فروش واحدهای مجتمع نارنجستان 1 ابنیه آکام بلوار کوهک

28نفر 1402/02/13 8538

عملیات اسکلت طبقات مثبت و دیوار چینی نارنجستان1-بهار 1400

عملیات اسکلت طبقات مثبت و دیوار چینی نارنجستان1-بهار 1400

عملیات اسکلت طبقات مثبت و دیوار چینی نارنجستان1-بهار 1400

عملیات اسکلت طبقات مثبت و دیوار چینی نارنجستان1-بهار 1400

عملیات اسکلت طبقات مثبت و دیوار چینی نارنجستان1-بهار 1400

عملیات اسکلت طبقات مثبت و دیوار چینی نارنجستان1-بهار 1400

عملیات اسکلت طبقات مثبت و دیوار چینی نارنجستان1-زمستان 99

عملیات اسکلت طبقات مثبت و دیوار چینی نارنجستان1-زمستان 99

عملیات اسکلت طبقات مثبت و دیوار چینی نارنجستان1-زمستان 99

عملیات اسکلت طبقات مثبت و دیوار چینی نارنجستان1-زمستان 99

عملیات اسکلت طبقات مثبت و دیوار چینی نارنجستان1-زمستان 99

عملیات اسکلت طبقات مثبت و دیوار چینی نارنجستان1-زمستان 99

عملیات اسکلت طبقات مثبت و دیوار چینی نارنجستان1-زمستان 99

عملیات اسکلت طبقات مثبت و دیوار چینی نارنجستان1-زمستان 99

عملیات اسکلت طبقات مثبت و دیوار چینی نارنجستان1-زمستان 99

عملیات اسکلت طبقات مثبت نارنجستان1-آذر ماه99

عملیات اسکلت طبقات مثبت نارنجستان1-آذر ماه99

عملیات اسکلت طبقات مثبت نارنجستان1-آذر ماه99

عملیات اسکلت طبقات مثبت نارنجستان1-آذر ماه99

عملیات اسکلت طبقات مثبت نارنجستان1-آذر ماه99

عملیات اسکلت طبقات مثبت نارنجستان1-مهرماه99

عملیات اسکلت طبقات مثبت نارنجستان1-مهرماه99

عملیات اسکلت طبقات مثبت نارنجستان1-مهرماه99

عملیات اسکلت طبقات مثبت نارنجستان1-مهرماه99

روند کاری پروژه نارنجستان1-مرداد99

اسکلت همکف نارنجستان1-مرداد99

عملیات اجرای اسکلت بتنی نارنجستان1-مرداد99

عملیات اجرای اسکلت بتنی نارنجستان1-مرداد99

گودبرداری پروژه نارنجستان1

پروژه نارنجستان آکام

برج های نارنجستان1

برج نارنجستان کوهک

پروژه نارنجستان ابنیه آکام

پروژه نارنجستان 1

نمای 3d پروژه نارنجستان 1

امتیاز پروژه نارنجستان 1 کوهک منطقه 22

امتیاز پروژه نارنجستان 1 کوهک منطقه 22

امتیاز پروژه نارنجستان 1 کوهک منطقه 22

امتیاز پروژه نارنجستان 1 کوهک منطقه 22

امتیاز نارنجستان 1

عملیات اسکلت طبقات مثبت و دیوار چینی نارنجستان1-بهار 1400 عملیات اسکلت طبقات مثبت و دیوار چینی نارنجستان1-بهار 1400 عملیات اسکلت طبقات مثبت و دیوار چینی نارنجستان1-بهار 1400 عملیات اسکلت طبقات مثبت و دیوار چینی نارنجستان1-بهار 1400 عملیات اسکلت طبقات مثبت و دیوار چینی نارنجستان1-بهار 1400 عملیات اسکلت طبقات مثبت و دیوار چینی نارنجستان1-بهار 1400 عملیات اسکلت طبقات مثبت و دیوار چینی نارنجستان1-زمستان 99 عملیات اسکلت طبقات مثبت و دیوار چینی نارنجستان1-زمستان 99 عملیات اسکلت طبقات مثبت و دیوار چینی نارنجستان1-زمستان 99 عملیات اسکلت طبقات مثبت و دیوار چینی نارنجستان1-زمستان 99 عملیات اسکلت طبقات مثبت و دیوار چینی نارنجستان1-زمستان 99 عملیات اسکلت طبقات مثبت و دیوار چینی نارنجستان1-زمستان 99 عملیات اسکلت طبقات مثبت و دیوار چینی نارنجستان1-زمستان 99 عملیات اسکلت طبقات مثبت و دیوار چینی نارنجستان1-زمستان 99 عملیات اسکلت طبقات مثبت و دیوار چینی نارنجستان1-زمستان 99 عملیات اسکلت طبقات مثبت نارنجستان1-آذر ماه99 عملیات اسکلت طبقات مثبت نارنجستان1-آذر ماه99 عملیات اسکلت طبقات مثبت نارنجستان1-آذر ماه99 عملیات اسکلت طبقات مثبت نارنجستان1-آذر ماه99 عملیات اسکلت طبقات مثبت نارنجستان1-آذر ماه99 عملیات اسکلت طبقات مثبت نارنجستان1-مهرماه99 عملیات اسکلت طبقات مثبت نارنجستان1-مهرماه99 عملیات اسکلت طبقات مثبت نارنجستان1-مهرماه99 عملیات اسکلت طبقات مثبت نارنجستان1-مهرماه99 روند کاری پروژه نارنجستان1-مرداد99 اسکلت همکف نارنجستان1-مرداد99 عملیات اجرای اسکلت بتنی نارنجستان1-مرداد99 عملیات اجرای اسکلت بتنی نارنجستان1-مرداد99 گودبرداری پروژه نارنجستان1 پروژه نارنجستان آکام برج های نارنجستان1 برج نارنجستان کوهک پروژه نارنجستان ابنیه آکام پروژه نارنجستان 1 نمای 3d پروژه نارنجستان 1 امتیاز پروژه نارنجستان 1 کوهک منطقه 22 امتیاز پروژه نارنجستان 1 کوهک منطقه 22 امتیاز پروژه نارنجستان 1 کوهک منطقه 22 امتیاز پروژه نارنجستان 1 کوهک منطقه 22 امتیاز نارنجستان 1
1 از 40
عملیات اسکلت طبقات مثبت و دیوار چینی نارنجستان1-بهار 1400 عملیات اسکلت طبقات مثبت و دیوار چینی نارنجستان1-بهار 1400 عملیات اسکلت طبقات مثبت و دیوار چینی نارنجستان1-بهار 1400 عملیات اسکلت طبقات مثبت و دیوار چینی نارنجستان1-بهار 1400 عملیات اسکلت طبقات مثبت و دیوار چینی نارنجستان1-بهار 1400 عملیات اسکلت طبقات مثبت و دیوار چینی نارنجستان1-بهار 1400 عملیات اسکلت طبقات مثبت و دیوار چینی نارنجستان1-زمستان 99 عملیات اسکلت طبقات مثبت و دیوار چینی نارنجستان1-زمستان 99 عملیات اسکلت طبقات مثبت و دیوار چینی نارنجستان1-زمستان 99 عملیات اسکلت طبقات مثبت و دیوار چینی نارنجستان1-زمستان 99 عملیات اسکلت طبقات مثبت و دیوار چینی نارنجستان1-زمستان 99 عملیات اسکلت طبقات مثبت و دیوار چینی نارنجستان1-زمستان 99 عملیات اسکلت طبقات مثبت و دیوار چینی نارنجستان1-زمستان 99 عملیات اسکلت طبقات مثبت و دیوار چینی نارنجستان1-زمستان 99 عملیات اسکلت طبقات مثبت و دیوار چینی نارنجستان1-زمستان 99 عملیات اسکلت طبقات مثبت نارنجستان1-آذر ماه99 عملیات اسکلت طبقات مثبت نارنجستان1-آذر ماه99 عملیات اسکلت طبقات مثبت نارنجستان1-آذر ماه99 عملیات اسکلت طبقات مثبت نارنجستان1-آذر ماه99 عملیات اسکلت طبقات مثبت نارنجستان1-آذر ماه99 عملیات اسکلت طبقات مثبت نارنجستان1-مهرماه99 عملیات اسکلت طبقات مثبت نارنجستان1-مهرماه99 عملیات اسکلت طبقات مثبت نارنجستان1-مهرماه99 عملیات اسکلت طبقات مثبت نارنجستان1-مهرماه99 روند کاری پروژه نارنجستان1-مرداد99 اسکلت همکف نارنجستان1-مرداد99 عملیات اجرای اسکلت بتنی نارنجستان1-مرداد99 عملیات اجرای اسکلت بتنی نارنجستان1-مرداد99 گودبرداری پروژه نارنجستان1 پروژه نارنجستان آکام برج های نارنجستان1 برج نارنجستان کوهک پروژه نارنجستان ابنیه آکام پروژه نارنجستان 1 نمای 3d پروژه نارنجستان 1 امتیاز پروژه نارنجستان 1 کوهک منطقه 22 امتیاز پروژه نارنجستان 1 کوهک منطقه 22 امتیاز پروژه نارنجستان 1 کوهک منطقه 22 امتیاز پروژه نارنجستان 1 کوهک منطقه 22 امتیاز نارنجستان 1

فروش واحدهای مجتمع نارنجستان 1 ابنیه آکام بلوار کوهک


امکانات پروژه

**لازم به ذکر است اعضا در پروژه نارنجستان 1 انتخاب واحد کرده و واحدها به اعضا تحویل داده شده**

 

تحلیل پروژه نارنجستان 1 ابنیه آکام

پروژه نارنجستان واقع در بلوار کوهک، بلوار علوم فنون یکی از معتبرترین پروژه های منطقه 22 است که باتوجه به مدت زمان کوتاهی که از آغاز بکارش می گذرد اما درصد پیشرفت فیزیکی خوبی داشته است. از مزایای پروژه نارنجستان می توان به کم واحد بودن و دنج بودن موقعیت مکانی اش اشاره کرد که در عین حال بهترین دسترسی ها را به اتوبان شهید خرازی، حکیم، آزادگان و تهران-کرج دارد. همچنین باید گفت منطقه بلوار کوهک در حال حاضر یکی از رو به رشدترین بخش های منطقه 22 به شمار می رود و رشد چشمگیری خواهد داشت و این رشد اثر مستقیم بر ارزش افزوده ی واحدهای مسکونی این بخش از جمله پروژه نارنجستان 1 خواهد داشت. 

کاربری پروژه نارنجستان 1 بلوار کوهک

برج های 10 طبقه نارنجستان1 ،مسکونی می باشند.

سازنده برج های نارنجستان

برج های نارنجستان1 توسط  شرکت تعاونی عمرانی نوین ساز ابنیه آکام ساخته می شوند.

موقعیت مکانی پروژه نارنجستان

منطقه 22 تهران، شهرک گلستان، بلوار کوهک، بلوار علوم فنون، پروژه مسکونی نارنجستان1

مشخصات کلی پروژه نارنجستان ابنیه آکام

پروژه نارنجستان1 در قالب 2 برج 11 طبقه (3طبقه منفی+1 طبقه لابی+7 طبقه مسکونی) هر طبقه 6 واحد در مجموع 84 واحد مسکونی و متراژهای 102متری 136متری و150متری میباشد. پروژه نارنجستان1 هم اکنون در مرحله تحویل دائم به اعضا میباشد.

امکانات برج های نارنجستان 1

پارکینگ و انباری جهت هر واحد مسکونی- لابی 24 ساعته- سالن اجتماعات- سالن ورزشی حرفه ای-یک دستگاه سوئیت سرایداری-سالن چند منظوره برای بازی کودکان-نورپردازی حرفه ای نما

روال خرید و فروش و نقل و انتقال تعاونی مسکن ابنیه آکام

پروژه نارنجستان به صورت واریزی و امتیاز خرید و فروش می شوند و تمامی واحدهای پروژه نارنجستان1 دارای دفترچه مالکیت بوده و در دفتر تعاونی مسکن ابنیه آکام قابل نقل و انتقال و واگذاری به صورت قطعی می باشند. 

قیمت و قرارداد ساخت امتیاز پروژه نارنجستان 1

قرارداد ساخت پروژه نارنجستان از ابتدا متری 7.500.000 میلیون تومان به صورت علی الحساب جهت اعضای اولیه اعلام شده است.واریزی هر واحد بر اساس متراژ از 621 میلیون تا 858 میلیون تومان متغیر است.اقساط ساخت صرفا برای 4 ماهه اول سال 1401 بسته به متراژ به شرح زیر است:

 

 

پروژه نارنجستان 2

پروژه نارنجستان 3

پروژه نارنجستان 4


شماره تماس دفتر خرید و فروش 02148000944

02148000944

پروژه نارنجستان1 کجاست؟

پروژه در شرق دریاچه بلوار کوهک،بلوار علوم و فنون واقع شده است

پروژه نارنجستان 1 معتبر میباشد؟

بله پروژه نارنجستان1 یکی 4پروژه تعاونی ابنیه آکام هست و بسیار معتبر و خوشنام میباشد.

متراژ واحدهای پروژه نارنجستان1 چند متری هست؟

این پروژه 3تیپ متراژ دارد 102 متری-136متری-150 متری 2خواب و 3 خواب

ساعت کاری دفتر خرید و فروش

همه روزه از 10 صبح تا 8.30 شب در خدمت هستیم


فرزاد 2 سال و 9 ماه قبل

سلام، چطوری میشه امتیاز ۱۳۶متری خرید و الان بایستی چقدر پرداخت بشه و اقساط بعدش به چه صورته؟

پدرام افشار 2 سال و 9 ماه قبل

سلام و ارادت برای اطلاعات بیشتر،واریزی به روز و حق امتیاز لطفا با کارشناسان ما تماس بگیرید و یا از همین طریق شماره تماس بفرمایید تا در اسرع وقت با شما تماس بگیریم.