پیش فروش امتیاز پروژه مسکونی نارنجستان 4 تعاونی ابنیه آکام (مرواریدشهر)

110نفر 1403/04/10 17729

ساخت پروژه نارنجستان4-تابستان 1402

ساخت پروژه نارنجستان4-تابستان 1402

اسکلت پروژه نارنجستان 4-بهار 1402

اسکلت پروژه نارنجستان 4-بهار 1402

عملیات ساخت پروژه نارنجستان4

عملیات ساخت پروژه نارنجستان4

عملیات ساخت پروژه نارنجستان4

عملیات ساخت پروژه نارنجستان4

عملیات ساخت پروژه نارنجستان4

عملیات ساخت پروژه نارنجستان4

عملیات ساخت پروژه نارنجستان4

عملیات ساخت پروژه نارنجستان4

عملیات ساخت پروژه نارنجستان4

عملیات ساخت پروژه نارنجستان4

عملیات بتن ریزی فنداسیون پروژه مسکونی نارنجستان4- شهریور1400

عملیات بتن ریزی فنداسیون پروژه مسکونی نارنجستان4- شهریور1400

عملیات بتن ریزی فنداسیون پروژه مسکونی نارنجستان4- شهریور1400

عملیات بتن ریزی فنداسیون پروژه مسکونی نارنجستان4- شهریور1400

عملیات بتن ریزی فنداسیون پروژه مسکونی نارنجستان4- شهریور1400

عملیات بتن ریزی فنداسیون پروژه مسکونی نارنجستان4- شهریور1400

عملیات بتن ریزی فنداسیون پروژه مسکونی نارنجستان4- شهریور1400

عملیات بتن ریزی فنداسیون پروژه مسکونی نارنجستان4- شهریور1400

شروع عملیات فنداسیون پروژه مسکونی نارنجستان4-اردیبهشت 1400

اجرای عملیات بتن ریزی مگر در پروژه مسکونی نارنجستان4-فروردین1400

اجرای عملیات بتن ریزی مگر در پروژه مسکونی نارنجستان4-فروردین1400

اجرای عملیات بتن ریزی مگر در پروژه مسکونی نارنجستان4-فروردین1400

اجرای عملیات بتن ریزی مگر در پروژه مسکونی نارنجستان4-فروردین1400

اجرای عملیات بتن ریزی مگر در پروژه مسکونی نارنجستان4-فروردین1400

اجرای عملیات بتن ریزی مگر در پروژه مسکونی نارنجستان4-فروردین1400

اجرای عملیات بتن ریزی مگر در پروژه مسکونی نارنجستان4-فروردین1400

عملیات گودبرداری پروژه نارنجستان4-بهمن ماه 99

عملیات گودبرداری پروژه نارنجستان4-بهمن ماه 99

گودبرداری پروژه نارنجستان 4 - 22 آذر99

پروژه نارنجستان4

گودبرداری پروژه نارنجستان 4 - 22 آذر99

گودبرداری پروژه نارنجستان 4 - 22 آذر99

آزمایش خاک نارنجستان4-آذر99

آزمایش خاک نارنجستان4-آذر99

نارنجستان4-مهرماه 99

نارنجستان4-مهرماه 99

تیپ های متراژی پروژه نارنجستان 4

جانمایی یال های شمالی-غربی-شرقی نارنجستان4

جانمایی واحدهای پروژه نارنجستان4

موقعیت قرارگیری پروژه نارنجستان4

نمای 3D پروژه نارنجستان 4

نمای 3D پروژه نارنجستان4

نمای 3D تایید شده پروژه نارنجستان4

ساخت پروژه نارنجستان4-تابستان 1402 ساخت پروژه نارنجستان4-تابستان 1402 اسکلت پروژه نارنجستان 4-بهار 1402 اسکلت پروژه نارنجستان 4-بهار 1402 عملیات ساخت پروژه نارنجستان4 عملیات ساخت پروژه نارنجستان4 عملیات ساخت پروژه نارنجستان4 عملیات ساخت پروژه نارنجستان4 عملیات ساخت پروژه نارنجستان4 عملیات ساخت پروژه نارنجستان4 عملیات ساخت پروژه نارنجستان4 عملیات ساخت پروژه نارنجستان4 عملیات ساخت پروژه نارنجستان4 عملیات ساخت پروژه نارنجستان4 عملیات بتن ریزی فنداسیون پروژه مسکونی نارنجستان4- شهریور1400 عملیات بتن ریزی فنداسیون پروژه مسکونی نارنجستان4- شهریور1400 عملیات بتن ریزی فنداسیون پروژه مسکونی نارنجستان4- شهریور1400 عملیات بتن ریزی فنداسیون پروژه مسکونی نارنجستان4- شهریور1400 عملیات بتن ریزی فنداسیون پروژه مسکونی نارنجستان4- شهریور1400 عملیات بتن ریزی فنداسیون پروژه مسکونی نارنجستان4- شهریور1400 عملیات بتن ریزی فنداسیون پروژه مسکونی نارنجستان4- شهریور1400 عملیات بتن ریزی فنداسیون پروژه مسکونی نارنجستان4- شهریور1400 شروع عملیات فنداسیون پروژه مسکونی نارنجستان4-اردیبهشت 1400 اجرای عملیات بتن ریزی مگر در پروژه مسکونی نارنجستان4-فروردین1400 اجرای عملیات بتن ریزی مگر در پروژه مسکونی نارنجستان4-فروردین1400 اجرای عملیات بتن ریزی مگر در پروژه مسکونی نارنجستان4-فروردین1400 اجرای عملیات بتن ریزی مگر در پروژه مسکونی نارنجستان4-فروردین1400 اجرای عملیات بتن ریزی مگر در پروژه مسکونی نارنجستان4-فروردین1400 اجرای عملیات بتن ریزی مگر در پروژه مسکونی نارنجستان4-فروردین1400 اجرای عملیات بتن ریزی مگر در پروژه مسکونی نارنجستان4-فروردین1400 عملیات گودبرداری پروژه نارنجستان4-بهمن ماه 99 عملیات گودبرداری پروژه نارنجستان4-بهمن ماه 99 گودبرداری پروژه نارنجستان 4 - 22 آذر99 پروژه نارنجستان4 گودبرداری پروژه نارنجستان 4 - 22 آذر99 گودبرداری پروژه نارنجستان 4 - 22 آذر99 آزمایش خاک نارنجستان4-آذر99 آزمایش خاک نارنجستان4-آذر99 نارنجستان4-مهرماه 99 نارنجستان4-مهرماه 99 تیپ های متراژی پروژه نارنجستان 4 جانمایی یال های شمالی-غربی-شرقی نارنجستان4 جانمایی واحدهای پروژه نارنجستان4 موقعیت قرارگیری پروژه نارنجستان4 نمای 3D پروژه نارنجستان 4 نمای 3D پروژه نارنجستان4 نمای 3D تایید شده پروژه نارنجستان4
1 از 48
ساخت پروژه نارنجستان4-تابستان 1402 ساخت پروژه نارنجستان4-تابستان 1402 اسکلت پروژه نارنجستان 4-بهار 1402 اسکلت پروژه نارنجستان 4-بهار 1402 عملیات ساخت پروژه نارنجستان4 عملیات ساخت پروژه نارنجستان4 عملیات ساخت پروژه نارنجستان4 عملیات ساخت پروژه نارنجستان4 عملیات ساخت پروژه نارنجستان4 عملیات ساخت پروژه نارنجستان4 عملیات ساخت پروژه نارنجستان4 عملیات ساخت پروژه نارنجستان4 عملیات ساخت پروژه نارنجستان4 عملیات ساخت پروژه نارنجستان4 عملیات بتن ریزی فنداسیون پروژه مسکونی نارنجستان4- شهریور1400 عملیات بتن ریزی فنداسیون پروژه مسکونی نارنجستان4- شهریور1400 عملیات بتن ریزی فنداسیون پروژه مسکونی نارنجستان4- شهریور1400 عملیات بتن ریزی فنداسیون پروژه مسکونی نارنجستان4- شهریور1400 عملیات بتن ریزی فنداسیون پروژه مسکونی نارنجستان4- شهریور1400 عملیات بتن ریزی فنداسیون پروژه مسکونی نارنجستان4- شهریور1400 عملیات بتن ریزی فنداسیون پروژه مسکونی نارنجستان4- شهریور1400 عملیات بتن ریزی فنداسیون پروژه مسکونی نارنجستان4- شهریور1400 شروع عملیات فنداسیون پروژه مسکونی نارنجستان4-اردیبهشت 1400 اجرای عملیات بتن ریزی مگر در پروژه مسکونی نارنجستان4-فروردین1400 اجرای عملیات بتن ریزی مگر در پروژه مسکونی نارنجستان4-فروردین1400 اجرای عملیات بتن ریزی مگر در پروژه مسکونی نارنجستان4-فروردین1400 اجرای عملیات بتن ریزی مگر در پروژه مسکونی نارنجستان4-فروردین1400 اجرای عملیات بتن ریزی مگر در پروژه مسکونی نارنجستان4-فروردین1400 اجرای عملیات بتن ریزی مگر در پروژه مسکونی نارنجستان4-فروردین1400 اجرای عملیات بتن ریزی مگر در پروژه مسکونی نارنجستان4-فروردین1400 عملیات گودبرداری پروژه نارنجستان4-بهمن ماه 99 عملیات گودبرداری پروژه نارنجستان4-بهمن ماه 99 گودبرداری پروژه نارنجستان 4 - 22 آذر99 پروژه نارنجستان4 گودبرداری پروژه نارنجستان 4 - 22 آذر99 گودبرداری پروژه نارنجستان 4 - 22 آذر99 آزمایش خاک نارنجستان4-آذر99 آزمایش خاک نارنجستان4-آذر99 نارنجستان4-مهرماه 99 نارنجستان4-مهرماه 99 تیپ های متراژی پروژه نارنجستان 4 جانمایی یال های شمالی-غربی-شرقی نارنجستان4 جانمایی واحدهای پروژه نارنجستان4 موقعیت قرارگیری پروژه نارنجستان4 نمای 3D پروژه نارنجستان 4 نمای 3D پروژه نارنجستان4 نمای 3D تایید شده پروژه نارنجستان4

پیش فروش امتیاز پروژه مسکونی نارنجستان 4 تعاونی ابنیه آکام (مرواریدشهر)


امکانات پروژه

توضیحات مختصر پروژه نارنجستان4 را اینجا بشنوید:

آنچه در ادامه مطلب خواهید خواند در یک نگاه:

تحلیل پروژه مسکونی نارنجستان4 تعاونی ابنیه آکام

شرکت تعاونی عمرانی ابنیه آکام با درخشش بی نظیر در پروژه نارنجستان 1  و  پروژه نارنجستان 2 و پروژه نارنجستان 3 سرعت عمل بسیار عالی توانست جایگاه خوبی در سطح منطقه پیدا کند.به طور مثالپروژه نارنجستان 2 حتی از جدول زمانبندی اعلام شده هم جلو تر تحویل اعضا گردید و اعضا با رضایت کامل در آن سکونت دارند.در شهریور ماه 1399 تعاونی ابنیه آکام با خرید زمین در منطقه مروارید شهر خیابان آرش کمانگیر,استارت پروژه چهارم خود را زد و در زمان اندکی پذیره نویسی به طور کامل انجام شد و پروژه به حالت عملیاتی درآمد و باز هم سرعت فوق العاده خود را به رخ کشید و مدت زمان مناسب پیشرفت عالی از خود نشان داد.

 

کاربری پروژه نارنجستان4 تعاونی ابنیه آکام (مرواریدشهر)

مثل مابقی پروژه های تعاونی ابنیه آکام،کاربری پروژه نارنجستان4 هم مسکونی میباشد.

 

سازنده پروژه نارنجستان4 تعاونی ابنیه آکام 

مدیریت ساخت,طراحی و مهندسی توسط شرکت تعاونی نوین ساز ابنیه آکام صورت میگیرد.

 

موقعیت مکانی پروژه نارنجستان4 تعاونی ابنیه آکام 

منطقه22 تهران-غرب دریاچه چیتگر-خیابان شهید اردستانی-خیابان آرش کمانگیر- مروارید شهر

 

مشخصات کلی و امکانات پروژه نارنجستان 4 تعاونی نوین ساز ابنیه آکام 

پروژه نارنجستان 4 درقالب 1 بلوک بهم پیوسته در 12 طبقه مسکونی،یک طبقه لابی مجلل و 3طبقه منفی (پارکینگ)مجموع تعداد واحد در هر 2بلوک 288 واحد میباشد.این برج به سه یال شمالی،غربی،شرقی تقسیم شده است.

متراژهای پروژه نارنجستان 4 دارای 7 تیپ متراژی شامل: 70 متری-80متری-93متری-104متری-114متری-130 متری-144 متری میباشد.

لازم به ذکر است تمام تیپ های متراژی در هر 12 طبقه برج موجود است.

پیش بینی زمان ساخت پروژه 36 ماه از زمان شروع به کار (ابتدای بهمن 1399) اعلام شده است و پروژه الان در مرحله اتمام اسکلت طبقات مثبت با سرعت بسیار عالی میباشد.

از امکانات پروژه هم میتوان از موارد زیر نام برد:

سالن چند منظوره برای بازی کودکان

سیستم سرمایش گرمایش مستقل برای هر واحد

دوربین مداربسته در فضاهای مشاع،فضای پارکینگ ها و نیز محوطه ها

نورپردازی نما

سیستم اعلان و اطفا حریق

یک دستگاه سوئیت سرایداری در طبقه همکف در برج

سالن اجتماعات برای برگزاری جلسات

درب ضد سرقت برای واحدها و ...

روال خرید فروش پروژه نارنجستان4 تعاونی ابنیه آکام

خرید و فروش در پروژه نارنجستان4 به صورت واریزی و امتیاز میباشد و نقل و انتقال قطعی در دفتر تعاونی صورت میپذیرد.لازم به ذکر است که واحدها بر اساس یک و نیم دانگ-سه دانگ-چهارنیم دانگ-شش دانگ خرید و فروش میشوند.

 

قیمت و اقساط ساخت پروژه نارنجستان4 تعاونی ابنیه آکام (مروارید شهر)

طبق اعلام تعاونی قیمت زمین,جواز,تراکم برای هر متر مربع تراکم مفید مسکونی به طور قطعی 4.650.000 تومان میباشد که واریزی اعضا به تعاونی بر اساس متراژ خود پرداخت نموده اند.

هزینه ساخت مثل مابقی پروژه ها بصورت علی الحساب مییاشد و طی اقساط از اعضا دریافت میشود.

  • واریزی اعضا بر اساس متراژشان با قسط تیرماه 1403 متری 26.000.000 میلیون تومان میباشد.

با انجام پر سرعت عملیات ساخت براساس اعلام تعاونی اقساط ساخت پایانی پروژه نارنجستان4 به شرح ذیل اعلام میگردد:

 

**تاریخ سررسید اقساط 3 شهریور ماه 1403 و 3 آبان ماه 1403 میباشد**

پروژه های جدید تعاونی ابنیه آکام:

پروژه مسکونی نارنجستان5


شماره تماس دفتر خرید و فروش 02148000944

02148000944

پروژه نارنجستان 4 برای سرمایه گذاری مناسب است؟

پروژه نارنجستان4 باتوجه به جای قرارگیری و اعتبار تعاونی و قیمت مناسب گزینه خوبی برای سرمایه گذاری میباشد.

پروژه نارنجستان4 کجاست؟

پروژه نارنجستان4 در غرب منطقه22 تهران در خیابان آرش کمانگیر واقع شده است.

ساعت کاری دفتر خرید و فروش

همه روزه از ساعت 10 صبح تا 8.30 شب


رامین 1 سال و 3 ماه قبل

سلام و عرض ادب

رامین 1 سال و 3 ماه قبل

با سلام و عرض ادب لطف میفرمایید بگید که از آغاز سال ۱۴۰۲ تا انتها چند قسط دیگر باید پرداخت بشه
و دیگر اینکه زمان تحویل کی هست؟

پدرام افشار 1 سال و 2 ماه قبل

سلام و ارادت قانونا اقساط تا زمان تحویل ادامه خواهد داشت،و طبق اعلام تعاونی تحویل حدودا انتهای سال 1402 خواهد بود. عملا با این حساب احتمالا 5 دوره قسط دیگر باید به تعاونی پرداخت گردد.

علی 1 سال و 4 ماه قبل

سلام ممنون لطفاً قیمت هارو آپدیت کنید البته قیمت های واقعی یعنی با قیمت اعلامی واقعاً بشه خرید انجام داد

پدرام افشار 1 سال و 4 ماه قبل

سلام وقت بخیر و ارادت با توجه به شرایط نابسامان قیمت ها و افزایش لحظه ای قیمت توسط مالکان محترم،امکان بروزرسانی قیمت به صورت لحظه ای وجود ندارد فلذا خواهشمندیم جهت استعلام قیمت با مشاورین ما تماس بگیرید 02148000944

ناصری محمود 2 سال قبل

واحد های این پروژه کمد و کابینتت شده تحویل میدن؟

پدرام افشار 2 سال قبل

سلام وقت بخیر تمامی شرکت های سازنده و تعاونی ها بصورت خام و بدون کابینت واحدها رو تحویل عضو میدهند.

مسعود رحمانی 2 سال قبل

راجب نارنجستان 5 چه اطلاعاتی دارید من تمایل دارم خرید کنم

پدرام افشار 2 سال قبل

با سلام طبق آخرین اخبار از تعاونی فعلا خبری از پروژه جدید نیست،جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در ارتباط باشید 02148000944

ملایری 2 سال قبل

خیلی پروژه ی خوبیه ولی من پولم نمیرسه سبک تر چیو پیشنهاد میدین

پدرام افشار 2 سال قبل

درود برشما پروژه های نارنجستان به جرات جز بهترین ها در منطقه 22 تهران هست،درصورتی که بودجه شما اندک هست جهت مشاوره رایگان و سرمایه گذاری امن با کارشناسان ما تماس بگیرید 02148000944

علیاری 2 سال قبل

اقساط باقی مونده به چ صورته؟

پدرام افشار 2 سال قبل

با سلام و وقت بخیر داخل سایت جدول اقساط پروژه ذکر شده میتوانید مطالعه نمایید.

علی میرزایی فر 2 سال قبل

با سلام بسیار سرعت ساخت این مجموعه عالیه من با استفاده از این سایت و این پروژه سود 300 میلیونی در دوماه بردم

پدرام افشار 2 سال قبل

سلام وقت بخیر ممنون از شما،از اینکه از خریدتون راضی هستید خشنودیم.

خراسانی 2 سال و 4 ماه قبل

سلام. در مورد لوکیشن این پروژه و ریسک فروشش بخاطر لوکیشن یک توضیح لطفا بدین

پدرام افشار 2 سال و 3 ماه قبل

سلام وقت بخیر و ارادت لوکیشن پروژه نارنجستان 4 تقاطع اتوبان تهران کرج و خیابان آرش کمانگیر میباشد.لوکیشن پروژه از جهت سرمایه گذاری و سکونت موقعیت مناسبی دارد

شهنام 2 سال و 10 ماه قبل

پروژه ای خوب برای سرمایه گذاری من نارنجستان ۲ دارم واقعا عالی هستن

پدرام افشار 2 سال و 10 ماه قبل

با عرض سلام و ادب پروژه بسیار خوبی انتخاب کردید.موفق باشید

صفری 3 سال قبل

سلام وقتتون بخیر
برا نود متری جمعا چقدر باید پرداخت بشه
الان میشه ثبت نام و خرید انجام داد ؟

پدرام افشار 3 سال قبل

سلام و ارادت زمان ثبت نام حدودا یکسال پیش بوده و شما الان برای خرید باید حق امتیاز خریداری کنید. برای استعلام قیمت با کارشناسان ما تماس بگیرید 02148000944

سعید 3 سال قبل

سلام چند ماه اقساطش طول میکسه؟؟

پدرام افشار 3 سال قبل

سلام وقت بخیر معمولا اقساط تا زمان تحویل ادامه خواهد داشت.

سمیرا 3 سال و 2 ماه قبل

اقساط ماهیانه متراژ ۱۰۴ متری، هرماه ۳۱ میلیونه؟؟

پدرام افشار 3 سال و 1 ماه قبل

سلام وقت بخیر خیر!!اقساط هر 2ماه 31.200.000 تومان میباشد.جدول اقساط را مطالعه نمایید.

طباطبایی 3 سال و 2 ماه قبل

برای هفتاد متری در کل چقدر باید بپردازیم