نارنجستان3

پروژه نارنجستان3 ابنیه آکام

برج نارنجستان3

نارنجستان3 ابنیه آکام

پروژه نارنجستان3 آکام

مراحل پیشرفت پروژه نارنجستان 3 ابنیه اکام

پلان نقشه پروژه نارنجستان 3

شروع عملیات فنداسیون نارنجستان3

شروع عملیات فنداسیون نارنجستان3

پلان چیدمانی نارنجستان3

روند اجرای فنداسیون نارنجستان3-اردیبهشت99

اجرای فنداسیون نارنجستان3-اردیبهشت99

روند اجرای فنداسیون نارنجستان3-اردیبهشت99

نمای پروژه نارنجستان3

عملیات بتن ریزی پروژه نارنجستان3-مرداد 99

عملیات بتن ریزی پروژه نارنجستان3-مرداد 99

اجرای فنداسیون پروژه نارنجستان3-پاییز99

اجرای فنداسیون پروژه نارنجستان3-پاییز99

اجرای فنداسیون پروژه نارنجستان3-پاییز99

بتن ریزی دیوار حائل پروژه نارنجستان3-بهمن99

بتن ریزی دیوار حائل پروژه نارنجستان3-بهمن99

بتن ریزی دیوار حائل پروژه نارنجستان3-بهمن99

بتن ریزی دیوار حائل پروژه نارنجستان3-بهمن99

عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400

عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400

عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400

عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400

عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400

عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400

عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400

عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400

عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400

عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400

عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400

عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400

عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400

عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400

نارنجستان3 پروژه نارنجستان3 ابنیه آکام برج نارنجستان3 نارنجستان3 ابنیه آکام پروژه نارنجستان3 آکام مراحل پیشرفت پروژه نارنجستان 3 ابنیه اکام پلان نقشه پروژه نارنجستان 3 شروع عملیات فنداسیون نارنجستان3 شروع عملیات فنداسیون نارنجستان3 پلان چیدمانی نارنجستان3 روند اجرای فنداسیون نارنجستان3-اردیبهشت99 اجرای فنداسیون نارنجستان3-اردیبهشت99 روند اجرای فنداسیون نارنجستان3-اردیبهشت99 نمای پروژه نارنجستان3 عملیات بتن ریزی پروژه نارنجستان3-مرداد 99 عملیات بتن ریزی پروژه نارنجستان3-مرداد 99 اجرای فنداسیون پروژه نارنجستان3-پاییز99 اجرای فنداسیون پروژه نارنجستان3-پاییز99 اجرای فنداسیون پروژه نارنجستان3-پاییز99 بتن ریزی دیوار حائل پروژه نارنجستان3-بهمن99 بتن ریزی دیوار حائل پروژه نارنجستان3-بهمن99 بتن ریزی دیوار حائل پروژه نارنجستان3-بهمن99 بتن ریزی دیوار حائل پروژه نارنجستان3-بهمن99 عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400 عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400 عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400 عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400 عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400 عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400 عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400 عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400 عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400 عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400 عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400 عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400 عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400 عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400
1 از 39
نارنجستان3 پروژه نارنجستان3 ابنیه آکام برج نارنجستان3 نارنجستان3 ابنیه آکام پروژه نارنجستان3 آکام مراحل پیشرفت پروژه نارنجستان 3 ابنیه اکام پلان نقشه پروژه نارنجستان 3 شروع عملیات فنداسیون نارنجستان3 شروع عملیات فنداسیون نارنجستان3 پلان چیدمانی نارنجستان3 روند اجرای فنداسیون نارنجستان3-اردیبهشت99 اجرای فنداسیون نارنجستان3-اردیبهشت99 روند اجرای فنداسیون نارنجستان3-اردیبهشت99 نمای پروژه نارنجستان3 عملیات بتن ریزی پروژه نارنجستان3-مرداد 99 عملیات بتن ریزی پروژه نارنجستان3-مرداد 99 اجرای فنداسیون پروژه نارنجستان3-پاییز99 اجرای فنداسیون پروژه نارنجستان3-پاییز99 اجرای فنداسیون پروژه نارنجستان3-پاییز99 بتن ریزی دیوار حائل پروژه نارنجستان3-بهمن99 بتن ریزی دیوار حائل پروژه نارنجستان3-بهمن99 بتن ریزی دیوار حائل پروژه نارنجستان3-بهمن99 بتن ریزی دیوار حائل پروژه نارنجستان3-بهمن99 عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400 عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400 عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400 عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400 عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400 عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400 عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400 عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400 عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400 عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400 عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400 عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400 عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400 عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400

امکانات پروژه

تحلیل پروژه نارنجستان 3

پروژه نارنجستان3 شاید همه سرمایه گذاران و خریداران و حتی اعضای تعاونی مسکن ابنیه آکام را غافلگیر کرد. پروژه نارنجستان 2 با آن فاصله زمانی کوتاه نسبت به پروژه نارنجستان 1 در نوع خود یک شاهکار بود اما شروع سومین پروژه بلافاصله پس از گودبرداری نارنجستان2، آنهم در بخشی بکر و کمتر دیده شده منطقه 22، در شمال اتوبان خرازی و ضلع غربی مجموعه هزار و یک شهر گواهی دوباره بود بر کاربلدی و درایت مدیران تعاونی مسکن ابنیه آکام. این پروژه نیز با مزایای بسیاری که دارد بی تردید شامل ارزش افزوده ای قابل توجه برای اعضای خود خواهد شد. همجواری با شهربازی هزار و یک شهر و دوری از شلوغی و ازدحام دریاچه به همراه کیفیت و سرعت در ساخت پروژه، نارنجستان3 را در زمره ی بهترین گزینه ها جهت سرمایه گذاری یا سکونت در منطقه 22 قرار می دهد. 

کاربری پروژه نارنجستان3 ابنیه آکام

برج نارنجستان3 یک پروژه ی مسکونی می باشد.

سازنده برج های نارنجستان3

سازنده پروژه نارنجستان 3 تعاونی مسکن نوین ساز ابنیه آکام می باشد

موقعیت مکانی پروژه نارنجستان3 شمال خرازی

منطقه 22 تهران، شهرک گلستان، شمال بزرگراه خرازی (امتداد همت غرب)، ضلع غربی مجموعه هزار و یک شهر، برج نارنجستان 3

مشخصات کلی پروژه نارنجستان3

شامل 3 برج 14طبقه و هر برج 88 واحد و مجموعا 176 واحد (تعداد طبقات روی زمین:12طبقه)(تعداد طبقات منفی: 2طبقه)
متراژ واحدها 142متری (3خوابه)
 

امکانات برج های نارنجستان3

سالن چند منظوره برای بازی کودکان-سیستم آنتن مرکزی-سیستم سرمایش و گرمایش مستقل برای هر واحد
دوربین مداربسته در فضاهای مشاع,فضاهای پارکینگ و نیز محوطه ها
نورپردازی نما
سیستم اعلان و اطفا حریق
یک دستگاه سوئیت سرایداری در طبقه همکف در هر برج
سالن اجتماعات برای برگزاری مراسم و جلسات
درب ضد سرقت برای واحدها با ضریب امنیت بسیار بالا

روال خرید و فروش و نقل و انتقال تعاونی مسکن ابنیه آکام

واحدهای مسکونی پروژه نارنجستان 3 به صورت واریزی و امتیاز خرید و فروش می شوند و تمامی واحدهای این پروژه دارای دفترچه مالکیت بوده و در دفتر تعاونی ابنیه آکام قابل استعلام و نقل و انتقال به صورت قطعی می باشند.

قیمت و قرارداد ساخت پروژه نارنجستان3

قرارداد ساخت پروژه نارنجستان3 جهت اعضای اولیه به صورت علی الحساب متری 7.350.000 تومان می باشد که ۴.۵ میلیون تومان از این مبلغ مربوط به هزینه ساخت علی الحساب و ۲.۸۵۰.۰۰۰ تومان هزینه زمین، جواز و تراکم است. واریزی اعضا تا اول مرداد ماه 1400 مبلغ 700 میلیون تومان میباشد که طبق اعلام تعاونی برای 4 ماهه دوم سال 1400 اقساط ساخت هر 2ماه 60 میلیون تومان میباشد.

امتیاز پروژه نارنجستان3 به صورت یک و نیم دانگ، سه دانگ، چهارونیم دانگ و شش دانگ نیز خرید و فروش می شود.

پروژه نارنجستان 4


شماره تماس دفتر خرید و فروش پروژه 02148000944

02148000944

پروژه نارنجستان3 کجا در حال ساخت است؟

پروژه نارنجستان3 در ضلع شمال اتوبان خرازی بعد از شهربازی هزاریک شهر قرار دارد

اعضا تا الان چقدر واریزی داشته اند؟؟؟

واریزی به روز تا اول بهمن98 مبلغ 370میلیون است

قیمت امتیاز پروژه نارنجستان3 چه قیمتی است؟

بسته به نوسانات متغیر میباشد برای استعلام به روز با ما در تماس باشید

ساعات کاری دفتر خرید و فروش

همه روزه از ساعت 10 صبح تا 8.30 شب در خدمتیم


مسعودی 6 روز و 5 ساعت قبل

با عرض سلام اعضا چقد تا الان پرداخت کردن؟

پدرام افشار 4 روز و 9 ساعت قبل

با عرض سلام جهت استعلام قیمت به روز امتیاز و واریزی اعضا به تعاونی با کارشناسان ما تماس بگیرید 02148000944

سعید میرزایی 2 هفته و 3 روز قبل

سلام بزرگوار بنده تعریف های زیادی از تعاونی ابنیه اکام و خصوصا نارنجستان ۳ شنیدم،سوالی که داشتم این هست که برتری این پروژه نسبت به مابقی پروژه های تعاونی ابنیه اکام چیه؟؟

پدرام افشار 2 هفته و 1 روز قبل

سلام وقت بخیر و ارادت تعاونی ابنیه آکام جز تعاونی های معتبر و خوش نام در سطح منطقه و کشور هست و تمام پروژه هاشون خوب و مناسب هستند و ارجحیتی نسبت به هم ندارند و فقط موقعیت مکانی و مرحله ساخت وجه تمایز این پروژه هاست. در مورد پروژه نارنجستان 3 میتوان از جای قرارگیری دنج و سرعت ساخت عالی نام برد.

شبنم محمودی 2 هفته و 4 روز قبل

ممنون از اطلاعات کامل و جامع سایت شما🙏🏼🌹

فراز دیبا 2 هفته و 4 روز قبل

سلام بسیار پر محتوا و عالی