پیش فروش پروژه مجلل شمشاد تعاونی سازمان جنگل ها و مراتع کشور

56نفر 1402/12/13 7019

عملیات ساخت پروژه شمشاد-پاییز 1402

عملیات ساخت پروژه شمشاد-پاییز 1402

عملیات ساخت پروژه شمشاد-پاییز 1402

عملیات ساخت پروژه شمشاد-پاییز 1402

عملیات ساخت پروژه شمشاد-پاییز 1402

عملیات ساخت پروژه شمشاد-پاییز 1402

عملیات ساخت پروژه شمشاد-پاییز 1402

عملیات ساخت پروژه شمشاد-پاییز 1402

عملیات ساخت پروژه شمشاد-پاییز 1402

عملیات ساخت پروژه شمشاد-پاییز 1402

عملیات ساخت پروژه شمشاد-پاییز 1402

پروژه شمشاد

عملیات ساخت پروژه شمشاد-تابستان 1402

عملیات ساخت پروژه شمشاد-تابستان 1402

عملیات ساخت پروژه شمشاد-تابستان 1402

عملیات ساخت پروژه شمشاد-تابستان 1402

عملیات ساخت پروژه شمشاد-تابستان 1402

عملیات ساخت پروژه شمشاد-تابستان 1402

عملیات ساخت پروژه شمشاد-تابستان 1402

عملیات ساخت پروژه شمشاد-تابستان 1402

عملیات ساخت پروژه شمشاد-تابستان 1402

عملیات ساخت پروژه شمشاد-تابستان 1402

عملیات ساخت پروژه شمشاد-تابستان 1402

عملیات ساخت پروژه شمشاد-تابستان 1402

پروژه مجلل شمشاد-بهار 1402

پروژه مجلل شمشاد-بهار 1402

اجرای طبقه منفی2 پروژه شمشاد-بهار 1402

اجرای طبقه منفی2 پروژه شمشاد-بهار 1402

اجرای طبقه منفی2 پروژه شمشاد-بهار 1402

پلان نقشه پروژه شمشاد

پلان نقشه پروژه شمشاد

پلان نقشه پروژه شمشاد

پلان نقشه پروژه شمشاد

اجرای طبقه منفی2 پروژه شمشاد-بهار 1402

پلان نقشه پروژه شمشاد

عملیات بتن ریزی پروژه شمشاد-زمستان1401

نمای 3D پروژه مجلل شمشاد

نمای 3D پروژه مجلل شمشاد

نمای 3D پروژه مجلل شمشاد

نمای 3D پروژه مجلل شمشاد

نمای 3D پروژه مجلل شمشاد

نمای 3D پروژه مجلل شمشاد

نمای 3D پروژه مجلل شمشاد

نمای 3D پروژه مجلل شمشاد

نمای 3D پروژه مجلل شمشاد

نمای 3D پروژه مجلل شمشاد

نمای 3D پروژه مجلل شمشاد

عملیات ساخت پروژه شمشاد-پاییز 1402 عملیات ساخت پروژه شمشاد-پاییز 1402 عملیات ساخت پروژه شمشاد-پاییز 1402 عملیات ساخت پروژه شمشاد-پاییز 1402 عملیات ساخت پروژه شمشاد-پاییز 1402 عملیات ساخت پروژه شمشاد-پاییز 1402 عملیات ساخت پروژه شمشاد-پاییز 1402 عملیات ساخت پروژه شمشاد-پاییز 1402 عملیات ساخت پروژه شمشاد-پاییز 1402 عملیات ساخت پروژه شمشاد-پاییز 1402 عملیات ساخت پروژه شمشاد-پاییز 1402 پروژه شمشاد عملیات ساخت پروژه شمشاد-تابستان 1402 عملیات ساخت پروژه شمشاد-تابستان 1402 عملیات ساخت پروژه شمشاد-تابستان 1402 عملیات ساخت پروژه شمشاد-تابستان 1402 عملیات ساخت پروژه شمشاد-تابستان 1402 عملیات ساخت پروژه شمشاد-تابستان 1402 عملیات ساخت پروژه شمشاد-تابستان 1402 عملیات ساخت پروژه شمشاد-تابستان 1402 عملیات ساخت پروژه شمشاد-تابستان 1402 عملیات ساخت پروژه شمشاد-تابستان 1402 عملیات ساخت پروژه شمشاد-تابستان 1402 عملیات ساخت پروژه شمشاد-تابستان 1402 پروژه مجلل شمشاد-بهار 1402 پروژه مجلل شمشاد-بهار 1402 اجرای طبقه منفی2 پروژه شمشاد-بهار 1402 اجرای طبقه منفی2 پروژه شمشاد-بهار 1402 اجرای طبقه منفی2 پروژه شمشاد-بهار 1402 پلان نقشه پروژه شمشاد پلان نقشه پروژه شمشاد پلان نقشه پروژه شمشاد پلان نقشه پروژه شمشاد اجرای طبقه منفی2 پروژه شمشاد-بهار 1402 پلان نقشه پروژه شمشاد عملیات بتن ریزی پروژه شمشاد-زمستان1401 نمای 3D پروژه مجلل شمشاد نمای 3D پروژه مجلل شمشاد نمای 3D پروژه مجلل شمشاد نمای 3D پروژه مجلل شمشاد نمای 3D پروژه مجلل شمشاد نمای 3D پروژه مجلل شمشاد نمای 3D پروژه مجلل شمشاد نمای 3D پروژه مجلل شمشاد نمای 3D پروژه مجلل شمشاد نمای 3D پروژه مجلل شمشاد نمای 3D پروژه مجلل شمشاد
1 از 47
عملیات ساخت پروژه شمشاد-پاییز 1402 عملیات ساخت پروژه شمشاد-پاییز 1402 عملیات ساخت پروژه شمشاد-پاییز 1402 عملیات ساخت پروژه شمشاد-پاییز 1402 عملیات ساخت پروژه شمشاد-پاییز 1402 عملیات ساخت پروژه شمشاد-پاییز 1402 عملیات ساخت پروژه شمشاد-پاییز 1402 عملیات ساخت پروژه شمشاد-پاییز 1402 عملیات ساخت پروژه شمشاد-پاییز 1402 عملیات ساخت پروژه شمشاد-پاییز 1402 عملیات ساخت پروژه شمشاد-پاییز 1402 پروژه شمشاد عملیات ساخت پروژه شمشاد-تابستان 1402 عملیات ساخت پروژه شمشاد-تابستان 1402 عملیات ساخت پروژه شمشاد-تابستان 1402 عملیات ساخت پروژه شمشاد-تابستان 1402 عملیات ساخت پروژه شمشاد-تابستان 1402 عملیات ساخت پروژه شمشاد-تابستان 1402 عملیات ساخت پروژه شمشاد-تابستان 1402 عملیات ساخت پروژه شمشاد-تابستان 1402 عملیات ساخت پروژه شمشاد-تابستان 1402 عملیات ساخت پروژه شمشاد-تابستان 1402 عملیات ساخت پروژه شمشاد-تابستان 1402 عملیات ساخت پروژه شمشاد-تابستان 1402 پروژه مجلل شمشاد-بهار 1402 پروژه مجلل شمشاد-بهار 1402 اجرای طبقه منفی2 پروژه شمشاد-بهار 1402 اجرای طبقه منفی2 پروژه شمشاد-بهار 1402 اجرای طبقه منفی2 پروژه شمشاد-بهار 1402 پلان نقشه پروژه شمشاد پلان نقشه پروژه شمشاد پلان نقشه پروژه شمشاد پلان نقشه پروژه شمشاد اجرای طبقه منفی2 پروژه شمشاد-بهار 1402 پلان نقشه پروژه شمشاد عملیات بتن ریزی پروژه شمشاد-زمستان1401 نمای 3D پروژه مجلل شمشاد نمای 3D پروژه مجلل شمشاد نمای 3D پروژه مجلل شمشاد نمای 3D پروژه مجلل شمشاد نمای 3D پروژه مجلل شمشاد نمای 3D پروژه مجلل شمشاد نمای 3D پروژه مجلل شمشاد نمای 3D پروژه مجلل شمشاد نمای 3D پروژه مجلل شمشاد نمای 3D پروژه مجلل شمشاد نمای 3D پروژه مجلل شمشاد

پیش فروش پروژه مجلل شمشاد تعاونی سازمان جنگل ها و مراتع کشور


امکانات پروژه

توضیحات مختصر پروژه مجلل سایت پارک (شمشاد) را اینجا بشنوید:

آنچه درادامه خواهید خواند در یک نگاه:

تحلیل تخصصی پروژه مجلل شمشاد

کاربری پروژه مجلل شمشاد

سازنده و پیمانکار پروژه لوکس شمشاد

موقعیت مکانی پروژه شمشاد

مشخصات کلی پروژه شمشاد

امکانات پروژه مجلل شمشاد

روال خرید و فروش پروژه شمشاد

قرارداد ساخت،قیمت و شرایط پرداخت پروژه شمشاد

 

تحلیل تخصصی پروژه مجلل شمشاد شمال اتوبان خرازی

تعاونی های دولتی و معتبر نسبت به اعضای خود تعصب خاصی دارند و تمام تلاششان در راستای احقاق حق اعضا همیشه قابل رویت میباشد.تعاونی مسکن کارکنان سازمان جنگل ها و مراتع کشور از همین دست تعاونی ها میباشد که باوجود ناملایمتی و مشکلات تمام تلاش خود را انجام داد که اعضا به هیچ وجه دچار ضرر و زیان نشوند و سرمایه آنها دارای ارزش افزوده خوبی گردد.پروژه شمشاد با موقعیت مکانی عالی در شمال اتوبان شهید همت (شهید خرازی) به دور از هیاهو و شلوغی های دریاچه چیتگر و بازار بزرگ ایران (ایرانمال) ،تعاونی معتبر و خوشنام دولتی،سازنده قدرتمند و امکانات به جرات بی نظیر خود و نکات مثبتی که در ادامه ذکر خواهد شد،مطمئنا توسط گروه سرمایه گذاری مروارید برای سرمایه گذاری و سکونت پیشنهاد خواهد شد

کاربری پروژه مجلل شمشاد 

پروژه شمشاد دارای کاربری مسکونی-خدماتی میباشد که کاملا از هم تفکیک میباشد و هیچگونه مزاحمتی برای همدیگر نخواهند داشت.

سازنده و پیمانکار پروژه مجلل شمشاد شمال اتوبان خرازی

شریک و سازنده پروژه،شرکت سابیر بین الملل میباشد که تحت مدیریت جناب آقای مهندس ابرهیمی میباشد.

شرکت سابیربین الملل دارای گرید یک کشوری و بسیار خوشنام و با رزومه عالی میباشد که در حال حاضر بغیر از پروژه شمشاد مجری خط 6متروی کلانشهر تهران(از بلوار مرزداران تا دریاچه چیتگر) میباشد.

موقعیت مکانی پروژه شمشاد تعاونی سازمان جنگل ها و مراتع کشور

تهران-منطقه 22-انتهای غربی بزرگراه شهید خرازی(همت)-ضلع شمالی بزرگراه-محدوده شهرک شهید باقری

مشخصات کلی پروژه مجلل شمشاد تعاونی سازمان مراتع و جنگل ها

مساحت زمین به متراژ 3هکتار با سند تک برگ به نام تعاونی میباشد.این پروژه دارای 7 بلوک با نام های A-B-C-D-E-F-G و با تعداد 929 واحد مسکونی در 12 طبقه مثبت و 4 طبقه منفی شامل پارکینگ و انباری اختصاصی در حال ساخت میباشد.پارکینگهای در نظر گرفته شده برای بخش مسکونی پروژه 1485 پارکینگ میباشد.از 929 واحد پروژه 700 واحد متعلق به شرکت سابیربین الملل هست و 292 واحد متعلق به تعاونی مسکن میباشد.

کل پروژه برروی پیلوت با ارتفاع 6متر ساخته میشود،به گونه ای که طبقه همکف پروژه شمشاد در اصل طبقه سوم پروژه های مجاور میباشد.

طبق اعلام تعاونی و مجوزات اخذ شده،متراژ واحدهای مسکونی از 52 مترمربع تا 205 متر مربع میباشد که این طیف متراژ برای سرمایه گذاران و خریداران میتواند بسیار جذاب باشد.

البته متراژهای 66 متری-79متری و 91 متری بیشترین تعداد موجود را در بلوک ها دارند و دست سهام داران برای انتخاب این متراژها باز هست.

پروژه شمشاد در حال حاضر در مرحله اجرای همزمان اسکلت و سقف طبقات منفی پروژه میباشد و با سرعت عالی که دارد پیشبینی میشود خیلی زود مراحل پیشرفت را طی کند.

طبق اعلام سازنده تحویل پروژه((طبق پروانه)) 1405/6/19 میباشد.

امکانات پروژه مجلل شمشاد شمال اتوبان خرازی

لابی و لابی من 24 ساعته

سالن اجتماعات و همایش ها

سالن ورزشی GYM

استخر ، سونا و جکوزی

یک هکتار فضای سبز طبقاتی

بالکن مشجر در بعضی طبقات

درمانگاه 

مسجد

مدرسه

طبق متمم جدید قرارداد بین شراکای پروژه،سازنده واحدها را بصورت تکمیل (رنگ-شیرآلات-کمد دیواری و کابینت و ...) تحویل اعضا میدهد.

روال خرید و فروش پروژه مجلل و چند منظوره شمشاد

پروژه شمشاد به دو سهم تعاونی و پیمانکار تقسیم میشود،که طبق اعلام تعاونی فعلا شرکت سازنده واحدی برای فروش ندارند.

واما سهم هر عضو تعاونی مسکن کارکنان سازمان جنگل ها و مراتع کشور شامل 100 سهم میباشد که تمامی اعضا دارای مالکیت قطعی و قدرالسهم از بحث خدماتی پروژه میباشند.تمامی اعضا دارای برگه قرارداد رسمی تعاونی میباشند و نقل و انتقال قطعی بعد از انجام توافقات مکتوب در گروه سرمایه گذاری مروارید در دفترتعاونی مسکن کارکنان سازمان جنگل ها و مراتع کشور بصورت قطعی انجام میپذیرد.

قرارداد ساخت،قیمت و شرایط پرداخت سهام پروژه شمشاد 

همانطور که گفته شد هر سهام پروژه شامل 100 سهم از کارکنان تعاونی میباشد که معادل 10.85 متر مفید مسکونی + 15سانتی متر مفید خدماتی-تجاری است که جمعا 11 مترمربع مفید مسکونی،تجاری،خدماتی میباشد.هزینه این سهام بصورت کامل و نقدی به فروشنده پرداخت میشود و خریدار با خرید حداقل 100 سهم (یک امتیاز) بصورت قطعی و بدون پرداخت هیچگونه اقساط در زمان تحویل،کلید واحد خود را تحویل میگیرد.البته که با توجه به متراژهای پروژه،خریدار باخرید سهام بیشتر باید متراژ خود را به متراژ واحدهای برج برساند.

لازم به ذکر است این شرایط برای سهام تعاونی میباشد و در صورت ارائه احتمالی واحد در سالیان آینده توسط شرکت سازنده (شرکت سابیربین الملل)،شرایط جدیدی اعلام میگردد و احتمالا قرارداد بصورت علی الحساب با پیش خریداران بسته خواهد شد.


شماره تماس دفتر خریدوفروش پروژه شمشاد 02148000944

02148000944

پروژه مجلل و لوکس شمشاد کجاست؟

تهران-منطقه22-انتهای غربی اتوبان خرازی-ضلع شمال اتوبان-روبه روی ایرانمال

قیمت ساخت در پروژه شمشاد واقعا قطعی است؟

بله شما با خرید سهام پروژه تا زمان تحویل هیچگونه قسطی پرداخت نمیکنید.

متراژ واحدهای پروژه لوکس شمشاد چقدر است؟

متراژ واحدها از 50 متری تا 205متر 2خواب و3خواب میباشد

ساعت کاری دفتر خرید و فروش پروژه شمشاد

همه روزه از ساعت 10 صبح تا 8 شب


الماسی 3 ماه و 2 هفته قبل

سلام برای خرید میشه الان اقدام کرد

پدرام افشار 3 ماه و 2 هفته قبل

سلام وقت بخیر این سهام به اعضای تعاونی واگذار شده،برای خرید میبایست از عضو خریداری کنید و در صورت وجود فروشنده امکان خرید برای شما هست. برای اطلاعات بیشتر و معرفی فروشنده به شما،با کارشناسان ما در ارتباط باشید 02148000944

احمد محمدی 4 ماه و 3 هفته قبل

سلام
یه قسمت آمده که گفته شده در سالیان بعد شرایط جدیدی اعلام میکردد و احتمالا قرارداد به صورت الحساب با پیش خریدارن بسته میشود خواستم
بدونم مگه سهم قیمت قطعی نیست دوباره پول میگیرن ؟

پدرام افشار 4 ماه و 3 هفته قبل

سلام وقت بخیر و ارادت اگر متن رو با دقت مطالعه کرده باشید،عرض شده بعدا امکان داره شرکت سابیر بین الملل بخواهد سهم خودش از واحدها رو واگذار کند که در این شرایط بدلیل اینکه سابیربین الملل یک شرکت شخصی هست با شرایط خاص خود واگذار میکند.ولی سهم تعاونی با همان شرایط قیمت قطعی و بدون ریالی افزایش واگذار شده و میشود

مهری 8 ماه و 4 هفته قبل

سلام
برای خرید واحد ۹۰ تا ۱۰۰ متری چند سهم باید خریداری شود ؟

پدرام افشار 8 ماه و 3 هفته قبل

سلام وقت بخیر برای واحد حدودا 100 متری میباست 9 تا سهم 11 متری خرید بفرمایید،جهت استعلام قیمت و خرید با ما در تماس باشید 02148000944

سهیل مفخمیان 10 ماه و 3 هفته قبل

واحد ها خام تحویل داده میشود یا کابینت شده و رنگ شده

پدرام افشار 10 ماه و 3 هفته قبل

سلام وقت بخیر طبق آخرین توافق بین تعاونی و سازنده پروژه،سازنده(شرکت سابیربین الملل) موظف میباشد واحدها را به صورت تکمیل و تجهیز شده تحویل دهد.

مهتا عباس زاده 11 ماه و 3 هفته قبل

خسته نباشيد. از نظر شما براي پيش خريد واحد ، الان اقدام كنم بهتره يا صبر كنم تا پاييز؟

پدرام افشار 11 ماه و 3 هفته قبل

سلام وقت بخیر برای خرید ملک امروز بهتر از فرداست،تضمینی بابت اینکه قیمت ملک تا پاییز ثبات داشته باشه نیست،پس بهتره هرچه زودتر خرید کنید.

همایون اردلان 1 سال قبل

چطور میشه از مشاور برای خرید اطلاعات بگیریم؟

پدرام افشار 1 سال قبل

با سلام هر روز از ساعت 10 صبح تا 8شب درخدمتیم،با ما تماس بگیرید 02148000944

عسل عامری 1 سال قبل

سلام شما خودتون کدوم پروژه رو پیشنهاد میکنید؟

پدرام افشار 1 سال قبل

سلام وقت بخیر ممنون از اعتماد شما،پروژه هایی که در سایت مروارید معرفی میشوند همگی از فیلترهای متعدد ما عبور کرده و نتیجه مثبت حاصل شده.برای توصیه مناسب خدمت شما،بودجه و نیاز شما مهم هست که بدانیم بنابراین با کارشناسان ما تماس بگیرید.02148000944

حیدری 1 سال قبل

برای سرمایه‌گذاری از نظر شما سهام خریدش بهتره هستش یا واحد

پدرام افشار 1 سال قبل

با سلام در صورتی که بودجه شما کم باشد و صرفا سرمایه گذاری مد نظر باشد،پروژه های سهامی گزینه مناسب تری هستند

حیدری 1 سال قبل

سلام عرض ادب احترام خدمت شما جناب مهندس افشار

مرسی از تمام زحمات شما

پدرام افشار 1 سال قبل

سلام و ارادت سپاس از شما

تبسم آقاجانی 1 سال و 1 ماه قبل

سلام و عرض ادب
واقعا ممنونم ازتون من سرمایه گذاری کردم تو پروژه
بعد چند وقت سود خیلی خوبی بدست آوردم و امتیازم دو برابر شد خیلی ممنون بابت راهنماییتون

پدرام افشار 1 سال و 1 ماه قبل

سلام و ارادت ممنون از اعتماد شما،سپاسگزاریم

سیما 1 سال و 2 ماه قبل

ممنون بابت اطلاعات مفید

پدرام افشار 1 سال و 2 ماه قبل

با سلام ممنون از نگاه و دقت شما