پارکینگ و انباری، لابی 24 ساعته، سالن اجتماعات، سالن ورزشی

روال خرید و فروش و نقل و انتقال برج های چهارگانه نزاجا

واحدهای مسکونی برج های چهارگانه نیروی زمینی به صورت واریزی و امتیازی خرید و فروش می شوند و در دفتر تعاونی قابل استعلام و رتبه بندی می باشند. تمامی واحدها دارای دفترچه مالکیت بوده و در دفتر تعاونی قابل نقل و انتقال و واگذاری به صورت قطعی می باشند. 

قیمت و قرارداد ساخت پروژه نیروی زمینی پهنه نارنجستان 

قرارداد ساخت برج های چهارگانه نزاجا در ابتدا برای اعضای اولیه متری 1.5 میلیون تومان به صورت علی الحساب بوده که در ابتدای سال 98 طبق برآورد و اعلام جدید تعاونی این قیمت به متری 2.585.000 تومان افزایش یافت. واریزی اعضا بسته به متراژ تا انتهای سال 97 از 139.5 میلیون تا 202.5 میلیون تومان و اقساط پروژه براساس متراژ واحدها به صورت دوره های هر سه ماه یکبار از 12.6 تا 18.4 میلیون تومان می باشد.


تماس با دفتر خرید و فروش 02148000944

02148000944

برج های نیروی زمینی ارتش در کجا واقع شده؟

در غرب دریاچه,تقاطع اتوبان حکیم و بلوار پژوهش,پهنه C شهرک چیتگر

تحویل پروژه نیروی زمینی چه زمانی است؟

با توجه به اعلام تعاونی و پیشرفت کاری عالی پروژه تحویل بلوک های 1 و 2 سال 1400 میباشد

قرارداد ساخت پروژه نیروی زمینی ارتش چقدر است؟

قرارداد ساخت پروژه به صورت علی الحساب متری 2.585.000 تومان میباشد

نحوه خرید در این پروژه به چه شکل است؟

نجوه خرید این پروژه به صورت واریزی امتیازی است و برای اطلاع از قیمت ها با کارشناسان ما تماس بگیرین

ساعت کاری دفتر فروش

همه روزه از 10 صبح تا 8.30 شب در خدمت شما هستیم


سینا 1 سال و 1 ماه قبل

فقط افرادی ک تو ارتش کار میکنن میتونن با این قسمت بخرن یا همه؟

پدرام افشار 1 سال و 1 ماه قبل

سلام وقت بخیر برای خرید امتیاز هر شخصی میتواند اقدام کنید جهت خرید امتیاز با مشاورین ما تماس بگیرید 02148000944

فراز دیبا 2 سال قبل

توضیحات فوق العاده

پدرام افشار 2 سال قبل

با عرض سلام و ادب ممنون از حسن نظر شما

صادق 2 سال و 3 ماه قبل

برج خوبیه ولی قرار بود برای خونه دار کردن و بالا بردن توان مالی پرسنل کادر نزاجا باشه که برعکس شد باعث ورشکستگیشون شد من هرچی داشتم فروختم دادم جای اقساط پروژه که الان قیمت همونا از خود پروژه بیشتر شده در کل سود را افرادی بردن که از نظامیا خریدن

پیمان 2 سال و 3 ماه قبل

با سلام خدمت شما
ثبت نام جدید پروژه ها کی شروع میشه؟

اشرفی 2 سال و 5 ماه قبل

سلام با یک میلیاردو پونصد میشه در بلوک ۱ یه واحد ۹۳ متری گرفت؟من کل بودجه ای که دارم همین قدره

پدرام افشار 2 سال و 5 ماه قبل

سلام وقت بخیر برای استعلام قیمت با کارشناسان ما تماس بگیرید 02148000944

نوید 2 سال و 5 ماه قبل

سلام خسته نباشید مبلغ قسط ماهیانه چقدره و چند قسط داره

علی 2 سال و 7 ماه قبل

با سلام اگر الان بخواهیم نسبت به خرید امتیاز یک واحد ۱۳۵ متری اقدام کنیم تقریبا چه مبلغی الان باید پرداخت کنیم و چه مبلغی تا زمان تحویل

پدرام افشار 2 سال و 7 ماه قبل

با سلام و عرض ادب برای استعلام قیمت های بروز و مشاوره خرید رایگان با ما تماس بگیرید 02148000944

آرامی 2 سال و 7 ماه قبل

با عرض سلام هر برج شامل چند واحد مسکونی می باشد

پدرام افشار 2 سال و 7 ماه قبل

سلام هر برج 450 واحد میباشد که با متراژهای 93 تا 135متری میباشد.

محمد 2 سال و 7 ماه قبل

سلام و وقت بخیر شرایط پیش فروش به چه صورت هست؟

پدرام افشار 2 سال و 7 ماه قبل

سلام وقت بخیر شرایط به صورت واریزی امتیازی میباشد جهت اطلاع از قیمت ها با ما تماس بگیرید. 02148000944

ایمانی 3 سال و 2 ماه قبل

ایا با تحویل برج اول و دوم امکان سکونت فراهم است یا تحویل موقت میشوند تا دو رج دیگر هم ساخته و تحویل شوند؟

پدرام افشار 3 سال و 2 ماه قبل

با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما طبق اعلام تعاونی سازنده برج اول و دوم تا سال 1400 تحویل اعضا میشوند و هنوز زمان دقیقی برای تحویل بلوک های 3 و 4 اعلام نشده. با این وجود به محض تحویل بلوک اول و دوم اجازه سکونت داده خواهد شد