پیش فروش امتیاز پروژه نارنجستان 3 تعاونی ابنیه آکام(شمال اتوبان خرازی)

49نفر 1403/02/22 10369

عملیات ساخت پروژه نارنجستان3

عملیات ساخت پروژه نارنجستان3

عملیات ساخت پروژه نارنجستان3

عملیات ساخت پروژه نارنجستان3

عملیات ساخت پروژه نارنجستان3

عملیات ساخت پروژه نارنجستان3

عملیات ساخت پروژه نارنجستان3

عملیات ساخت پروژه نارنجستان3

عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400

عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400

عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400

عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400

عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400

عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400

عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400

عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400

عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400

عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400

عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400

عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400

عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400

عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400

پروژه نارنجستان3

بتن ریزی دیوار حائل پروژه نارنجستان3-بهمن99

بتن ریزی دیوار حائل پروژه نارنجستان3-بهمن99

بتن ریزی دیوار حائل پروژه نارنجستان3-بهمن99

بتن ریزی دیوار حائل پروژه نارنجستان3-بهمن99

اجرای فنداسیون پروژه نارنجستان3-پاییز99

اجرای فنداسیون پروژه نارنجستان3-پاییز99

اجرای فنداسیون پروژه نارنجستان3-پاییز99

عملیات بتن ریزی پروژه نارنجستان3-مرداد 99

عملیات بتن ریزی پروژه نارنجستان3-مرداد 99

روند اجرای فنداسیون نارنجستان3-اردیبهشت99

اجرای فنداسیون نارنجستان3-اردیبهشت99

روند اجرای فنداسیون نارنجستان3-اردیبهشت99

شروع عملیات فنداسیون نارنجستان3

شروع عملیات فنداسیون نارنجستان3

مراحل پیشرفت پروژه نارنجستان 3 ابنیه اکام

پروژه نارنجستان3 آکام

نارنجستان3 ابنیه آکام

برج نارنجستان3

پروژه نارنجستان3 ابنیه آکام

نارنجستان3

پلان چیدمانی نارنجستان3

پلان نقشه پروژه نارنجستان 3

نمای پروژه نارنجستان3

عملیات ساخت پروژه نارنجستان3 عملیات ساخت پروژه نارنجستان3 عملیات ساخت پروژه نارنجستان3 عملیات ساخت پروژه نارنجستان3 عملیات ساخت پروژه نارنجستان3 عملیات ساخت پروژه نارنجستان3 عملیات ساخت پروژه نارنجستان3 عملیات ساخت پروژه نارنجستان3 عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400 عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400 عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400 عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400 عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400 عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400 عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400 عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400 عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400 عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400 عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400 عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400 عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400 عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400 پروژه نارنجستان3 بتن ریزی دیوار حائل پروژه نارنجستان3-بهمن99 بتن ریزی دیوار حائل پروژه نارنجستان3-بهمن99 بتن ریزی دیوار حائل پروژه نارنجستان3-بهمن99 بتن ریزی دیوار حائل پروژه نارنجستان3-بهمن99 اجرای فنداسیون پروژه نارنجستان3-پاییز99 اجرای فنداسیون پروژه نارنجستان3-پاییز99 اجرای فنداسیون پروژه نارنجستان3-پاییز99 عملیات بتن ریزی پروژه نارنجستان3-مرداد 99 عملیات بتن ریزی پروژه نارنجستان3-مرداد 99 روند اجرای فنداسیون نارنجستان3-اردیبهشت99 اجرای فنداسیون نارنجستان3-اردیبهشت99 روند اجرای فنداسیون نارنجستان3-اردیبهشت99 شروع عملیات فنداسیون نارنجستان3 شروع عملیات فنداسیون نارنجستان3 مراحل پیشرفت پروژه نارنجستان 3 ابنیه اکام پروژه نارنجستان3 آکام نارنجستان3 ابنیه آکام برج نارنجستان3 پروژه نارنجستان3 ابنیه آکام نارنجستان3 پلان چیدمانی نارنجستان3 پلان نقشه پروژه نارنجستان 3 نمای پروژه نارنجستان3
1 از 46
عملیات ساخت پروژه نارنجستان3 عملیات ساخت پروژه نارنجستان3 عملیات ساخت پروژه نارنجستان3 عملیات ساخت پروژه نارنجستان3 عملیات ساخت پروژه نارنجستان3 عملیات ساخت پروژه نارنجستان3 عملیات ساخت پروژه نارنجستان3 عملیات ساخت پروژه نارنجستان3 عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400 عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400 عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400 عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400 عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400 عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400 عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400 عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400 عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400 عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400 عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400 عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400 عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400 عملیات بتن ریزی سقف پارکینگ 1- و 2- فروردین 1400 پروژه نارنجستان3 بتن ریزی دیوار حائل پروژه نارنجستان3-بهمن99 بتن ریزی دیوار حائل پروژه نارنجستان3-بهمن99 بتن ریزی دیوار حائل پروژه نارنجستان3-بهمن99 بتن ریزی دیوار حائل پروژه نارنجستان3-بهمن99 اجرای فنداسیون پروژه نارنجستان3-پاییز99 اجرای فنداسیون پروژه نارنجستان3-پاییز99 اجرای فنداسیون پروژه نارنجستان3-پاییز99 عملیات بتن ریزی پروژه نارنجستان3-مرداد 99 عملیات بتن ریزی پروژه نارنجستان3-مرداد 99 روند اجرای فنداسیون نارنجستان3-اردیبهشت99 اجرای فنداسیون نارنجستان3-اردیبهشت99 روند اجرای فنداسیون نارنجستان3-اردیبهشت99 شروع عملیات فنداسیون نارنجستان3 شروع عملیات فنداسیون نارنجستان3 مراحل پیشرفت پروژه نارنجستان 3 ابنیه اکام پروژه نارنجستان3 آکام نارنجستان3 ابنیه آکام برج نارنجستان3 پروژه نارنجستان3 ابنیه آکام نارنجستان3 پلان چیدمانی نارنجستان3 پلان نقشه پروژه نارنجستان 3 نمای پروژه نارنجستان3

پیش فروش امتیاز پروژه نارنجستان 3 تعاونی ابنیه آکام(شمال اتوبان خرازی)


امکانات پروژه

آنچه در ادامه مطلب خواهید خواند دریک نگاه:

 

تحلیل تخصصی پروژه نارنجستان 3

پروژه نارنجستان3 شاید همه سرمایه گذاران و خریداران و حتی اعضای تعاونی مسکن ابنیه آکام را غافلگیر کرد. پروژه نارنجستان 2 با آن فاصله زمانی کوتاه نسبت به پروژه نارنجستان 1 در نوع خود یک شاهکار بود اما شروع سومین پروژه بلافاصله پس از گودبرداری نارنجستان2، آنهم در بخشی بکر و کمتر دیده شده منطقه 22، در شمال اتوبان خرازی و ضلع غربی مجموعه هزار و یک شهر گواهی دوباره بود بر کاربلدی و درایت مدیران تعاونی مسکن ابنیه آکام. این پروژه نیز با مزایای بسیاری که دارد بی تردید شامل ارزش افزوده ای قابل توجه برای اعضای خود خواهد شد. همجواری با شهربازی هزار و یک شهر و دوری از شلوغی و ازدحام دریاچه به همراه کیفیت و سرعت در ساخت پروژه، نارنجستان3 را در زمره ی بهترین گزینه ها جهت سرمایه گذاری یا سکونت در منطقه 22 قرار می دهد. 

کاربری پروژه نارنجستان3 ابنیه آکام

برج نارنجستان3 یک پروژه ی مسکونی می باشد.

سازنده پروژه نارنجستان3

سازنده پروژه نارنجستان 3 تعاونی عمرانی نوین ساز ابنیه آکام می باشد

موقعیت مکانی پروژه نارنجستان3

منطقه 22 تهران، شهرک گلستان، شمال بزرگراه خرازی (امتداد همت غرب)، ضلع غربی مجموعه هزار و یک شهر،شهرک مهسان، برج نارنجستان 3

مشخصات کلی پروژه نارنجستان3

شامل 2 برج 14طبقه و هر برج 88 واحد و مجموعا 176 واحد (تعداد طبقات روی زمین:12طبقه)(تعداد طبقات منفی: 2طبقه)
متراژ واحدها 149 متری (3خوابه)

پروژه در مرحله اتمام نازک کاری با سرعت فوق العاده بالا و انجام نمای بیرونی میباشد و چند واحد نمونه برای بازدید متقاضیان کاملا آماده گردیده که برای بازدید میبایست با کارشناسان ما در گروه سرمایه گذاری مروارید تماس بگیرید

طبق اعلام تعاونی ابنیه آکام،تمامی اعضا انتخاب طبقه و واحد نموده اند و فروش به صورت متری واحدی میباشد.
 

امکانات پروژه نارنجستان3

سالن چند منظوره برای بازی کودکان-سیستم آنتن مرکزی-سیستم سرمایش و گرمایش مستقل برای هر واحد
دوربین مداربسته در فضاهای مشاع,فضاهای پارکینگ و نیز محوطه ها
نورپردازی نما
سیستم اعلان و اطفا حریق
یک دستگاه سوئیت سرایداری در طبقه همکف در هر برج
سالن اجتماعات برای برگزاری مراسم و جلسات
درب ضد سرقت برای واحدها با ضریب امنیت بسیار بالا

روال خرید و فروش و نقل و انتقال تعاونی مسکن ابنیه آکام

تمامی اعضا در پروژه انتخاب طبقه و واحد نموده اند و واحدهای مسکونی پروژه نارنجستان 3 به صورت متری خرید و فروش میشوند و تمامی واحدهای این پروژه دارای دفترچه مالکیت بوده و در دفتر تعاونی ابنیه آکام قابل استعلام و نقل و انتقال به صورت قطعی می باشند.

قیمت و اقساط ساخت پروژه نارنجستان3

قرارداد ساخت پروژه نارنجستان3 جهت اعضای اولیه به صورت علی الحساب متری 15.000.000 تومان می باشد که 12 میلیون تومان از این مبلغ مربوط به هزینه ساخت علی الحساب و 2.850.000 تومان هزینه زمین، جواز و تراکم است.

  • واریزی اعضای پروژه نارنجستان3 با قسط اردیبهشت ماه 1403 مبلغ 3.620.000.000 میلیون تومان میباشد.

طبق آخرین اعلام تعاونی،جدول اقساط پایانی پروژه نارنجستان3 به شرح ذیل میباشد:

البته لازم به ذکر است این اعداد براساس قیمت های آبان ماه 1402 و بدون در نظر گرفتن نرخ تورم محاسبه گردیده

 

امتیاز پروژه نارنجستان3 به صورت یک و نیم دانگ، سه دانگ، چهارونیم دانگ و شش دانگ نیز خرید و فروش می شود.

دیگر پروژه های در حال ساخت شرکت تعاونی ابنیه آکام:

پروژه نارنجستان 4

پروژه نارنجستان 5


شماره تماس دفتر خرید و فروش پروژه 02148000944

02148000944

پروژه نارنجستان3 کجا در حال ساخت است؟

پروژه نارنجستان3 در ضلع شمال اتوبان خرازی بعد از شهربازی هزاریک شهر قرار دارد

اعضا تا الان چقدر واریزی داشته اند؟؟؟

واریزی به روز تا اول مردادماه 1403 مبلغ 3.620.000.000 تومان میباشد.

قیمت واحدهای پروژه نارنجستان3 چه قیمتی است؟

بسته به نوسانات متغیر میباشد برای استعلام به روز با ما در تماس باشید

ساعات کاری دفتر خرید و فروش

همه روزه از ساعت 10 صبح تا 8 شب در خدمتیم


حسین 11 ماه و 1 هفته قبل

اقا من یه واحد ۹۵ متریه فکر کنم طبقه ۸ روبه دریاچه دارم میخوام بفروشمش چقدر میکنه الان؟

پدرام افشار 10 ماه و 3 هفته قبل

سلام وقت بخیر طبق توضیحات شما،در پروژه ی نزاجا واحد دارید نه در این پروژه!!! مشاورین ما با شما تماس میگیرند و راهنماییتون میکنند.

منصور خانی 12 ماه قبل

الان با چقدر میتونم وارد پروژه بشم؟

پدرام افشار 11 ماه و 3 هفته قبل

سلام وقت بخیر جهت استعلام قیمت های به روز با کارشناسان ما تماس بگیرید 02148000944

امید الماسی 2 سال و 9 ماه قبل

اقا سلام خرید ۳ دانگی یا ۱/۵ دانگ به چ صورت است من خیلی از مشاورا شنیدم متوجه داستانش نشدم موقع تحویل تعاونی به چ صورت عرضه میکنه؟

پدرام افشار 2 سال و 9 ماه قبل

سلام وقت بخیر در توضیحات پروژه کاملا توضیح داده شده است اگر هنوز برای شما مبهم هست از مشاوره رایگان ما بهره بگیرید 02148000944

مسعودی 2 سال و 10 ماه قبل

با عرض سلام اعضا چقد تا الان پرداخت کردن؟

پدرام افشار 2 سال و 10 ماه قبل

با عرض سلام جهت استعلام قیمت به روز امتیاز و واریزی اعضا به تعاونی با کارشناسان ما تماس بگیرید 02148000944

سعید میرزایی 2 سال و 10 ماه قبل

سلام بزرگوار بنده تعریف های زیادی از تعاونی ابنیه اکام و خصوصا نارنجستان ۳ شنیدم،سوالی که داشتم این هست که برتری این پروژه نسبت به مابقی پروژه های تعاونی ابنیه اکام چیه؟؟

پدرام افشار 2 سال و 10 ماه قبل

سلام وقت بخیر و ارادت تعاونی ابنیه آکام جز تعاونی های معتبر و خوش نام در سطح منطقه و کشور هست و تمام پروژه هاشون خوب و مناسب هستند و ارجحیتی نسبت به هم ندارند و فقط موقعیت مکانی و مرحله ساخت وجه تمایز این پروژه هاست. در مورد پروژه نارنجستان 3 میتوان از جای قرارگیری دنج و سرعت ساخت عالی نام برد.

شبنم محمودی 2 سال و 10 ماه قبل

ممنون از اطلاعات کامل و جامع سایت شما🙏🏼🌹

فراز دیبا 2 سال و 10 ماه قبل

سلام بسیار پر محتوا و عالی