پیش فروش امتیاز پروژه زاگرس تعاونی ابنیه همت شرق دریاچه چیتگر

187نفر 1403/04/14 26311

عملیات فنداسیون پروژه زاگرس-زمستان 1402

عملیات فنداسیون پروژه زاگرس-زمستان 1402

عملیات فنداسیون پروژه زاگرس-زمستان 1402

عملیات فنداسیون پروژه زاگرس-زمستان 1402

عملیات نصب تاورکرین و اتمام گودبرداری پروژه زاگرس-مهرماه 1402

عملیات نصب تاورکرین و اتمام گودبرداری پروژه زاگرس-مهرماه 1402

عملیات نصب تاورکرین و اتمام گودبرداری پروژه زاگرس-مهرماه 1402

عملیات نصب تاورکرین و اتمام گودبرداری پروژه زاگرس-شهریور 1402

عملیات نصب تاورکرین و اتمام گودبرداری پروژه زاگرس-شهریور 1402

عملیات نصب تاورکرین و اتمام گودبرداری پروژه زاگرس-شهریور 1402

عملیات نصب تاورکرین و اتمام گودبرداری پروژه زاگرس-شهریور 1402

عملیات نصب تاورکرین و اتمام گودبرداری پروژه زاگرس-شهریور 1402

عملیات نصب تاورکرین و اتمام گودبرداری پروژه زاگرس-شهریور 1402

عملیات نصب تاورکرین و اتمام گودبرداری پروژه زاگرس-شهریور 1402

عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-تابستان1402

عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-تابستان1402

عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-تابستان 1402

عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-تابستان 1402

عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-بهار 1402

عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-بهار 1402

عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-بهار 1402

عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-بهار 1402

عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-بهار 1402

پروژه زاگرس

عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-بهار 1402

عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-بهار 1402

عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-زمستان 1401

عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-زمستان 1401

عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-زمستان 1401

عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-زمستان 1401

عملیات آزمایش خاک پروژه زاگرس-بهار 1401

عملیات آزمایش خاک پروژه زاگرس-بهار 1401

عملیات آزمایش خاک پروژه زاگرس-بهار 1401

عملیات آزمایش خاک پروژه زاگرس-بهار 1401

عملیات آزمایش خاک پروژه زاگرس-بهار 1401

تجهیز کارگاه پروژه زاگرس ابنیه همت-بهار 1400

تجهیز کارگاه پروژه زاگرس ابنیه همت-بهار 1400

عملیات حصارکشی پروژه زاگرس-19مهر99

عملیات حصارکشی پروژه زاگرس-19مهر99

عملیات حصارکشی پروژه زاگرس-19مهر99

عملیات حصارکشی پروژه زاگرس-19مهر 99

جای قرارگیری پروژه لوکس زاگرس

نمای 3D پروژه زاگرس تعاونی ابنیه همت

نمای 3D پروژه زاگرس تعاونی ابنیه همت

نمای 3D پروژه زاگرس تعاونی ابنیه همت

عملیات فنداسیون پروژه زاگرس-زمستان 1402 عملیات فنداسیون پروژه زاگرس-زمستان 1402 عملیات فنداسیون پروژه زاگرس-زمستان 1402 عملیات فنداسیون پروژه زاگرس-زمستان 1402 عملیات نصب تاورکرین و اتمام گودبرداری پروژه زاگرس-مهرماه 1402 عملیات نصب تاورکرین و اتمام گودبرداری پروژه زاگرس-مهرماه 1402 عملیات نصب تاورکرین و اتمام گودبرداری پروژه زاگرس-مهرماه 1402 عملیات نصب تاورکرین و اتمام گودبرداری پروژه زاگرس-شهریور 1402 عملیات نصب تاورکرین و اتمام گودبرداری پروژه زاگرس-شهریور 1402 عملیات نصب تاورکرین و اتمام گودبرداری پروژه زاگرس-شهریور 1402 عملیات نصب تاورکرین و اتمام گودبرداری پروژه زاگرس-شهریور 1402 عملیات نصب تاورکرین و اتمام گودبرداری پروژه زاگرس-شهریور 1402 عملیات نصب تاورکرین و اتمام گودبرداری پروژه زاگرس-شهریور 1402 عملیات نصب تاورکرین و اتمام گودبرداری پروژه زاگرس-شهریور 1402 عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-تابستان1402 عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-تابستان1402 عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-تابستان 1402 عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-تابستان 1402 عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-بهار 1402 عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-بهار 1402 عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-بهار 1402 عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-بهار 1402 عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-بهار 1402 پروژه زاگرس عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-بهار 1402 عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-بهار 1402 عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-زمستان 1401 عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-زمستان 1401 عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-زمستان 1401 عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-زمستان 1401 عملیات آزمایش خاک پروژه زاگرس-بهار 1401 عملیات آزمایش خاک پروژه زاگرس-بهار 1401 عملیات آزمایش خاک پروژه زاگرس-بهار 1401 عملیات آزمایش خاک پروژه زاگرس-بهار 1401 عملیات آزمایش خاک پروژه زاگرس-بهار 1401 تجهیز کارگاه پروژه زاگرس ابنیه همت-بهار 1400 تجهیز کارگاه پروژه زاگرس ابنیه همت-بهار 1400 عملیات حصارکشی پروژه زاگرس-19مهر99 عملیات حصارکشی پروژه زاگرس-19مهر99 عملیات حصارکشی پروژه زاگرس-19مهر99 عملیات حصارکشی پروژه زاگرس-19مهر 99 جای قرارگیری پروژه لوکس زاگرس نمای 3D پروژه زاگرس تعاونی ابنیه همت نمای 3D پروژه زاگرس تعاونی ابنیه همت نمای 3D پروژه زاگرس تعاونی ابنیه همت
1 از 54
عملیات فنداسیون پروژه زاگرس-زمستان 1402 عملیات فنداسیون پروژه زاگرس-زمستان 1402 عملیات فنداسیون پروژه زاگرس-زمستان 1402 عملیات فنداسیون پروژه زاگرس-زمستان 1402 عملیات نصب تاورکرین و اتمام گودبرداری پروژه زاگرس-مهرماه 1402 عملیات نصب تاورکرین و اتمام گودبرداری پروژه زاگرس-مهرماه 1402 عملیات نصب تاورکرین و اتمام گودبرداری پروژه زاگرس-مهرماه 1402 عملیات نصب تاورکرین و اتمام گودبرداری پروژه زاگرس-شهریور 1402 عملیات نصب تاورکرین و اتمام گودبرداری پروژه زاگرس-شهریور 1402 عملیات نصب تاورکرین و اتمام گودبرداری پروژه زاگرس-شهریور 1402 عملیات نصب تاورکرین و اتمام گودبرداری پروژه زاگرس-شهریور 1402 عملیات نصب تاورکرین و اتمام گودبرداری پروژه زاگرس-شهریور 1402 عملیات نصب تاورکرین و اتمام گودبرداری پروژه زاگرس-شهریور 1402 عملیات نصب تاورکرین و اتمام گودبرداری پروژه زاگرس-شهریور 1402 عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-تابستان1402 عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-تابستان1402 عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-تابستان 1402 عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-تابستان 1402 عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-بهار 1402 عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-بهار 1402 عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-بهار 1402 عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-بهار 1402 عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-بهار 1402 پروژه زاگرس عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-بهار 1402 عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-بهار 1402 عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-زمستان 1401 عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-زمستان 1401 عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-زمستان 1401 عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-زمستان 1401 عملیات آزمایش خاک پروژه زاگرس-بهار 1401 عملیات آزمایش خاک پروژه زاگرس-بهار 1401 عملیات آزمایش خاک پروژه زاگرس-بهار 1401 عملیات آزمایش خاک پروژه زاگرس-بهار 1401 عملیات آزمایش خاک پروژه زاگرس-بهار 1401 تجهیز کارگاه پروژه زاگرس ابنیه همت-بهار 1400 تجهیز کارگاه پروژه زاگرس ابنیه همت-بهار 1400 عملیات حصارکشی پروژه زاگرس-19مهر99 عملیات حصارکشی پروژه زاگرس-19مهر99 عملیات حصارکشی پروژه زاگرس-19مهر99 عملیات حصارکشی پروژه زاگرس-19مهر 99 جای قرارگیری پروژه لوکس زاگرس نمای 3D پروژه زاگرس تعاونی ابنیه همت نمای 3D پروژه زاگرس تعاونی ابنیه همت نمای 3D پروژه زاگرس تعاونی ابنیه همت

پیش فروش امتیاز پروژه زاگرس تعاونی ابنیه همت شرق دریاچه چیتگر


امکانات پروژه

توضیحات مختصراز پروژه زاگرس را بشنوید:

در این صفحه میخوانید:

اقساط پروژه زاگرس و قرارداد ساخت

  • واریزی 60 متر مسکونی زاگرس: 1.278.580.000 تومان
  • واریزی 15 متر تجاری زاگرس: 574.820.000 تومان
  • واریزی پک کامل زاگرس: 1.853.400.000 تومان

 

  • قسط 60 متر مسکونی زاگرس: 40.000.000 تومان
  • قسط 15متر تجاری زاگرس: 22.000.000 تومان

 

  • واریزی به روز اعضا به تعاونی بابت هر امتیاز پک کامل مسکونی تجاری با قسط تیرماه 1403 مبلغ 1.853.400.000 میلیون تومان میباشد.

لازم به ذکر است تعاونی ابنیه همت برای خرید اسکلت مورد نیاز پروژه  زاگرس  اقدام به دریافت وام نمود که بسیار در جلوگیری از بالارفتن هزینه در اثر افزایش قیمت آهن در آینده موثر میباشد و اعضا در سال 1400 موظف به پرداخت اقساط وام به تعاونی بودند که به طور کامل  تسویه شد.

جدول اقساط علی الحساب پروژه زاگرس صرفا برای 6ماهه اول سال 1403 به شرح ذیل اعلام میگردد:

جدول اقساط سال 1403 پروژه زاگرس

مجموع ماهانه هر قسط برای پک کامل پروژه مجلل زاگرس (شامل60مترمسکونی+15تجاری) در سال 1403 مبلغ 62.000.000 تومان میباشد.

 

تحلیل پروژه مسکونی تجاری زاگرس ابنیه همت 

در این شرایط نابه سامان ملکی و ظهور هر روز پروژه هایی که هیچ اصالتی ندارند و صرفا جهت سودجویی عده ای پا به بازار ملکی منطقه22 گذاشته اند,خبر شروع پروژه جدید تعاونی معتبر ابنیه همت میتواند خبر بسیار خوشایندی برای فعالان ملکی و سرمایه گذاران و خریداران باشد.شرکت تعاونی عمرانی ابنیه همت با رزومه ای درخشان در سطح منطقه 22 با پروژه هایی از قبیل پروژه لکسون و برج فرزانگان و آسمان آبی و ... با شروع پروژه لوکس زاگرس در لوکیشنی عالی و با کاربری تجاری مسکونی قدمی دیگر در راستای ساخت و ساز در منطقه 22 برداشت.

کاربری پروژه زاگرس ابنیه همت شرق دریاچه چیتگر

پروژه زاگرس  تجاری مسکونی است.

سازنده پروژه زاگرس شرق دریاچه چیتگر

کارفرما و سازنده پروژه زاگرس تعاونی عمرانی ابنیه همت میباشد.

سازنده پروژه زاگرس

موقعیت مکانی پروژه زاگرس ابنیه همت 

منطقه 22 تهران-ضلع شرق دریاچه چیتگر-در مجاورت محور چهارباغ-همجوار با باملند

پروژه تجاری مسکونی زاگرس

مشخصات کلی پروژه زاگرس تعاونی ابنیه همت

براساس استعلام از تعاونی پلاک ثبتی پروژه زاگرس(1863/13620) و (1863/12538) میباشد.طبق پیش پروانه صادر شده پروژه دارای تراکم تجاری-مسکونی بوده و عرصه زمین 7000متر میباشد.پروژه زاگرس در قالب 28 طبقه (که در زمان اخذ پروانه ساختمانی میتواند متغیر باشد) که طبقه منفی یک و همکف ساختمان دارای واحد تجاری میباشد در حال ساخت است.لازم به ذکر است طراح و ارشیتکت پروژه زاگرس،مهندس فرزاد دلیری میباشد.

هر عضو دارای امتیاز 60متر مربع تراکم مفید مسکونی و 15مترمربع تراکم مفید تجاری میباشد.البته با توجه به مساحت واحدهای پروژه تحویل یک واحد کامل منوط به تامین متراژ توسط عضو (یعنی خرید چند امتیاز)میباشد.البته اگر عضو نخواهد و یا نتواند امتیاز بیشتری خریداری کند تعاونی واحدها را به صورت مشاعی به چند عضو واگذار مینماید.

لازم به ذکر است طبق اعلام تعاونی،واحدهای مسکونی دارای تیپ های متراژی 120 متر مربعی و 180 مترمربعی و 240 مترمربع و پنت هاوس خاص و استثنایی به متراژ تقریبی 500 مترمربع میباشد.

طبق اعلام تعاونی و اطلاعات مندرج در دفترچه قرارداد نهایتا تحویل پروژه زاگرس 1405/10/30  میباشد.البته پروژه در صورت دیرکرد به اعضا ضرر و زیان پرداخت مینماید,طبق اعلام تعاونی اگر تعاونی نتواند تا 6 ماه پس از موعد مقرر واحد را تحویل عضو دهد,پرداخت ضررو زیان شامل حال تعاونی میشود و ماهانه مبلغ 2.000.000 تومان برای هرواحد به عضو پرداخت میشود.

البته طبق اعلام,تعاونی متعهد شده است که از این زمان تا 24ماه بعد کلیه کارهای دریافت سند تک برگ رسمی را برای اعضا انجام دهد.

 پروژه زاگرس در قالب 2بلوک بهم چسبیده مجموعا 28 طبقه شامل 20 طبقه مسکونی+2 طبقه تجاری مجزا+1طبقه لابی مجلل و شیک و7طبقه منفی میباشد.

امکانات پروژه زاگرس تعاونی ابنیه همت شرق دریاچه چیتگر

لابی مجلل و لابی من 24ساعته که طبق اعلام سازنده یکی از شیک ترین لابی های برج در منطقه22 تهران خواهد شد.

تعداد 300 پارکینگ مجزا برای واحدهای تجاری و مسکونی که بالاتر از نیاز قانونی ملک تامین شده است.

بخش تجاری پروژه با مساحت 10 هزار مترمربع

انباری مجزا و اختصاصی

سالن اجتماعات و مراسم به مساحت 600 مترمربع که یکی از بهترین مکان ها برای حضور هیئت مدیره و مراسم و جشن های ساکنین پروژه در طول سال خواهد بود

سرمایش و گرمایش مرکزی-فن کوئل

آسانسور با تعداد 6 عدد شامل نفربر و برانکاردبر(باربر)

دوربین مداربسته-برق اضطراری و سیستم اعلام واطفا حریق

بخش ورزشی سرپوشیده به مساحت 800 متر مربع

محوطه سازی شیک و بسیار زیبا

تمامی واحدها نورگیر با طراحی بسیار زیبا

روال خرید و فروش  پروژه زاگرس ابنیه همت 

سهام های پروژه هم بصورت پک کامل و هم بصورت تجاری و هم بصورت مسکونی مجزا خرید و فروش میشوند.خرید و فروش هرکدام از سهام ها در پروژه زاگرس همانند مابقی پروژه های منطقه 22 به صورت امتیاز و واریزی میباشد تمامی سهام ها دارای دفترچه مالکیت رسمی میباشند و نقل انتقال قطعی در دفتر تعاونی به صورت قطعی انجام میپذیرد.

دیگر پروژه های در حال ساخت تعاونی قدرتمند ابنیه همت

  1. پروژه الوند
  2. پروژه مسکونی تجاری البرز
  3. پروژه تجاری اداری آرتمیس
  4. پروژه لکسون (تجاری اداری)

 

 


تلفن تماس دفتر خرید و فروش 02148000944

02148000944

چرا در پروژه زاگرس واحد بخریم؟؟

چون این پروژه توسط معتبرترین تعاونی منطقه 22 تهران در حال ساخت است و از نظر موقعیت مکانی،بسیار نزدیک به دریاچه چیتگر میباشد.

کاربری پروژه زاگرس را میفرمایید؟

کاربری پروژه زاگرس تجاری،مسکونی میباشد.

پروژه زاگرس (لکسون 2) کجاست؟

ضلع شرقی دریاچه چیتگر همجوار با باملند

هر دفترچه ی پروژه زاگرس چند متریه؟؟

هر دفترچه شامل 60متر مسکونی + 15متر تجاری میباشد.

ساعت کاری دفتر خرید و فروش

همه روزه از 10 صبح تا 8 شب در خدمتگذاری حاضریم


اشعاری 5 ماه قبل

با سلام خدمت جناب آقای افشار با توجه به اینکه تازه میخواهم وارد سرمایه گذرای در پروژه زاگرس بشوم خواستم ببینم آیا اقساطی برای واحد ها تجاری و مسکونیاخذ می‌شود تا آخر پروژه ثابت می‌باشد یا بنا به تورم تغییر می‌کند و آیا این افزایش مبلغ اقساط قابل پیش بینی می‌باشد که در سرمایه گذرای خودمان برنامه ریزی نماییم و سئوال آخر اینکه در چه بازه زمانی تغییرات اقساط به سهامداران اطلاع رسانی می‌شود ممنونم

پدرام افشار 5 ماه قبل

سلام وقت بخیر و ارادت اول لازم است تاکید شود همانطور که گفته شد تمامی پروژه های تعاونی ساز براساس قیمت تمام شده،به اعضا جدول ارائه میکنند.پس هزینه ها در هر زمان محاسبه و اقساطش اخذ میشود. به زبان راحت تر،قطعا اقساط پروژه متغیر خواهد بود و این تغییر با توجه به تورم افسارگسیخته مملکتمون همیشه رو به افزایش هست و قابل پیش بینی نیست. در مورد اقساط نکته دیگری که لازم به ذکر است،این مورد هست که معمولا تعاونی ها بصورت بازه های 6 ماهه یا 4ماهه در سال اقساط اعلام میکنند. از شما درخواست میشه در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید 02148000944

نیکا 5 ماه و 3 هفته قبل

پروژه تو چه مرحله ایه؟

پدرام افشار 5 ماه و 3 هفته قبل

سلام وقت بخیر در متن هم ذکر شده،پروژه الان در تاریخ بهمن ماه 1402 در مرحله فنداسیون میباشد

عباس 8 ماه و 3 هفته قبل

با سلام باتوجه به تورم و افزایش قیمت همه چیز
چرا قیمت امتیاز پروژه روزبه روز کمتر میشه؟؟

پدرام افشار 8 ماه و 3 هفته قبل

سلام وقت بخیر الان در پاییز 1402 در رکود ملک قرار داریم و فروشنده هایی که پول لازم دارند حاضر به فروش امتیاز به قیمت پایین میشن که ارزش واقعی امتیاز نیست،همین باعث کاهش مقطعی قیمت ها میشه.البته که برای سرمایه گذاران و پیش خریداران در این ایام خرید بهتر از ایام رونق هست چون با قیمت مناسب تری میتونن خرید انجام بدن

محمدزاده 10 ماه و 2 هفته قبل

با سلام و تشکر از جناب اقای افشار و گروهشان که بسیار در کارشان با تجربه هستند
اما صحبتی با صاحبان امتیاز پروژه زاگرس
سرعت عملیات اجرایی این پروژه پایین است
مبلغ اقساط تناسبی با پیشرفت پروژه ندارد
پرداخت اقساط سال 1401 مبلغ 263 میلیون بوده که در سال 1402 با بیش از 60 درصد افزایش حدود426 شده
پروژه تاریخ و برنامه زمانبندی عملیات اجرا ندارد
توصیه محترمانه به تعاونی محترم ابنیه همت :شفافیت بیشتر (اعلام برنامه زمانبندی عملیات ساخت .و ....
توصیه به صاحبان امتیاز پروژه : ایجاد یک گروه مجازی جهت پیگیری قانونی و محترمانه و تعامل گروهی با سازنده
خواهشمند است جناب اقای افشار راهنمایی کنند

پدرام افشار 9 ماه و 4 هفته قبل

عرض ادب و احترام خدمت شما مسائلی که فرمودید تا حدودی قابل بحث هست.بحث شفاف سازی در کانال اطلاع رسانی پروژه و توسط کارگزارانی همچون ما انجام میشه.از نظر مبلغ اقساط هم باید تقصیر رو به گردن تورم افسارگسیخته ی مملکتمون بندازیم که هر روز با قیمت های جدیدی مواجه میشیم و تعاونی هم ناگزیرا برای جلوگیری از توقف پروژه اقساط را به تناسب تورم بالا میبرد که این هم جز ذات تعاونی مسکن هست. علی ایحال در پایان پیشنهاد احداث گروهی برای سرمایه گذاران و مالکان طبق تجربه جز ایجاد حاشیه و اظهار نظرهای بی اساس و ایجاد جبهه بندی فایده دیگه ای ندارد. در نهایت ممنون از اینکه وقت گذاشتید و جواب بنده رو مطالعه نمودید.

سامان اشکانی 10 ماه و 4 هفته قبل

پروژه سند قطعی دارد؟

پدرام افشار 10 ماه و 4 هفته قبل

سلام وقت بخیر اخذ سند بعد از اتمام پروژه و دریافت پایانکار از شهرداری هست،درهیچ جایی پروژه در حال ساخت سند تک برگ ندارد. این پروژه دارای دفترچه مالکیت قطعی هست و دفترچه تعاونی تا زمان دریافت سند حکم سند رسمی برای عضو دارد.

سهیل مفخمیان 10 ماه و 4 هفته قبل

با سلام واحد ها تجاری اعلام شده از چند متر میباشد؟یا با توجه به تجربه شما حداقل متراژ تجاری ها چند متر هستش؟

پدرام افشار 10 ماه و 4 هفته قبل

سلام وقت بخیر هنوز از طرف تعاونی متراژ دقیقی اعلام نشده ولی طبق برآورد قاعدتا متراژ تجاری ها مضرب 15 خواهد بود یعنی 30متر یا 45 متری و بیشتر.

احمد میری 11 ماه قبل

واقعا یکی از مطمئن ترین و امن ترین محل سرمایه گذاری گروه مروارید میباشد و پروژه زاگرس

پدرام افشار 11 ماه قبل

سلام وعرض ادب ممنون از لطف شما

سیروس کلهر 11 ماه قبل

حدودا چقدر سود میکنم اگر واردش بشم ؟

پدرام افشار 11 ماه قبل

سلام وقت بخیر مطئنا بازار ملک و پیش خرید در منطقه 22 تهران سود سرشاری رو نصیبتون میکنه که علت اون تورم نیست بلکه رشد منطقه و پیشرفت ساخت پروژه باعث سودآوری برای شما میشه. جهت راهنمایی کامل با مشاورین خبره ما تماس بگیرید 02148000944

سامان سرمدی 11 ماه قبل

سلام چقدر بودجه میخواد؟

پدرام افشار 11 ماه قبل

سلام وقت بخیر در پروژه زاگرس بغیر از مبلغ واریزی اعضا که در متن ذکر شده،مبلغی هم به عنوان امتیاز میبایست به عضو پرداخت کنید که به دلیل نوسانات قیمت خواهشمندیم جهت استعلام قیمت با کارشناسان ما تماس بگیرید 02148000944

الهام میرزایی 11 ماه قبل

سلام بسیار راضی هستم از گروه مروارید به خاطر راهنمایی برای بهترین سرمایه گذاری

پدرام افشار 11 ماه قبل

سلام وقت بخیر ممنون از لطف شما

سهیل مفخمیان 11 ماه و 4 هفته قبل

قسط ها دوباره کی اعلام میشه؟

پدرام افشار 11 ماه و 4 هفته قبل

سلام وقت بخیر تا امروز تعاونی قسطی اعلام نکرده،به محض اعلام اطلاع رسانی خواهد شد.

ماهرخ رحیمی 1 سال قبل

میشه امد و از نزدیک پروژه رو دید؟

پدرام افشار 1 سال قبل

با سلام و عرض ادب بله امکان بازدید از جای قرارگیری و روند ساخت پروژه هست،با کارشناسان متخصص ما تماس بگیرید در تمام مراحل در کنار شما هستیم 02148000944

سودابه تهرانی 1 سال و 1 ماه قبل

با سلام و خسته نباشید
خواستم از تیم قویتون تو زمینه مشاوره تشکر ویژه کنم
که با راهنمایی خوبتون بعد چند ماه به سود خوبی رسیدم ،خیلی ممنون از لطف و حُسن نیتتون تو کارتون

پدرام افشار 1 سال و 1 ماه قبل

سلام و ارادت پروژه زاگرس سود آوری فوق العاده ای دارد،از انتخاب خوبتون خوشحالیم.

سپهرارجمندی 1 سال و 2 ماه قبل

سلام ..چه بیمه وچه تضمینی یالاترازداشتن یه سقف روی سرت که مالکیت اون روداشته باشی همه مابرای یه اینده ای که نمیدونیم اصلا وجودداره یا نه برنامه ریزی وسرمایه گذاری میکنیم مثلا میریم خودمونو بیمه میکنیم تادر۳۰سال اینده برامون بازدهی داشته باشه حالا دررابطه با این نوع سرمایه گذاری دیگه صحبت از ۳سالو ۴ساله ونه ۳۰ سال پس من برای داشتن یه اینده نزدیک روشن پروژه زاگرس رو پیشنهادمیکنم ...

پدرام افشار 1 سال قبل

درود بر شما ماهم با نظر شما موافقیم

کلاته 1 سال و 3 ماه قبل

سلام عرض ادب احترام خدمت شما

پلان واحد‌های زاگرس هستش خدمتتون

پدرام افشار 1 سال قبل

درود بر شما فعلا چیزی از طرف تعاونی به ما اعلام نشده،به محض اطلاع،اطلاع رسانی خواهد شد.

لیلا 1 سال و 3 ماه قبل

ممنون از زحمات و اطلاعات خوبتون

مهرداد 1 سال و 6 ماه قبل

اتفاق عجیبی که در این پروژه افتاده این هست که امتیاز تجاری به صورت عجیبی طی چند ماه رشد کرده و حدود 3 برابر شده در حالی که امتیاز مسکونی تقریبا رشدی نداشته. دلیل رشد نکردن امتیاز مسکونی چی هست؟

پدرام افشار 1 سال و 6 ماه قبل

سلام وقت بخیر ممنون از ریزبینی شما بزرگوار مطمئنا واریزی کمتر،اقساط کمتر و متراژ کمتر باعث رونق بیشتر و افزایش تقاضای سهام های تجاری شده و تبع آن موجب افزایش قیمت شده.

aref 1 سال و 6 ماه قبل

منطقه ۲۲ بهترین گزینه است برای سرمایه گذاری چون رشد قیمت منطقه ای دارد

زاجکانی 1 سال و 8 ماه قبل

سلام وقت بخیر گودبرداری چه زمانی انجام خواهد شد و امکان خرید الان هست و قیمت رو هم میفرمایید

مشایخی 1 سال و 10 ماه قبل

سلام ،وقت بخیر
اطلاع دارید گودبرداری چه زمانی انجام خواهد شد؟

پدرام افشار 1 سال و 10 ماه قبل

سلام و ارادت طبق اعلام تعاونی گودبرداری به زودی انجام خواهد شد جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید 02148000944

کیهان 1 سال و 11 ماه قبل

سلام وقت بخیر. حدود 11 ماه قبل اعلام کردید گودبرداری نزدیک هست ولی هنوز خبری از گودبرداری نشده !!!!!

پدرام افشار 1 سال و 11 ماه قبل

سلام وقت بخیر و ارادت بزرگوار ما فقط منعکس کننده اخبار تعاونی هستیم،هر خبری که از تعاونی اعلام بشه ماهم اعلام میکنیم. مدت هاست که تعاونی به دلیل اخذ مجوزات اعلام کرده که گودبرداری به زودی انجام میشود.

مهرداد 1 سال و 11 ماه قبل

چرا تعداد طبقات و متراژ واحدها هنوز مشخص نشده؟ مگه پروانه ساخت گرفته نشده؟

پدرام افشار 1 سال و 11 ماه قبل

سلام وقت بخیر تعداد طبقات و متراژ حدودی مشخص هست،طبق اعلام تعاونی پروانه ساخت گرفته شده.جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید 02148000944

سهیل 2 سال و 3 ماه قبل

سلام
اگر تعاونی همه مجوزات شهرداری و آتش نشانی رو گرفته که متراژهای واحدها مسکونی بصورت کامل باید مشخص باشه

پدرام افشار 2 سال و 3 ماه قبل

با عرض سلام و ادب مجوزات به طور کامل اخذ شده و تعاونی اجازه گودبرداری را اخذ کرده.متراژ دقیق واحدها به زودی اعلام خواهد شد

یزدان 2 سال و 3 ماه قبل

سلام الان تعاونی‌همه مجوزات ساختو گرفته؟؟و آیا کی گودبرداری میکنن

پدرام افشار 2 سال و 3 ماه قبل

با عرض سلام و ادب بله تعاونی تمام مجوزات رو اخذ کرده و الان در مرحله آزمایش خاک هستند و گودبرداری به زودی شروع خواهدشد.

خراسانی 2 سال و 4 ماه قبل

سلام. پروژه زاگرس چه موقع گودبرداری میشه؟ کامنت ها را که دارم مرور میکنم، از چند ماه قبل فرموده اید که در آینده نزدیگ گودبرداری انجام خواهد شد ولی داریم می‌بینیم هنوز خبری از گودبرداری نیست و همین مورد باعث شک و تردید بنده در خرید این پروژه شده است.

پدرام افشار 2 سال و 3 ماه قبل

سلام وقت بخیر اخذ مجوزات و صدور پروانه ساخت و ... جز زمانبرترین قسمت های ساخت در کشور ماست.در حال حاضر طبق اعلام تعاونی هفت خان اخذ مجوزات طی شده و به زودی عملیات گودبرداری شروع خواهد شد.

مسعود 2 سال و 9 ماه قبل

سلام و خداقوت
لطف کنید وضعیت فعلی پروژه که در چه مرحله ای است و آیا در حال حاضر امکان خرید امتیاز و دفترچه وجود داره؟ را بفرمایید

پدرام افشار 2 سال و 9 ماه قبل

سلام وقت بخیر و ارادت الان پروژه در مرحله تجهیزکارگاه میباشد و در آینده نزدیک گودبرداری انجام خواهد شد.امکان خرید حق امتیاز وجود دارد برای استعلام قیمت و خرید با کارشناسان ما تماس بگیرید 02148000944

فرزاد 2 سال و 9 ماه قبل

سلام، هر دفترچه ۳دانگ و شامل ۶۰متر مسکونی و ۱۵متر تجاری درسته؟
اگر کسی بخواد یک امتیاز کامل بخره بایستی ۲تا دفترچه و در واقع ۱۲۰متر مسکونی و ۳۰متر تجاری بخره؟

پدرام افشار 2 سال و 9 ماه قبل

سلام وقت بخیر طبق اعلام تعاونی برای کسب یک واحد نیاز به داشتن 2یاچند دفترچه هست و هر دفترچه 3 دنگی میباشد.

حسین 2 سال و 10 ماه قبل

سلام آیا امکان خرید امتیاز ۳ دانگ از پروژه زاگرس وجود دارد؟

پدرام افشار 2 سال و 10 ماه قبل

سلام وقت بخیر تمام دفترچه سهام های پروژه زاگرس به صورت 3 دنگی هست.هر دفترچه 3 دنگ ممنون از اعتماد شما

صدرا 2 سال و 10 ماه قبل

با عرض سلام و تشکر وضعیت الان پروژه به چه صورته ؟

پدرام افشار 2 سال و 10 ماه قبل

با عرض سلام و ادب در پروژه فنس کشی و تجهیز کارگاه انجام شده و در حال حاضر آماده گودبرداری میباشد.

مهدی 2 سال و 10 ماه قبل

با سلام با توجه به رزومه تعاونی قدرتمند ابنیه همت و لوکیشن فوق العاده این پروژه به نظرم سرمایه گزاری فوق العاده خوبی خواهد بود درسته ؟!

پدرام افشار 2 سال و 10 ماه قبل

با عرض سلام ادب خدمت شما پروژه زاگرس به دلیل جای مناسب و شرایط خوب گزینه مناسبی هم از جهت سکونت و هم سرمایه گذاری هست. جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید 02148000944

امیر 3 سال قبل

سلام بی زحمت یه عکس از پلان و نمای کار در سایت قرار بدین با تشکر

پدرام افشار 3 سال قبل

سلام چشم حتما

عبداللهی 3 سال و 3 ماه قبل

با سلام حدود تمام شده پروژه چند درمیاد

پدرام افشار 3 سال و 3 ماه قبل

با عرض سلام و ادب همونطور که قبلا هم عرض شد،قیمت نهایی در پروژه های تعاونی ساز بصورت علی الحساب هست و از الان نمیشه قیمت نهایی رو اعلام کرد

رمضان 3 سال و 4 ماه قبل

ببخشید امتیاز داره بخرم؟

پدرام افشار 3 سال و 4 ماه قبل

سلام جهت خرید و استعلام قیمت با ما تماس بگیرید 02148000944

رمضان قیطاسی 3 سال و 4 ماه قبل

سلام وقت بخیر. قیمت روز پیشفروش در همان لوکیشن متری چند هست و برای اعضای تعاونی حدودا متری چند تمام می شود؟

پدرام افشار 3 سال و 4 ماه قبل

سلام جهت مشاوره رایگان و استعلام قیمت های بروز با کارشناسان ما تماس بگیرید. 02148000944

AMIR KHAN 3 سال و 7 ماه قبل

سلام وقت بخیر. قیمت روز آماده تجاری در همان لوکیشن متری چند هست و برای اعضای تعاونی حدودا متری چند تمام می شود؟

امیر 3 سال و 8 ماه قبل

سلام. وقت بخیر
مشخصات کلی این مجتمع از قبیل زمان اغاز عملیات اجرایی، زمان تحویل قرارداد و تعداد طبقات و متراژ واحدها و ... رو اگه دارین ممنون میشم اطلاع رسانی کنید.

پدرام افشار 3 سال و 7 ماه قبل

با سلام و وقت بخیر پروژه های مسکونی در اول کار فقط اقدام به خرید زمین میکنند و بعد عضوگیری و بعد زمان اندکی مشخصات پروژه از قبیل تعداد بلوک ها,تعداد طبقات و ... اعلام میشود.در پروژه زاگرس هم به همین نحو میباشد و متاسفانه اطلاعات کاملی از پروژه فعلا در دست نیست و به محض دریافت اطلاع رسانی خواهد شد.