نمای 3D تایید شده پروژه نارنجستان4

نمای 3D پروژه نارنجستان4

نمای 3D پروژه نارنجستان 4

موقعیت قرارگیری پروژه نارنجستان4

جانمایی واحدهای پروژه نارنجستان4

جانمایی یال های شمالی-غربی-شرقی نارنجستان4

تیپ های متراژی پروژه نارنجستان 4

نارنجستان4-مهرماه 99

نارنجستان4-مهرماه 99

آزمایش خاک نارنجستان4-آذر99

آزمایش خاک نارنجستان4-آذر99

گودبرداری پروژه نارنجستان 4 - 22 آذر99

گودبرداری پروژه نارنجستان 4 - 22 آذر99

گودبرداری پروژه نارنجستان 4 - 22 آذر99

عملیات گودبرداری پروژه نارنجستان4-بهمن ماه 99

عملیات گودبرداری پروژه نارنجستان4-بهمن ماه 99

اجرای عملیات بتن ریزی مگر در پروژه مسکونی نارنجستان4-فروردین1400

اجرای عملیات بتن ریزی مگر در پروژه مسکونی نارنجستان4-فروردین1400

اجرای عملیات بتن ریزی مگر در پروژه مسکونی نارنجستان4-فروردین1400

اجرای عملیات بتن ریزی مگر در پروژه مسکونی نارنجستان4-فروردین1400

اجرای عملیات بتن ریزی مگر در پروژه مسکونی نارنجستان4-فروردین1400

اجرای عملیات بتن ریزی مگر در پروژه مسکونی نارنجستان4-فروردین1400

اجرای عملیات بتن ریزی مگر در پروژه مسکونی نارنجستان4-فروردین1400

شروع عملیات فنداسیون پروژه مسکونی نارنجستان4-اردیبهشت 1400

عملیات بتن ریزی فنداسیون پروژه مسکونی نارنجستان4- شهریور1400

عملیات بتن ریزی فنداسیون پروژه مسکونی نارنجستان4- شهریور1400

عملیات بتن ریزی فنداسیون پروژه مسکونی نارنجستان4- شهریور1400

عملیات بتن ریزی فنداسیون پروژه مسکونی نارنجستان4- شهریور1400

عملیات بتن ریزی فنداسیون پروژه مسکونی نارنجستان4- شهریور1400

عملیات بتن ریزی فنداسیون پروژه مسکونی نارنجستان4- شهریور1400

عملیات بتن ریزی فنداسیون پروژه مسکونی نارنجستان4- شهریور1400

عملیات بتن ریزی فنداسیون پروژه مسکونی نارنجستان4- شهریور1400

نمای 3D تایید شده پروژه نارنجستان4 نمای 3D پروژه نارنجستان4 نمای 3D پروژه نارنجستان 4 موقعیت قرارگیری پروژه نارنجستان4 جانمایی واحدهای پروژه نارنجستان4 جانمایی یال های شمالی-غربی-شرقی نارنجستان4 تیپ های متراژی پروژه نارنجستان 4 نارنجستان4-مهرماه 99 نارنجستان4-مهرماه 99 آزمایش خاک نارنجستان4-آذر99 آزمایش خاک نارنجستان4-آذر99 گودبرداری پروژه نارنجستان 4 - 22 آذر99 گودبرداری پروژه نارنجستان 4 - 22 آذر99 گودبرداری پروژه نارنجستان 4 - 22 آذر99 عملیات گودبرداری پروژه نارنجستان4-بهمن ماه 99 عملیات گودبرداری پروژه نارنجستان4-بهمن ماه 99 اجرای عملیات بتن ریزی مگر در پروژه مسکونی نارنجستان4-فروردین1400 اجرای عملیات بتن ریزی مگر در پروژه مسکونی نارنجستان4-فروردین1400 اجرای عملیات بتن ریزی مگر در پروژه مسکونی نارنجستان4-فروردین1400 اجرای عملیات بتن ریزی مگر در پروژه مسکونی نارنجستان4-فروردین1400 اجرای عملیات بتن ریزی مگر در پروژه مسکونی نارنجستان4-فروردین1400 اجرای عملیات بتن ریزی مگر در پروژه مسکونی نارنجستان4-فروردین1400 اجرای عملیات بتن ریزی مگر در پروژه مسکونی نارنجستان4-فروردین1400 شروع عملیات فنداسیون پروژه مسکونی نارنجستان4-اردیبهشت 1400 عملیات بتن ریزی فنداسیون پروژه مسکونی نارنجستان4- شهریور1400 عملیات بتن ریزی فنداسیون پروژه مسکونی نارنجستان4- شهریور1400 عملیات بتن ریزی فنداسیون پروژه مسکونی نارنجستان4- شهریور1400 عملیات بتن ریزی فنداسیون پروژه مسکونی نارنجستان4- شهریور1400 عملیات بتن ریزی فنداسیون پروژه مسکونی نارنجستان4- شهریور1400 عملیات بتن ریزی فنداسیون پروژه مسکونی نارنجستان4- شهریور1400 عملیات بتن ریزی فنداسیون پروژه مسکونی نارنجستان4- شهریور1400 عملیات بتن ریزی فنداسیون پروژه مسکونی نارنجستان4- شهریور1400
1 از 32
نمای 3D تایید شده پروژه نارنجستان4 نمای 3D پروژه نارنجستان4 نمای 3D پروژه نارنجستان 4 موقعیت قرارگیری پروژه نارنجستان4 جانمایی واحدهای پروژه نارنجستان4 جانمایی یال های شمالی-غربی-شرقی نارنجستان4 تیپ های متراژی پروژه نارنجستان 4 نارنجستان4-مهرماه 99 نارنجستان4-مهرماه 99 آزمایش خاک نارنجستان4-آذر99 آزمایش خاک نارنجستان4-آذر99 گودبرداری پروژه نارنجستان 4 - 22 آذر99 گودبرداری پروژه نارنجستان 4 - 22 آذر99 گودبرداری پروژه نارنجستان 4 - 22 آذر99 عملیات گودبرداری پروژه نارنجستان4-بهمن ماه 99 عملیات گودبرداری پروژه نارنجستان4-بهمن ماه 99 اجرای عملیات بتن ریزی مگر در پروژه مسکونی نارنجستان4-فروردین1400 اجرای عملیات بتن ریزی مگر در پروژه مسکونی نارنجستان4-فروردین1400 اجرای عملیات بتن ریزی مگر در پروژه مسکونی نارنجستان4-فروردین1400 اجرای عملیات بتن ریزی مگر در پروژه مسکونی نارنجستان4-فروردین1400 اجرای عملیات بتن ریزی مگر در پروژه مسکونی نارنجستان4-فروردین1400 اجرای عملیات بتن ریزی مگر در پروژه مسکونی نارنجستان4-فروردین1400 اجرای عملیات بتن ریزی مگر در پروژه مسکونی نارنجستان4-فروردین1400 شروع عملیات فنداسیون پروژه مسکونی نارنجستان4-اردیبهشت 1400 عملیات بتن ریزی فنداسیون پروژه مسکونی نارنجستان4- شهریور1400 عملیات بتن ریزی فنداسیون پروژه مسکونی نارنجستان4- شهریور1400 عملیات بتن ریزی فنداسیون پروژه مسکونی نارنجستان4- شهریور1400 عملیات بتن ریزی فنداسیون پروژه مسکونی نارنجستان4- شهریور1400 عملیات بتن ریزی فنداسیون پروژه مسکونی نارنجستان4- شهریور1400 عملیات بتن ریزی فنداسیون پروژه مسکونی نارنجستان4- شهریور1400 عملیات بتن ریزی فنداسیون پروژه مسکونی نارنجستان4- شهریور1400 عملیات بتن ریزی فنداسیون پروژه مسکونی نارنجستان4- شهریور1400

امکانات پروژه

تحلیل پروژه مسکونی نارنجستان4 تعاونی ابنیه آکام

تعاونی نوین ساز ابنیه آکام با درخشش بی نظیر در پروژه نارنجستان 1  و  پروژه نارنجستان 2 و پروژه نارنجستان 3 سرعت عمل بسیار عالی توانست جایگاه خوبی در سطح منطقه پیدا کند.به طور مثال پروژه نارنجستان 2 حتی از جدول زمانبندی اعلام شده هم جلوتر میباشد و با سرعت در حال تکمیل است.در شهریور ماه 1399 تعاونی ابنیه آکام با خرید زمین در منطقه مروارید شهر خیابان آرش کمانگیر,استارت پروژه چهارم خود را زد و در زمان اندکی پذیره نویسی به طور کامل انجام شد و پروژه به حالت عملیاتی درآمد.

 

کاربری پروژه نارنجستان4 تعاونی ابنیه آکام (مرواریدشهر)

کاربری پروژه نارنجستان4 مسکونی میباشد.

 

سازنده پروژه نارنجستان4 تعاونی ابنیه آکام 

مدیریت ساخت,طراحی و مهندسی توسط تعاونی نوین ساز ابنیه آکام صورت میگیرد.

 

موقعیت مکانی پروژه نارنجستان4 تعاونی ابنیه آکام 

منطقه22 تهران-غرب دریاچه چیتگر-خیابان شهید اردستانی-خیابان آرش کمانگیر- مروارید شهر

 

مشخصات کلی و امکانات پروژه نارنجستان 4 تعاونی نوین ساز ابنیه آکام 

پروژه نارنجستان 4 درقالب 2 بلوک بهم پیوسته در 12 طبقه مسکونی،یک طبقه لابی مجلل و 3طبقه منفی (پارکینگ)مجموع تعداد واحد در هر 2بلوک 288 واحد میباشد.این برج به سه یال شمالی،غربی،شرقی تقسیم شده است.

متراژهای پروژه نارنجستان 4 دارای 7 تیپ متراژی شامل: 70 متری-80متری-93متری-104متری-114متری-130 متری-144 متری میباشد.

لازم به ذکر است تمام تیپ های متراژی در هر 12 طبقه برج موجود است.

پیش بینی زمان ساخت پروژه 36 ماه از زمان شروع به کار (ابتدای بهمن 1399) اعلام شده است و پروژه بعد از انجام حصارکشی زمین و تجهیزکارگاه الان در مرحله انجام فنداسیون با سرعت بسیار عالی میباشد.لازم به ذکر است فعلا اطلاعات بیشتری راجع به امکانات و ... از طرف تعاونی اعلام نشده و به محض اعلام اطلاع رسانی خواهد شد.

 

روال خرید فروش پروژه نارنجستان4 تعاونی ابنیه آکام

خرید و فروش در پروژه نارنجستان4 به صورت واریزی و امتیاز میباشد و نقل و انتقال قطعی در دفتر تعاونی صورت میپذیرد.لازم به ذکر است که واحدها بر اساس یک و نیم دنگ-سه دنگ-چهارنیم دنگ-شش دنگ خرید و فروش میشوند.

 

قیمت و قرارداد ساخت پروژه نارنجستان4 تعاونی ابنیه آکام (مروارید شهر)

طبق اعلام تعاونی قیمت زمین,جواز,تراکم برای هر متر مربع تراکم مفید مسکونی به طور قطعی 4.650.000 تومان میباشد که واریزی اعضا به تعاونی بر اساس متراژ خود پرداخت نموده اند.

طبق اعلام تعاونی،اعضا بعد از تسویه هزینه زمین و تراکم و جواز،در تاریخ 1399/11/25 یک قسط صرفا بابت تجهیزکارگاه و گودبرداری به تعاونی پرداخت نموده اند که جدول آن به شرح ذیل است:

با شروع عملیات ساخت و انجام فنداسیون در اردیبهشت 1400،براساس اعلام تعاونی اقساط ساخت علی الحساب پروژه صرفا برای چهارماهه دوم سال 1400 به شرح ذیل اعلام میگردد:

**تاریخ سررسید اقساط 20 شهریور و 20 آبان 1400 خواهد بود**


شماره تماس دفتر خرید و فروش 02148000944

02148000944

پروژه نارنجستان 4 برای سرمایه گذاری مناسب است؟

پروژه نارنجستان4 باتوجه به جای قرارگیری و اعتبار تعاونی و قیمت مناسب گزینه خوبی برای سرمایه گذاری میباشد.

پروژه نارنجستان4 کجاست؟

پروژه نارنجستان4 در غرب منطقه22 تهران در خیابان آرش کمانگیر واقع شده است.

ساعت کاری دفتر خرید و فروش

همه روزه از ساعت 10 صبح تا 8.30 شب


شهنام 3 هفته و 3 روز قبل

پروژه ای خوب برای سرمایه گذاری من نارنجستان ۲ دارم واقعا عالی هستن

پدرام افشار 3 هفته و 1 روز قبل

با عرض سلام و ادب پروژه بسیار خوبی انتخاب کردید.موفق باشید

صفری 2 ماه و 1 هفته قبل

سلام وقتتون بخیر
برا نود متری جمعا چقدر باید پرداخت بشه
الان میشه ثبت نام و خرید انجام داد ؟

پدرام افشار 2 ماه و 1 هفته قبل

سلام و ارادت زمان ثبت نام حدودا یکسال پیش بوده و شما الان برای خرید باید حق امتیاز خریداری کنید. برای استعلام قیمت با کارشناسان ما تماس بگیرید 02148000944

سعید 3 ماه قبل

سلام چند ماه اقساطش طول میکسه؟؟

پدرام افشار 3 ماه قبل

سلام وقت بخیر معمولا اقساط تا زمان تحویل ادامه خواهد داشت.

سمیرا 4 ماه و 1 هفته قبل

اقساط ماهیانه متراژ ۱۰۴ متری، هرماه ۳۱ میلیونه؟؟

پدرام افشار 4 ماه قبل

سلام وقت بخیر خیر!!اقساط هر 2ماه 31.200.000 تومان میباشد.جدول اقساط را مطالعه نمایید.

طباطبایی 4 ماه و 3 هفته قبل

برای هفتاد متری در کل چقدر باید بپردازیم